ประสบการณ์การดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

ผู้แต่ง

  • นิสาชล สุขแก้ว นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วรางคณา ชัชเวช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สุรีย์พร กฤษเจริญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ:

สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง, การดูแลตนเอง, ประสบการณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 15 ราย เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล โดยเริ่มเก็บข้อมูลเมื่อผู้ให้ข้อมูลรักษาที่แผนกหลังคลอด และผู้ให้ข้อมูล แต่ละรายมีความพร้อม ตรวจสอบความน่าเชื่อของข้อมูลตามแนวคิดของลินคอล์นและคูบา โดยเริ่มจากการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูล ทำการสัมภาษณ์ โดยนำข้อมูลที่ได้มาถอดเทปแบบคำต่อคำ วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องกับผู้ให้ข้อมูลและตรวจสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) กำหนดเนื้อหาที่ต้องการเน้นว่าเป็นเนื้อหาของข้อความที่ปรากฏ 2) เลือกหน่วยการวิเคราะห์ 3) หาหน่วยความหมาย 4) ตรวจสอบความถูกต้อง และ 5) สร้างข้อสรุปภายใต้คำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยจะดำเนินการตามระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพทุกขั้นตอน สามารถทำการตรวจสอบได้ ผลการวิจัยพบว่า

ประสบการณ์การดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่ 1 การรับรู้การเป็นความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย คือ สุขภาพของตนเองและทารกเป็นสิ่งสำคัญ และกลัวตนเองและทารกได้รับอันตรายจากโรค ประเด็นที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อดูแลสุขภาพประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย คือ เรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมในการมีชีวิตร่วมกับปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมบุคลากรทางสุขภาพ ประเด็นที่ 3 การดูแลด้านจิตใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ การจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวล และการมีทารกเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว และประเด็นสุดท้ายประเด็นที่ 4 สิ่งสนับสนุนการดูแลตนเอง ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากสามีและญาติ และการมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์

ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทีมบุคลากรทางสุขภาพ ในการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพยาบาลและการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เพื่อป้องกันอันตรายและการพัฒนาของโรคที่รุนแรงขึ้น และสามารถนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าวไปพัฒนาแนวทางในการดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่เหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2019). Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists [Electronic Version]. ACOG Practice Bulletin, 133(1), 1-25.

An, L. B., Li, W. T., Xie, T. n., Peng, X. P., Li, B. L., Xie, S. H., et al. (2015). Calcium Supplementation Reducing the Risk of Hypertensive Disorders of Pregnancy and Related Problems: A Meta-Analysis of Multicenter Randomized Controlled Trials. International Journal of Nursing Practice, 21(2), 19-31.

Anansawas, S. (Ed.) (2017). Nursing Obstetrics. Nonthaburi: Yutharin. (in Thai)

Butalia, S., Audibert, F., Cote, A. M., Firoz, T., Logan, A. G., & Magee, L. A. (2018). Guidelines for the Management of Hypertension in Pregnancy. Can J Cardiol, 34(5), 526-531. doi: 10.1016/ j.cjca. 201802.021

Charles, A., Victor, P., Jonathan, K., & Ishaya, P. (2017). Eclampsia and Pregnancy Outcome at Jos University Teaching Hospital, Jos, Plateau State, Nigeria [Electronic version]. Journal of Gynecology and Obstetrics, 5(4), 46-49.

Chirawatkul, S. (2012). Qualitative Study in Nursing. Bangkok: Vithaya Pat Printing. (in Thai)

Gupta, A., Gaur, B. S., Mishra, K. B., & Dubey, I. (2018). A Comparison of Platelet Count in Severe Preeclampsia, Mild Preeclampsia and Normal Pregnancy. International Journal of Research in Medical Sciences, 6(2), 671-676.

Hobson, S. R., Gurusinghe, S., Lim, R., Alers, N. O., Miller, S. L., Kingdom, J. C., & Wallace, E. M. (2018). Melatonin Improves Endothelial Function in Vitro and Prolongs Pregnancy in Women with Early-Onset Preeclampsia. Journal of Pineal Research, 22, 1-14, doi: 10.1111/jpi.12508

Hussian, M. H., Fatin. A., & Saffar. A. A. (2016). Self-Care Management of Pregnancy Induced Hypertension for Pregnant Women Attending Primary Health Care Centers at Kirkuk City. Journal for Nursing Sciences, 6(2), 1-10.

