การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง กับพฤติกรรมการป้องกัน การหกล้มในผู้สูงอายุ และแนวทางในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

ผู้แต่ง

  • อุบลทิพย์ ไชยแสง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  • นิวัติ ไชยแสง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  • นูวัยดา เจะหะ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  • นัสริน อาลีดีมัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

คำสำคัญ:

การรับรู้ความสามารถของตนเอง, พฤติกรรมการป้องกันการหกล้ม, แนวทางในการป้องกันการหกล้ม, ผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง กับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ และแนวทางในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา วิธีดำเนินการวิจัย  2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง กับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 370 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมในการป้องกันการหกล้ม ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ .79 และ .75 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้สูงอายุจำนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมในการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M=2.55, SD=0.32) และ (M=2.35, SD=0.41) ตามลำดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.611)

2. แนวทางในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา สามารถป้องกันการหกล้มได้ด้วยตนเอง แต่จะต้องมีการระมัดระวังตนเองเพิ่มขึ้น และปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม รวมถึงการได้รับการดูแลจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจรักษา และประเมินเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยง รวมถึงการให้คำแนะนำส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันการหกล้มตามบริบทของพื้นที่ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นของผู้สูงอายุ

ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรดำเนินการเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มด้วยตนเอง  การป้องกันภาวะเสี่ยง และจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการหกล้มให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุตามบริบทของพื้นที่

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bandura, A. (1986). Social Foundation of Though and Action: A Social Cognitive Theory. New Jersey: Prentice-Hall.

Charoenwong, S., Kongkun, P., Chansangrat, N., Sriwan, P., & Niramangul, R. (2018). Dependent Elders in a Southern Rural Muslim Community: Current Situation of Care and Needs for Long-Term Care. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(2), 231-246. (in Thai)

Crabtree, B. F., & Miller, W. L. (1992). Doing Qualitative Research. London: SAGE Publications.

Damri, S. (2010). Effects of Emergency Postoperative Recovery Program On the perception of the Self-Efficacy and Recovery Quality After Surgery among Patients with Emergency Abdominal Surgery. (Master's Thesis), Mahidol University, Bangkok. (in Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2019). Situation of the Thai Elderly 2019. Bangkok: TQP. (in Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2015). Anti-Falling Drugs Handbook for Preventing falls in the Elderly. Bangkok: The Fairy Caravan. (in Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (2016). Situation of the Thai Elderly 2015, Bangkok: Amarin Printing & Plub Leasing. (in Thai)

Klangkarn, S., & Promsattayaprot, W. (2010). Principles of Research in Health Science. (6th Edition) Mahasarakham: Faculty of Public Health, Mahasarakham University.

Muangsiri, K., Maharachpong, N., & odjarkpaiet, Y. (2017). Factors Relating the Behaviop of Fall Prevention among Elderly in Chonburi Province. Naresuan University Journal: Science and Technology, 25(4), 23-33. (in Thai)

Rodseeda, P. (2019). Fall Prevention among the Elderly Living in Community: The Nursing Role in Home Health Care. Journal of Thai Red Cross Nursing, 11(2), 15-25. (in Thai)

Rongmuang, D., Tongdee, J., Nakchattri, C., & Sombutboon, J. (2016). Incidence and Factors Associated with Fall among the Community-Dwelling Elderly, Suratthani. Journal of Phrapokklao Nursing College, 27(2), 123-138. (in Thai)

Sukwatjanee, A. (2012). Exercise for the Elderly. Journal of Srinakarin Wirot Research and Development (Humanities and Social Sciences), 4(3), 216-223. (in Thai)

Sarapun, A., Sirisopon, N., Kainaka, P., Onsiri, S., Outayanik, B., Threrawachjareanchai, S., et al. (2017). Factors Related to the Anti-falls Behavior of the Elderly. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 18 (Special Edition), 215-222. (in Thai)

Sommung, P., Seubsui, N., Sangsuwan, P., & Hammasiri, N. (2019). Effects of the “My Self” Exercise Program for Improved Trunk Balance and Leg Strength in the Elderly. Lampang Med J, 40(1), 17-24. (in Thai)

Soysang, L., Khompraya, J., & Natetanasombut, K. (2014 ). A Study of Fall Prevention Guideline in Older Adult Living in Mitraphappatana Community. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(1), 122-129. (in Thai)

Tangampornthip, L., Tangampornthip, C., & Tangampornthip, R. (2016). Factors Contributing to Falls in Elderly Sikhio Nakhorn Ratchasima. Journal of Health Research and Development, 1(2), 84-100. (in Thai)

Thanuchit, S., Chinnacom, D., Malathong, N., Doungthipsirikul, S., & Tantivess, S. (2019). Situation of the Emergency Medical System Related to the Elderly Falling in a Fall: Policy Recommendations. Journal of Permanent Research Development, 6(2), 57-68. (in Thai)

Wiersma, W., & Jurs, S. G. (2008). Research Methods in Education: An Introduction. 9th Edition. Boston: Pearson; 2008.

Yala Municipal Office. (2019). Condition and General Information of Yala Municipality. Retrieved July, 11 2020, from http://www.yalacity.go.th/themes/default/general.pdf. (in Thai)

Yala Provincial Public Health Office. (2020). Report on the Screening of Elderly People with Falls, Yala Province. Retrieved August, 6 2020, from https://yla.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-08