คุณสมบัติในการวัดทางจิตของแบบประเมินภาวะวิตกกังวลในผู้สูงอายุ ฉบับสั้นภาษาไทย

ผู้แต่ง

  • สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • แสงเดือน พรมแก้วงาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • สุทธิลักษณ์ จันทะวัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • อัมภิชา นาไวย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • วราภรณ์ ยศทวี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

คำสำคัญ:

การทดสอบคุณสมบัติ, ความวิตกกังวล, แบบประเมินภาวะวิตกกังวล, ผู้สูงอายุไทย

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณสมบัติในการวัดทางจิตของแบบประเมินภาวะวิตกกังวลในผู้สูงอายุฉบับสั้นภาษาไทย (Thai Geriatric Anxiety Scale Ten-Item Short Form: Thai GAS-10) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนจำนวน 330 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตำบล หมู่บ้าน แบบหลายขั้นตอนและสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบไม่คืนที่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมิน Thai GAS-10 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ พิสัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์คุณสมบัติของแบบประเมิน Thai GAS-10 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และค่าความเที่ยงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค ผลการวิจัยพบว่า

ผลการทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตของแบบประเมิน Thai GAS-10 มีค่าความเที่ยงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคได้เท่ากับ .80 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงโครงสร้างโดยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบพีซีเอและการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีไวราแมกซ์ พบว่า แบบประเมิน Thai GAS-10 ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 โดยองค์ประกอบที่ 1 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 38.05 และองค์ประกอบที่ 2 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 11.15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าโมเดล 2 องค์ประกอบที่ได้มาจากวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบพีซีเอ ได้ค่า p >.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนได้เท่ากับ .976 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้วได้เท่ากับ .955 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบได้เท่ากับ .992 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานได้เท่ากับ .035 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณได้เท่ากับ .034 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี

ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า แบบประเมินภาวะวิตกกังวลในผู้สูงอายุฉบับสั้นภาษาไทย (Thai GAS-10) มีคุณสมบัติการประเมินภาวะวิตกกังวลในระดับดีและเหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balsamo, M., Cataldi, F., Carlucci, L., & Fairfield, B. (2018). Assessment of Anxiety in Older Adults: a Review of Self-Report Measures. Clin Interv Aging, 13, 573-593.

Chadcham, S. (2004). Confirmatory Factor Analysis. Journal of Educational Research and Measurement, 2(1), 15-42.

Curran, E., Rosato, M., Ferry, F., & Leavey, G. (2020). Prevalence and Factors Associated with Anxiety and Depression in Older Adults: Gender Differences in Psychosocial Indicators. J Affect Disord, 267, 114-122.

Daymont, C. (2020). Plausible Outliers and Implausible Inliers. Obesity (Silver Spring), 28(7), 1174.

De Sousa, R. D., Rodrigues, A. M., Gregório, M. J., Branco, J. D. C., Gouveia, M. J., Canhão, H., et al. (2017). Anxiety and Depression in the Portuguese Older Adults: Prevalence and Associated Factors. Front Med (Lausanne), 4, 196.

Fung, A. W. T., Lee, J. S. W., Lee, A. T. C., & Lam, L. C. W. (2018). Anxiety Symptoms Predicted Decline in Episodic Memory in Cognitively Healthy Older Adults: A 3-Year Prospective Study. International journal of geriatric psychiatry, 33(5), 748-754.

Gould, C. E., Spira, A. P., Liou-Johnson, V., Cassidy-Eagle, E., Kawai, M., Mashal, N., et al. (2018). Association of Anxiety Symptom Clusters with Sleep Quality and Daytime Sleepiness. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 73(3), 413-420.

Grenier, S., Payette, M. C., Gunther, B., Askari, S., Desjardins, F. F., Raymond, B., et al. (2019). Association of Age and Gender with Anxiety Disorders in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Geriatr Psychiatry, 34(3), 397-407.

Hilton, A., & Skrutkowski, M. (2002). Translating Instruments Into Other Languages: Development and Testing Processes. Cancer Nursing, 25(1), 1-7.

Holmes, S. E., Esterlis, I., Mazure, C. M., Lim, Y. Y., Ames, D., Rainey-Smith, S., et al. (2018). Trajectories of Depressive and Anxiety Symptoms in Older Adults: a 6-Year Prospective Cohort Study. Int J Geriatr Psychiatry, 33(2), 405-413.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.

