ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของผู้ดูแลมุสลิม จังหวัดยะลา

ผู้แต่ง

  • วานีตา สาเมาะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • ผุสนีย์ แก้วมณีย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • เปรมฤดี ดำรักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • ศุภวรรณ สีแสงแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • อับดุลมุฮัยมิน แว โรงพยาบาลยะลา

คำสำคัญ:

ผู้ดูแลมุสลิม, ผู้ป่วยจิตเวช, ประสบการณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของผู้ดูแลมุสลิม จังหวัดยะลา คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 12 ราย อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองยะลา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และตรวจสอบความน่าเชื่อถือตามแนวคิดของลินคอร์นและคูบาและตรวจสอบความถูกต้องกับผู้ให้ข้อมูลและผู้ร่วมวิจัย ผลการวิจัยพบว่า

ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน คือ 1) การรับรู้ต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชของคนในครอบครัว 2) การเจ็บป่วย คือบททดสอบจากพระเจ้า 3) สิ่งที่เรียนรู้จากการดูแล 4) ความช่วยเหลือที่สำคัญ

ผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ของผู้ดูแลมุสลิมมากขึ้น บุคลากรทางสุขภาพสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลมุสลิม และยังเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของผู้ดูแลมุสลิม และเป็นแนวทางในการเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Artsanthia, J., & Chaleoykitti, S. (2016). Transcultural Nursing in ASEAN Community. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 17(1), 10-16. (in Thai)

Chen, F., & Greenberg, J. (2004). A Positive Aspect of Caregiving: the Influence of Social Support on Caregiving Gains for Family Members of Relatives with Schizophrenia. Community Mental Health Journal, 40, 5. Published online 2018 November. doi:10.1023/B:COMH.0000040656.89143.82

Chetchaovalit, T., Christraksa, W., & Wae-Alee, D. (2017). Needs of Caregivers Providing Home Care for Psychiatric Patients Living in the Border of Southern Thailand. Journal of The Psychiatric Association of Thailand, 62(4), 323-336. (in Thai)

Crabtree, B. F. & Miller, W. L. (1992). Doing Qualitative Research. London: SAGE Publications.

Damruk, P., & Thongprapai, P. (2019). Medication Adherence in Home Patients with Schizophrenia: A Care Scheme Developed in Community in Yala Province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(Special Issue), 29-42. (in Thai)

Doungyota, T., Prasoetsuk, T., Kirdpitak, P., & Pinyoanuntapong, B. (2010). A Study and Development of Resilience of Psychiatric Patience Caregivers Though Individual Counseling. Journal of Behavioral Science, 16(2), 50-65. (In Thai)

Glubvong, M., Intasuwan, P., Chuawanlee, W., & Thavichachart, N. (2010). Factors Affecting Burnout and Care Behavior of Caregivers of Schizophrenic Patients. Journal of Behavioral Science, 15(1), 57-75. (In Thai)

Iseselo, M., Kajula, L., & Yahya-Malima, K. (2016). The Psychosocial Problems of Families Caring for Relatives with Mental Illness and Their Coping Strategies: a Qualitative Urban Based Study in Dares Salaam, Tanzania. BMC Psychiatry, 16, 146. Published Online 2016 May 14. Doi: 10.1186/s12888-016-0857-y.

Kanungpiarn, T., & Dangdomyouth, P. (2013). Experience of Care Gives in Caring for People with Schizophrenia in Community. Journal of Nursing Division, 40(1), 57-66. (In Thai)

Kasiphol, T., Chunhathititham, P., Prasertsong, C., Jaroenjitkul, C., Nansunanon, S., & Jarutatsanangkoon, A. (2020). Primary Caregivers’s Experience of Families with Schizophrenia Patients. Thai Red Cross Nursing Journal, 13(1), 102-113. (In Thai)

Lincoln, S. Y., & Guba, G. E. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park: SAGE.

Lotrakul, M., & Sukanich, P. (2015). Ramathibodi Essential Psychiatry. (4th ed.). Bangkok: Department of Psychiatry Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. (In Thai)

Meesri, K. & Dangdomyouth, P. (2012). Selected Factor Related to Capabilities Among Caregivers of Schizophrenic Patients in Community. The Journal of Mental Health of Thailand, 26(1), 35-49. (In Thai)

Ounlam, T. (2021). Nureses’ Roles in Promoting Family Functioning of Schizophrenia Persons in a Community. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 34(1), 1-12. (In Thai)

Smithnaraseth, A. (2017). Coping and Adaptation of Family Caregivers with Schizophrenia Patients. EUA Heritage Journal Science and Technology, 11(3), 43-56. (in Thai)

Spence, A., Waldron, M., Kernohan, G., McLaughlin, D., Cochrane, B., & Watson, B. (2008). Active Carers: Living with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. International Journal of Palliative Nursing, 14(8), 368-372.

Suthirawut, P., & Nima, Y. (2008). Integrating the Body of Knowledge, Islamic Law, and Health Promotion. Songkla: Institute of Research and Development for Health of Southern Thailand: Prince of Songkla University. (in Thai)

Thiensan, T. (2018). Psychiatric and Mental Health Nurses with the Roles of Family Preparedness of Schizophrenic Patients Cares in the Community. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 30(2), 67-77. (In Thai)

Tohma, H., Al-fariti, A., Masarakama, N., Masoh, A., Shawo, L., Radeang, R., et al. (2019). The Mental Health Care, According to the Islamic Way of Terminally Ill Patients: Case Study Muslims Thailand Patients in the Three Southern Border Provinces. Health Systems Research Institute. (in Thai)

Wae-Arlee, D. (2004). Caring for Palliative Patients According to Islamic Guidelines. Bangkok: O.S.Printing House. (in Thai)

Wiwekwan, Y. (2000). Mental Health and Caring Behaviors of Caregiver of Schizophrenia Patients. Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing) Thesis, Mahidol University. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-28