การวิเคราะห์อภิมาน: ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในผู้ใหญ่ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ

ผู้แต่ง

  • สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  • นภาพร พุฒิวณิชย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  • ศักรินทร์ สุวรรณเวหา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์อภิมาน, แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจ, ผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์อภิมานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ใหญ่ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ  การสืบค้นอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหางานวิจัยที่ทำในประเทศไทยทั้งที่ตีพิมพ์เผยแพร่และไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีรายงานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบคัดกรองงานวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย และ 3) แบบบันทึกผลการสกัดข้อมูล ผลจากการสืบค้นอย่างเป็นระบบ พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ใหญ่ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ มีทั้งหมด 23 เรื่อง งานวิจัยจำนวน 1 เรื่อง ถูกคัดออกเนื่องจากไม่ทราบข้อมูลของผลลัพธ์การวิจัยของกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลลักษณะทั่วไปของรายงานวิจัยใช้การแจกแจกความถี่ และร้อยละ ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ใหญ่ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจที่มีข้อมูลทางสถิติที่เพียงพอ ใช้การวิเคราะห์เมตา โดยโปรแกรมสำเร็จรูป Review Manager Version 5.3 ส่วนงานวิจัยที่มีข้อมูลทางสถิติที่ไม่เพียงพอใช้การวิเคราะห์สรุปเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

1. หลังการใช้แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ใหญ่ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการใช้เครื่องช่วยหายใจ (z=6.41, p<.001) ระยะเวลาที่ใช้ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ (z=7.24, p<.001) จำนวนวันนอนที่ใช้ในหอผู้ป่วย (z=8.08, p<.001) ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องช่วยหายใจ (z=3.11, p<.05) และอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำ (z=2.21, p<.05) น้อยกว่าก่อนการใช้แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ใหญ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .05

2. หลังการใช้แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ใหญ่ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ กลุ่มตัวอย่างมีอัตราความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจมากกว่าก่อนการใช้แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ใหญ่ (z=4.66 , p<.001) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ควรมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ใหญ่ไปยังหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องได้รับการดูแลโดยการหย่าเครื่องช่วยหายใจ และควรมีการติดตามผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แนวปฏิบัติ เช่น อัตราการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adegunsoye, A., & Kress J. P. (2020) Weaning from Mechanical Ventilation. In: Hyzy R., & McSparron J. (Eds.), Evidence-Based Critical Care. (2nd ed., pp. 237-243). Springer: Cham.

Aramrom, Y. (2015). Evidence-Based Practices In Prevention of the Ventilator-Associated Pneumonia (VAP). The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 2(3), 144-158. (in Thai).

Baptistella, A. R., Sarmento F. J., Da Silva K. R., Baptistella S. F., Taglietti M, & Zuquello R. A., et al. (2018). Predictive Factors of Weaning from Mechanical Ventilation and Extubation Outcome: A Systematic Review. J Crit Care, 48, 56–62.

Buddisak, R. (2007). The Effectiveness of Weaning Program for People with Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Weaning Success and Length of Weaning. Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing, Graduate School, Burapha University. (in Thai).

Bumroongkit, C., Liwsrisakun, C., Deesomchok, A., Theerakittikul, T., & Pothirat C. (2005). Efficacy of Weaning Protocol in Medical Intensive Care Unit of Tertiary Care Center. J Med Assoc Thai, 88(1), 52-57. (in Thai).

Bunburaphong, T. (2018). Respiratory Care in Clinical Practice. 10th (ed). Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. (in Thai).

Chaimongkon, R. (2013). Effectiveness of Implementing Ventilator Weaning Guidelines Among Critically Ill Patients in Sub General Surgical Intensive Care Unit I, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing, Graduate School, Chiang Mai University. (in Thai).

Chamraksa, P., & Srimad T. (2014). Factors Predicting Weaning Time in Surgical Respiratory Care Unit. Princess of Naradhiwas University Journal, 6(2), 36-46.

Chatchumni, M., & Konurai, T. (2012). Effects of Nursing Care Weaning Protocol on Weaning Success in Persons with Endotracheal Tube. Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, 5(1), 1-14. (in Thai).

Edriss, H., Whiting J., & Nugent K. (2014). A Ventilatorassociated Event in an Intensive Care Unit Patient with Multiple Comorbidities and Prolonged Mechanical Ventilation. Gaziantep Medical Journal, 20(3), 277-80.

Jitlam, R. (2012). Effectiveness of Implementing Clinical Practice Guidelines for Liberation from Mechanical Ventilation Among Ventilator Dependents in Respiratory Care Unit, Lampang Hospital. Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing, Graduate School, Chiang Mai University. (in Thai).