Jitnawee, W., Sagultep, B., Vutichan, D., & Sungsuwan, B. (2017). The Effect of Discharge Planning in Maternal Postpartum Severe Preeclampsia. Region 11 Medical Journal, 31(1), 166-170. (in Thai)

Keawpimon, P., Samankasikorn, W., Lawantrakul, J., Boonsin, K., & Nayai, U. (2015). The Development of the Reiki Therapeutic Nursing Model for Promoting the Holistic Health in Pregnant Women with Hypertension: the Pilot Study. Songklanagarind Journal of Nursing, 35(3), 73-90. (in Thai)

Ketjirachot, R., Hornboonherm, P., Thongsomboon, R., & Supathaweewat, S. (2017). Pregnancy Outcomes in Pregnant Women with Preeclampsia who Delivered at Mahasarakham Hospital. Journal of Nursing and Health Care, 35(4), 104-112. (in Thai)

Khashan, A. S., Evans, M., Kublickas, M., McCarthy, F. P., Kenny, L. C., Stenvinkel, et al. (2019). Preeclampsia and Risk of End Stage Kidney Disease: A Swedish Nationwide Cohort Study, Plos Medicine, 16(7), doi: 10.1371/journal.pmed.1002875

Lahti-Pulkkinen, M., Girchenko, P., Tuovinen, S., Sammallahti, S., Reynolds, R. M., Lahti, J., et al. (2020). Maternal Hypertensive Pregnancy Disorders and Mental Disorders in Children. AHA Journals. Advance Online Publication. Doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA. 119.14140.

Limsiri, P. (2019). Eclampsia In Wittaya, T., Tripop, L., & kanokwaroon, V. (Eds.), Obstetric Crisis, pp. 161-171. Bangkok: P. A. Living. (In Thai)

Lincoln, S. Y., & Guba, G. E. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park: SAGE.

Maitreechit, D., Sangin, S., & Siriarunrat, S. (2020). Relationships Between Health Care Behaviors, Anxiety, Social Support and Quality of Life among Pregnant Women with Pregnancy Induced Hypertension. Chula Med Bull, 2(1), 39-47.

Mcelligott, D. (2013). The Nurse as an Instrument of Healing. In C.C. Barrere & M. B. Helming (Eds.), Holistic Nursing: A Handbook for Practice (pp. 827-842). Burlington: Jones & Bartlett Learning.

Mill, C. S. (2012). A Comparision of Relaxation Techniques on Blood Pressure Reactivity and Recovery Assessing the Moderating Effect of Anger Coping Style. Doctoral Dissertation Old Dominon University, Norfolk.

Nathan, H. L., Duhig, K., Hezelgrave, N. L., Chappell, L. C., & Shennan, A. H. (2015). Blood Pressure Measurement in Pregnancy [Electronic Version]. The Obstetrician & Gynaecologist, 17(2), 91-98.

Orem, D. E., Taylor, S. G., & Renpenning, K. M. (2001). Nursing: Concepts of Practice (6th ed.). St.Louis, Missouri: Mosby-Year Book.

Osman, O. M., Gaafar, T., Eissa, T. S., Abdella, R., Ebrashy, A., & Ellithy, A. (2020). Prevalence of Vitamin D Deficiency in Egyptian Patients with Pregnancy-Induced Hypertension. J Perinat Med, Advance Online Publication. Doi: 10.1515/jpm-2020-0055.

Paauw, N. D., Graaf, A. M., Bozoglan, R. B., Ham, D. P., Navis, G., Groen, H., & Lely, A. T. (2018). Kidney Function After a Hypertensive Disorder of Pregnancy: A Longitudinal Study [Electronic Version]. American Journal of Kidney Diseases, 71(5), 619-626.