Hurley, A. E., Scandura, T. A., Schriesheim, C. A., Brannick, M. T., Seers, A., Vandenberg, R. J., et al. (1997). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Guidelines, Issues, and Alternatives. Journal of Organizational Behavior, 18(6), 667-683.

Johansson, M., Stomrud, E., Lindberg, O., Westman, E., Johansson, P. M., Van Westen, D., et al. (2020). Apathy and Anxiety are Early Markers of Alzheimer's Disease. Neurobiol Aging, 85, 74-82.

Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (2005). LISREL (Version 8.72) [Computer Software]. Chicago: Scientific Software International.

Khambaty, T., Callahan, C. M., Perkins, A. J., & Stewart, J. C. (2017). Depression and Anxiety Screens as Simultaneous Predictors of 10-Year Incidence of Diabetes Mellitus in Older Adults in Primary Care. J Am Geriatr Soc, 65(2), 294-300.

Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.

Mendes, R., Martins, S., & Fernandes, L. (2019). Adherence to Medication, Physical Activity and Diet in Older Adults With Diabetes: Its Association With Cognition, Anxiety and Depression. J Clin Med Res, 11(8), 583-592.

Menezes, M. S., Gusmão, M. M., de Araújo Santana, R. N., Aguiar, C. V. N., Mendonça, D. R., Barros, R. A., et al. (2019). Translation, Transcultural Adaptation, and Validation of the Role-Modeling. Cost-Conscious Behaviors Scale, 19(1), 151.

Mueller, A. E., Segal, D. L., Gavett, B., Marty, M. A., Yochim, B., June, A., et al. (2015). Geriatric Anxiety Scale: Item Response Theory Analysis, Differential Item Functioning, and Creation of a Ten-Item Short form (GAS-10). Int Psychogeriatr, 27(7), 1099-1111.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1996). Psychometric Theory. New York: McGraw Hill.

Payette, M. C., Belanger, C., Leveille, V., & Grenier, S. (2016). Fall-Related Psychological Concerns and Anxiety among Community-Dwelling Older Adults: Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One, 11(4), e0152848.

Petkus, A. J., Gatz, M., Reynolds, C. A., Kremen, W. S., & Wetherell, J. L. (2016). Stability of Genetic and Environmental Contributions to Anxiety Symptoms in Older Adulthood. Behav Genet, 46(4), 492-505.

Pett, M. A., Lackey, N. R., & Sullivan, J. L. (2003). Making Sense of Factor Anlysis: The Use of Analysis for Instrument Development in Health Care Reserach. United States of America: Sage Publications, Inc.

Phongphanngam, S. (2015). Fear of Falling and Disability among Thai Communitt-Dwelling Older Adults (Unpublished Dissertation). Saint Louis University School of Nursing.

Phongphanngam, S., & Lach, H. W. (2019). Cross-Cultural Instrument Translation and Adaptation: Challenges and Strategies. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 23(2), 170-179.

Phongphanngam, S., Lach, H. W., Phomkaewngam, S., & Chantawang, S. (2019). Measuring Fear of Falling in Thai Community-dwelling Older Adults with a New Measure Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 11(2).

Picconi, L., Balsamo, M., Palumbo, R., & Fairfield, B. (2018). Testing Factor Structure and Measurement Invariance Across Gender With Italian Geriatric Anxiety Scale. Front Psychol, 9, 1164.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. Boston: Perason.

Tayraukham, S. (2010). Advanced Statistics for Educational Research. Mahasarakham: Mahasarakham University.

Thapa, D. K., Visentin, D. C., Kornhaber, R., & Cleary, M. (2020). Prevalence and Factors Associated with Depression, Anxiety, and Stress Symptoms among Older Adults: A Cross-Sectional Population-Based Study. Nurs Health Sci, 22(4), 1139-1152.

Therrien, Z., & Hunsley, J. (2012). Assessment of Anxiety in Older Adults: a Systematic Review of Commonly Used Measures. Aging Ment Health, 16(1), 1-16.

Tiansawad, S. (2019). Instrument Development for Nrusing Research. Chiang Mai Thailand: Siampimnana.

Zhang, X., Norton, J., Carrière, I., Ritchie, K., Chaudieu, I., & Ancelin, M. L. (2015). Risk factors for Late-Onset Generalized Anxiety Disorder: Results from a 12-Year Prospective Cohort (the ESPRIT study). Transl Psychiatry, 5(3), e536.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-06