Joanna Briggs Institute. (2014). Reviewers’ Manual 2014 Edition. Australia: Solito Fine Colour Printers. Retrieved November 30, 2019, from http://joannabriggs.org/assets/docs/ approach/JBI-Levels-of-evidence_2014.pdf

Kheawon, N. (2008). Efficacy of Weaning Protocol in Medical Intensive Care Unit of Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. Maharat NaKhonRatchasima Hospital Medical Bulletin. 32(1), 29-35. (in Thai).

Khruayoo, N. (2012). Effectiveness of Implementing Clinical Practice Guidelines for Liberation from Mechanical Ventilation Among Ventilator Dependents in Intensive Care Unit, Somdejphajaotaksinmaharaj Hospital, Tak

Province. Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing, Graduate School, Chiang Mai University. (in Thai).

Koonsri, S., Kasiphol, T., Wattradul D., & Namjuntra, R. (2014). Effects of Weaning Ventilator Protocol and Family Support on Success and Duration of Weaning in Patients with Respiratory Failure. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 26(1), 73-88. (in Thai).

Laor, P. (2006). The Effectiveness of Weaning Ventilator Protocol on Success of Weaning and Dulation of Mechanical Ventilator in Patients with Respiratory Failure. Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing, Graduate School, Burapha University. (in Thai).

Molee, S. (2012). Effectiveness of Implementing Clinical Practice Guidelines for Liberation from Mechanical Ventilation Among Ventilator Dependents in Respiratory Care Unit, Uttaradit Hospital. Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing, Graduate School, Chiang Mai University. (in Thai).

Panfuang, P. (2014). The Effectiveness of Weaning Protocol on Weaning Success and Duration of Mechanical Ventilation in Critically ill Patients with Mechanical Ventilator. Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing, Graduate School, Rangsit University. (in Thai).

Pham, T., Brochard, L. J., Slutsky, A. S. (2017). Mechanical Ventilation: State of the Art. Mayo Clin Proc, 92(9), 1382–1400.

Polit, D. F., & Beck C. T. (2014). Essentials of Nursing Research : Appraising Evidence for Nursing Practice. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott/Williams & Wilkins Health.

Rattanaburi, C., Noimuenwai, P., & Cheevakasemsook A. (2018). Effectiveness of Implementing Clinical Practice Guidelines for Caring of Patients Weaning from Mechanical Ventilator at Intensive Care Unit in Thung Song Hospital, Nakhon Si Thammarat Province. Journal of Sakon Nakhon Hospital, 21(2), 163-173. (in Thai).

Saisom, S. (2013). Effects of Weaning Continuum Program on Success and Duration Ventilator Weaning among Patients with Respiratory Failure. Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing, Graduate School, Chulalongkorn University. (in Thai).

Sribouroy, S. (2012). Effects of Weaning Protocol on Weaning Success, Length of Weaning, and Rate of Reintubation in Patients with Mechanical Ventilator. Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing, Graduate School, Rangsit University. (in Thai).

Surimuango, M. (2012). Effectiveness of Implementing Clinical Practice Guidelines for Liberation from Mechanical Ventilation Among Ventilator Dependents in Intensive Care Unit, Maesot Hospital, Tak Province. Master of Nursing Science Thesis in Adult Nursing, Graduate School, Chiang Mai University. (in Thai).

Tantichatkul, J., & Kenthongdee W. (2013). The Clinical Nursing Practice Guideline for Weaning from Mechanical Ventilation: An Evidence Based Practice. Journal of Nursing Division, 40(3), 56-69.

Tongtem, E., Ruaisungnoen, W., & Saensom D. (2015). Effects of Supportive Mechanical Ventilator Weaning Program among Critically Ill Medical Patients. Journal of Nursing and Health Care, 33(2), 74-82. (in Thai).

Triamvisit, S., Watchsrasakslip W., Wongprasert W., & Panchak J. (2011). Results on the Evidence Based Clinical Practice Guidelines [CPGs] Implementation for Weaning Respirator and the Predicting Factor Determining of Success Weaning in Neurosurgical Patient. Faculty of Medicine Chiang Mai University. (in Thai).

Wannakul, A. (2018). Development of Clinical Practice Guideline for Weaning Protocol from Mechanical Ventilator in SICU Phatthalung Hospital. Krabi Medical Journal. 1(2), 1-11. (in Thai).

Wasee, P., Thongchai, C., Pongmanchit, P., Chuajedton, P. & Sucasem S. (2006). Effectiveness of Evidence - Based Ventilator Weaning Protocol Implementation Among Patients in Surgical Critical Care Unit at Chiangrai Prachanukrau Hospital. Thai journal of Nursing Council, 21(3), 75-86. (in Thai).

Wongkhamphan, W. (2019). Effect of Clinical Nursing Practice Guideline of Weaning in Intensive Care Unit Patients at Detudom Crown Prince Hospital. Journal of Health Sceince Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong, 3(2), 56-71. (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-21