แนวทางการกักกันผู้เดินทางมาจากท้องที่หรือนอกราชอาณาจักรที่มีความเสี่ยง ในช่วงระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): รูปแบบโรงแรมสำหรับกักกันตนเอง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • รวิพร โรจนาอาชา โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา
  • นภชา สิงห์วีรธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
  • ชวิกา วรรณโร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
  • เมธา เกียรติโมฬี โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา

คำสำคัญ:

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019, ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค, โรงแรมสำหรับกักกันตนเอง

บทคัดย่อ

ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่ที่มีผู้เดินมาจากท้องที่หรือนอกราชอาณาจักรที่มีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง จะต้องตรวจหาเชื้อและถูกกักกันในกรณีที่เข้าเกณฑ์ในสอบสวนโรค (Patient Under Investigate: PUI) สำหรับในพื้นที่ที่โรงพยาบาลมีไม่เพียงพอเพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องหาสถานที่ที่มีความพร้อมเช่น หอพักโรงเรียน ค่ายทหาร และโรงแรม ในการกักกันตัวบุคคลกลุ่มดังกล่าว บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอการเตรียมความพร้อม กระบวนการดูแลผู้ถูกกักกันในกรณีที่เข้าเกณฑ์ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงแรมสำหรับกักกันตนเอง (Hotel Isolation) ของบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรในโรงแรม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ในการดำเนินการ Hotel Isolation นั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนกระบวนการดูแลในรูปแบบ Hotel Isolation อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลามีขั้นตอนดังนี้คือ 1) คัดกรองคุณสมบัติชองกลุ่ม PUI ที่รับไว้กักกันตัวใน Hotel Isolation 2) กำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการประสานงาน 3) อัตรากำลังและบทบาทหน้าที่ของแพทย์/พยาบาล/พนักงานบริการโรงแรม 4) ระบบเวชระเบียน 5) ขั้นตอนในการดูแล 6) การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลและโรงแรม 7) การจัดการกรณีเกิดภาวะฉุกฉิน 8) มาตรการความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จะเห็นได้ว่าการใช้โรงแรมเป็นสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยงนั้นมีความเหมาะสมในลักษณะของโครงสร้าง แต่ต้องมีการดำเนินแบบบูรณาการร่วมกันในส่วนสาธารณสุขที่เป็นภาครัฐ และโรงแรมที่เป็นภาคเอกชนจึงจะทำให้ Hotel Isolation ประสบความสำเร็จ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chowell, G. Fenimore, P. W. Castillo-Garsow, M. A. Castillo-Chavez, C. (2003). SARS Outbreaks in Ontario, Hong Kong and Singapore: The Role of Diagnosis and Isolation as a Control Mechanism. Journal theor Biol, 224(1), 1-8.

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2020). Criteria, Characteristics and Guidelines for Managing the Place of Control in Order to Observe the Onset of Illness (Quarantine) in the Case of Many Travellers Returning from High Risk Areas. Retrieved March 5, 2020 from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_other/G_other_01_ 2.pdf

Department Disease Control. (2020). Screening Measures Separate Quarantine or Controlled for Observation Term for Surveillance, Prevention and Control of Diseasesfrom Travelers Who Come from Areas or Ports Outside the Kingdom Coronary Artery Disease Infection in 2019 or Covid 19 Disease Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Dated Edition 19 March, 2020.

Department of Medical Services, Ministry of Public Health. (2020). Guidelines for Patient Care in the Situation of COVID-19 for Medical Personnel. Retrieved March 31, 2020 from http://covid19.dms.go.th/backend/Covid_Health/.pdf

Department Disease Control. (2020). Guidelines for Hotel Business Operators, Service Places or Tourist Resorts. Retrieved April 15, 2020 from http://www.hsscovid.com/img/ helphospiteliso. pdf

Department of Health, Ministry of Public Health. (2020). Social Distancing. Retrieved April 24, 2020 from http://www.phoubon.in.th/covid-19/Social%20Distancing.pdf

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2020). Staff Guide for Emergency Response to Coronary Virus Infection 2019 in Thailand. Retrieved April 20, 2020 from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_health_care/g07_ppe.pdf

Detention Standard Mission Group, Department of Disease Control. (2020). Management Guidelines Quarantine Revised Version 2.0. Retrieved July 21, 2020 from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html

Chu, K. D., Ake, A. E., Duda., Salo, K., Yaacoub, S., & Schunemann, J. H. (2020). Physical Distancing, Face Masks, and Eye Protection to Prevent Person-to-Person Transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19 [a systematic review and meta-analysis]. Retrieved from Thelancet.com. Vol 395. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0140673620311429

Ministry of Public Health. (2020). The Term Health Care Preparation Instructions for Corona Virusinfection 2019. (Checklist for Health facilities on COVID-19 response). Retrieved July 1, 2020 from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/ g_health_care/g06_facility_ 030463.pdf

Medical Emergency Group, Ministry of Public Health. (2020). Guidelines for Area Preparation in the Event of a Widespread Epidemic of Coronary Infection Disease 2019 (COVID-19): Field Hospital. Retrieved August 13, 2020 from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ file/g_ health_care/g06.pdf

Singweratham, N., & Kewsuwan., N. (2020). Setting Up a Local Quarantine for Covid-19 Outside the Local Hospital: A Case Study from Kanchanabhisek Institute of Medical and Public Health Technology. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 7(3), 1-9.

The Government Gazette. (2020). Announcement of the Ministry of Public Health Subject Areas Outside the Kingdom that Are Dangerous Contagious Areas Coronary Artery Disease Infection in 2019 or Covid 19 Disease (No.2). Retrieved October 3, 2020 from https://www.who.int/thailand/news/detail/29-02-2020-announcement-designating-covid-19-as-a-dangerous-communicable-disease

World Health Organization. (2020). Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre: Practical Manual to Set Up and Manage a SARI Treatment Centre and a SARI and a SARI Screening Facility in Health Care Facilities. Retrieved July, 19 2020 from https://apps.who.int/iris/handle/10665/331603?show=full

Yan, X., & Zou, Y. (2008). Optimal and Sub-Optimal Quarantine and Isolation Control in SARS Epidemics. Mathematical and Computer Modelling, 47(1), 235-245.

Yan, X., Zou, Y., & Li, J. (2007). Optimal and Sub-Optimal Quarantine and Isolation Control. World Journal of Modelling and Simulation, 3(3), 202-211.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-04