Panpob, R. (2016). Outcome of Expectant and Aggressive Management in Pregnancy with Severe Preeclampsia. Region 11 Medical Journal, 30(1), 7-14. (in Thai)

Phoodaangau, B., & Deoisres, W., Chunlestskul, K. (2013). Maternity Experience: A New Role of Unexpectedly Pregnant Students. Thai Journal of Nursing Coun, 28(2), 58-74. (in Thai)

Phumonsakul, S., Pongrua, P., & Wattanapaisit, K. (2011). Family Well-Being, Social Support, Self-Esteem, Perceived Health, and Marital Relationship. Ramathibodi Nursing Journal, 17(3), 382-395. (in Thai)

Plodpluang, U., Boonyarat Kanhadilok, S., Lukin, P., Uthaithum, N., Pomphayoon, P., & Intana, J. (2019). Path Analysis of Factors Affecting Quality of Life of Pregnant Women, Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 27(3), 42-56. (in Thai)

Pongpattaraporm, R. (2015). Case Studies: Nursing Care of Patient with Superimposed Preeclampsia on Chronic Hypertension and Acute Kidney Injury. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, 5(1), 94-102. (in Thai)

Preechapornprasert, A., & Chanrachakul, B. (2015). Modern Trend in Pregnancy Induced Hypertension. In

Wiboon, R., Boonsri, J., Pathama, p., Tongta, N., & Malee, K (Eds.), Safe Practice in Maternal and Fetal Medicine (137-139). Bangkok: Union Creation. (in Thai)

Ricci, S. S., Kyle, T., & Carman, S. (2013). Maternity and Pediatric Nursing. (2nd ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

Sawangtook, S. (2015). Modern Trend in Pregnancy Induced Hypertension. In Ruangchainikom, W., Chanratchakun, B., Promsonthi, P., Nantakomoi, D., & Geounuppakul, M. (Eds.), Safe Practice in Maternal and Fetal Medicine (141-149). Bangkok: Union Creation Public. (in Thai).

Say, L., Chou, D., Gemmill, A., Tuncalp, O., Moller, A., Daniels, J. et al. (2014). Global Causes of Maternal Death: a WHO Systematic Analysis. Lancet Global Health, 2, 323-333. doi: org/ 10.1016/s2214-109x

Senthiri, P., Srisong, S., Prompakai, R., Sroisuwan, P., & Koponrat, K. (2017). Development of the Care Model for Women with Hypertensive Disorder in Pregnancy. Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals, 32(2), 117-129. (in Thai)

Sheppard, J. P., Schwartz, C. L., Tucker, K. L., & McManus, R. J. (2016). Modern Management and Diagnosis of Hypertension in the United Kingdom: Home Care and Self-Care. Annals of Global Health, 82(2), 274-287.

Slater, E. (2013). Energy healing. In B.M. Dossey, C.C. Barrere, L. Keegen, & M. B. Helming (Eds.), Holistic Nursing: A Handbook for Practice (pp. 751-774). Burlington: Jones & Bartlett Learning.

Sonmongkol, S. (2016). Health Perception, Social Support and Self-Care Behaviors among Adolescent Pregnant in Phuket Province. Region 11 Medical Journal, 30(2), 105-114. (in Thai)

Strategy and Planning Division. (2019). Public Health Statistics A.D.2018. Public Health Statistics A.D. 2018. Retrieved from http://bps.moph.go.th /new_bps/ sites/default/files/ statistic%2061.pdf. (in Thai)

Suttijumnong, J., Kala, S., & Kritcharoen, S. (2016). Nursing Care Needs of Hospitalized Pregnant Women with Pregnancy Induced Hypertension for Overcoming a Crisis. Songklanagarind Journal of Nursing, 36(Special edition), 132-144 (in Thai)

Suzuki, S., Shinmura, H., & Kato, M. (2015). Maternal Uncontrolled Anxiety Disorders Are Associated with the Increased Risk of Hypertensive Disorders in Japanese Pregnant Women. Journal of Clinical Medicine Research, 7(10), 791-794.

Tang, R., Tang, I. C., Henry, A., & Welsh, A. (2015). Limited Evidence for Calcium Supplementation in Preeclampsia Prevention: a Meta-Analysis and Systematic Review. Hypertension in Pregnancy, 34(2), 181-203.

Techawathakul, S. (2015). Nursing Roles for Preventing Preeclampsia. Kuakarun. Journal of Nursing, 22(2), 7-19. (in Thai)

Thadakant, S., Pruksacheva, T., & Jaovisidha, A., (2010). Gestational Diabetes and/or Hypertension Toward Themselvesand Their Fetuses. Ramathibodi Nursing Journal, 16(2), 185-199. (in Thai)

World Health Organization. (2019). Trends in Maternal Mortality 2000 to 2017. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

Youssef, G. S. (2019). Hypertension in Pregnancy. European Society of Cardiology, 22(17), Retrieved from https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/ Volume-17/hypertension-in-pregnancy

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-25