กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์อภิมาน: ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในผู้ใหญ่ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล