ผลของโปรแกรมการบริหารร่างกายแบบมณีเวชร่วมกับการหายใจแบบปราณายามะ ต่อการเจ็บครรภ์คลอดและระยะเวลาคลอดของหญิงตั้งครรภ์แรก

ผู้แต่ง

  • รีนา มะโน โรงพยาบาลสงขลา
  • โสเพ็ญ ชูนวล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วิไลพร สมานกสิกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ:

การเจ็บครรภ์คลอด, ระยะเวลาคลอด, การบริหารร่างกายแบบมณีเวช, การหายใจแบบปราณายามะ, หญิงตั้งครรภ์แรก

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการบริหารร่างกายแบบมณีเวชร่วมกับการหายใจแบบปราณายามะต่อการเจ็บครรภ์คลอด และระยะเวลาคลอดของหญิงตั้งครรภ์แรกที่มาฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งในภาคใต้ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2562 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 52 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการบริหารร่างกายแบบมณีเวชร่วมกับการหายใจแบบปราณายามะ จำนวน  26 ราย และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติจำนวน 26 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติทีอิสระ และสถิติแมนวิทนีย์ - ยู ผลการวิจัยพบว่า

กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเจ็บครรภ์ในระยะปากมดลูกเปิดช้า ระยะเวลาในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว ระยะเปลี่ยนผ่าน และระยะที่ 2 ของการคลอดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 3.92; t = 4.21; z = 4.58; z = 6.14; p < .001) ตามลำดับ สำหรับระยะเวลาคลอดพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาคลอดในระยะปากมดลูกเปิดช้าสั้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 4.78; p < .001)

ควรนำโปรแกรมนี้ไปใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการเตรียมหญิงตั้งครรภ์เพื่อช่วยให้หญิงตั้งครรภ์มีการเจ็บครรภ์คลอดน้อยลง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Asl, H. M. B., Vatanchi, A., Golmakani N., & Najafi A. (2018). Relationship Between Behavioral Indices of Pain During Labor Pain with Pain Intensity and Duration of Delivery. Electronic Physician, 10(1), 6240-6248.

Barakat, R., Franco, E., Perales, M., Lopez, C., & Mottola, F., M. (2018) Exercise During Pregnancy is Associated with A Shorter Duration of Labor: A Randomized Clinical Trial. European Journal Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 224, 33-40.

Borrirukwanit, K., Jindajumnong, P., Pomyen, S., Junhmaun, K., Yusuk, K., Seewan, T. et al. (2019). Effect of Maneevej Sitting Position Technique on Labour Pain Level Duration Time of Delivery and Blood Loss in Normal Labour. Journal of Health Science, 28(3), 455-465. (in Thai)

Chaimo, K., Suriyanimisuk, T., & Prachasaraisoradech, K. (2017). Continuous Labor Support. Huachiew Chalermprakiet Science and Tecnology Journal, 20(40), 141-150. (in Thai)

Chaitikul, S., & Wisanskoonwong, P. (2019). Effect of Fowler’s Position with Warm Compression on Pain and Duration of Active Phase in Primiparous Parturients. Journal of Nursing and Health care, 37(3), 39-48. (in Thai)

Chatayanon, K. (2017). Codediva. Bangkok: V. Print. (in Thai)

Churos, S. (2018). Nonpharmacological Pain Management Methods of Mothers During the First Stage of Labor. Royal Thai Air Force Medical Gazette, 64(4), 61-68. (in Thai)

Cicek, S., & Basar, F. (2017). The Effect of Breathing Techniques Training on the Duration of Labor and Anxiety Level of Pregnant Women. Complementary Therapies in Clinical Practice. Journal Homepage: Elsevier, 29, 213-219.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.).

New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Dengsangluri, & Salunkhu, A., J. (2015). Effect of Breathing Exercise in Reduction of Pain During First Stage of Labour Among Primigravidas. International Journal of Health Sciences & Research, 5(6), 390-398.

Duangmani, K., Somsap, Y., Ingkathawornwong, T., & Kala, S. (2017). Effects of Modified Bhadrasana Pose on Labor Pain and Duration of Active Phase in Parturients. Princess of Naradhiwas University Journal, 9(1), 35-49. (in Thai)

Dick-Read, G. (1984). Childbirth Without Fear (5th ed.). New York: Harper & Row.

Gehan, A. A., Khadiga, A. S., Amir, G. A., & Eman, A. (2016). Efficacy of Antenatal Exercises on Maternal and Neonatal Outcome in Elderly Primigravida. Kasralainy Medical Journal, 21, 109-114.

Johnson, W, R., (1957). Calculations in Estimating Fetal Weight. Amarican Journal of Obstatrics Gynecology, 74(4), 929-930.

Kaewsiri, P., & Chuamuagsan, D. (2017). Non-Pharmacological Approaches to Management of Labor Pain. Nakhonpanom University Journal 25th Anniversary Academic Conference Issue Boromarajonani College of Nursing Nakhon Phanom, Nakhon Phanom University. 173-180. (in Thai)

Kaur, K., Rana, A. K., & Gainder, S. (2013). Effect of Video on Breathing Exercise During Labour on Pain Perception and Duration of Labour Among Primigravida Mothers. Nursing and Midwifery Research Journal, 9(1), 1-9.

Khemapech, S. (2013). Exercise Effect on Pregnant Women and Fetus. Journal of Police Nurse, 5(1), 1-18.

Kittisakchai, T., Sansiriphun, N., & Kantaruksa, K. (2013). Fear of Childbirth in Pregnant Women and Related Factors. Nursing Journal, 40, 12-21. (in Thai)

Kotiya, K., & Siriphan, S. (2016) Physical Exercise of the Pregnancy Women to Relieve Low Back Pain. Princess of Naradhiwas University Journal, 8(3), 154-167. (in Thai)

Kullaneejitmatee, T. (2018). Pain and Management During abor. Association of Private Higher Education Institutions of Thailand, 6(2), 158-164. (in Thai)

Kumud, K., Rana, A. K., & Chopar, S. (2013). Effect of Upright Position on the Duration of First Stage of Labour Among Nulliparous Mothers. Nursing and Midwifery Research Journal, 9, 152-156.

Limprapaipong, T., Hatkaew, N., & Sauwaros, C. (2014). A Comparison of the Effectiveness of Pain Relief in Active Phase Between Practicing Breathing Control Technique and Keeping an Appropriate Position Among Primigravidas. Journal of Phrapokklao Nursing College, 25(2), 14-25. (in Thai)

Manuch, M., Phumosakul, S., & Khanobdee, C. (2018). The Relationship Between Receiving Pain Medication, Sense of Control, Perceived Nurse Support, Comfort During Labor of First-Time Mothers. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4, 46-60. (in Thai)

McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., Nelson, K. A., & Ashwill, J. W. (2018). Maternal-Child Nursing (5th ed.). Canada: Elsevier Saunders.

Muangpin, S., Theerasopon, P., Neelasamith, S., Najmuangjun, S., Chattanapanich, A., & Hansittiporn, K. (2017). The Effects of Promoting Maternal Mobility and Upright Positions During the First Stage of Labor. Journal of Phrapokklao Nursing College 28(1), 1-12. (in Thai)

Munsil, J., Sangin, S., & Supasri. P. (2018). Effects of Positioning Using the Maneevada Knowledge Program on Duration of Labor and Satisfaction with Childbirth of Primiparous. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 28(3), 101-114. (in Thai)

Phumdoung, S. (2016). Childbirth Obstetric (Revised Edition). Songkhla: Chanmuang. (in Thai)

Preedasak, U. (2013). The Effects of Natural Childbirth Preparation Program on Labor Pain, Duration of Labor, and Perception of Childbirth Experience. Master thesis, Master of Nursing Science Advanced Midwifery. Faculty of Nursing. Prince of Songkla University, Songkhla. (in Thai)

Ritthiruang, N. (2016). Effects of Empowerment Program on Labour Pain Coping and Women’ s Perception of Childbirth Experience. Master Thesis, Master of Nursing Science Advanced Midwifery. Faculty of Nursing. Burapha University, Chonburi. (in Thai)

Sansiriphun, N. (2013). Fear of Chilbirth. Nursing Journal, 40, 103-112. (in Thai)

Siriseth, M. (2015). Efficacy of Maneeveda Butterfly Sitting on Labor Pain During Active Phase. 12th Region Medical Journal, 26(3), 13-17. (in Thai)

Sontao, S., & Pattarajinda, M. (2013). Effect of Upright Position by Learning Forward with Birth Ball and Semi Setting 45 Degree on Duration of Labor in Active Phase. Journal of Nursing Science & Health, 36(4), 108-114. (in Thai)

Sudphet, S., Thananowan, N., Yusamran, C., & Neungton, C. (2014). Impact of a Husband-Assistad First-Stage Labour Programme on Primigravidae’s Labour-Related Stress, Pain and Satisfaction. Thai Journal of Nursing Council, 29(3), 42-54. (in Thai)

Sukying, W., Phumduang, S., & Thitimapong, B. (2018). The Effect of Natural Pushing Together with a Preliminary Controlled Breathing of Yoga on Duration of the Second Stage of Labor and Postpartum Fatigue in Primiparous Women. Princess of Naradhiwas University Journal, 10(1), 1-12. (in Thai)

Swamikulwalyanan, & Vinegar, L., S. (2010). Yogic Theapy: Its Basic Principles and Methods. (Translated by Khongpakdee, K.). Bankok: Thai Yiga Institute. Folk Doctor Foundation.

Tanrat, Y., & Suppasri, P. (2017). Effects of Labour Pain Coping Enhancement Program on Pain Score and Perceived Childbirth Experiences in Primiparous Mothers. Journal of Boromarajonnani College of Nursing, Bankok, 33(2), 64-72. (in Thai)

Thummarattanakul, K., & Sittipa, K. (2019). Childbearing Fatigue and Nursing Role. Nursing Journal, 46(1), 221-230. (in Thai)

Utairat, P., & Saejiaw, A. (2018). The Effects of Maneeveda Practice on Labour Coping and Labour Time of Primigravidarum at Suratthani Hospital. Region 11 Medical Journal, 32(1), 791-804. (in Thai)

Wongmuneeworn, W. (2015). Efficacy of Butterfly Sitting Position on Cervical Dilatation in First Stage of Labor. 12 Region Medical Journal, 26(2), 51-54. (in Thai)

Xuto, P. (2019). Nursing and Midwifery: Women in the Labor and Postpartum Period. Chiang mai: Smart Coating and Service Company Limited. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-22