ผลของโปรแกรมสหปัจจัยต่อการลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ผู้แต่ง

  • เอกชัย กันธะวงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • โรชินี อุปรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

คำสำคัญ:

โปรแกรมสหปัจจัย, วัยรุ่น, แอลกอฮอล์, พฤติกรรมการดื่ม

บทคัดย่อ

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของการใช้โปรแกรมสหปัจจัยเพื่อการลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น อายุ 10-19 ปี การศึกษาครั้งนี้ได้สืบค้นงานวิจัย จากวารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในระหว่าง พ.ศ. 2553-2562 จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ CINAHL, PubMed, PsyInfo, และ Cochrane พบบทความวิจัย 19 ฉบับที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด ซึ่งนำมาใช้สังเคราะห์องค์ความรู้ในการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิจัยว่า

โปรแกรมสหปัจจัยที่มีการดำเนินการในระดับโรงเรียน โดยใช้รูปแบบการให้ความรู้และการฝึกทักษะทางสังคมอย่างหลากหลาย ร่วมกับการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการชะลอเวลาในการเริ่มดื่ม และลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในระยะยาว ในขณะที่โปรแกรมสหปัจจัยที่มีดำเนินการป้องกันในหลายระดับทั้งในระดับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ก็ถือเป็นเป็นอีกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมการดื่มของวัยรุ่นด้วยเช่นกัน

ควรนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมสหปัจจัยในการชะลอระยะเวลาในการเริ่มดื่มแอลกอฮอล์ และลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่น ให้มีองค์ประกอบของโปรแกรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในโปรแกรม อย่างไรก็ตามการออกแบบโปรแกรมสหปัจจัยเพื่อการป้องกันหรือลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของโปรแกรมตามบริบทของชุมชนเป็นสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baldus, C., Thomsen, M., Sack, P. M., Broning, S., Arnaud, N., Daubmann, A., & Thomasius, R. (2016). Evaluation of a German Version of The Strengthening Families Program 10-14: A Randomised Controlled Trial. The European Journal of Public Health, 26(6), 953-956.

Brody, G. H., Chen, Y. F., Kogan, S. M., Murry, V. M., & Brown, A. C. (2010). Long-Term Effects of The Strong African American Families Program on Youths' Alcohol Use. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(2), 281-285. doi:10.1037/a0018552

Byrnes, H. F., Miller, B. A., Grube, J. W., Bourdeau, B., Buller, D. B., Wang-Schweig, M., & Woodall, W. G. (2019). Prevention of Alcohol Use in Older Teens: A Randomized Trial of an Online Family Prevention Program. Psychology of Addictive Behaviors, 33(1), 1-14.

Center for Disease Control and Prevention (CDC). (2018). Underage Drinking. Retrieved January 29, 2020 from http: www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/underage-drinking.htm

Chung, T., Creswell, K. G., Bachrach, R., Clark, D. B., & Martin, C. S. (2018). Adolescent Binge Drinking: Developmental Context and Opportunities for prevention. Alcohol Research: Current Reviews, 39(1), 5-15.

Das, J. K., Salam, R. A., Arshad, A., Finkelstein, Y., & Bhutta, Z. A. (2016). Interventions for Adolescent Substance Abuse: An Overview of Systematic Reviews. The Journal of Adolescent Health, 59(4S), S61–S75.

Filho, V. C. B., Bandeira, A. S., Minatto, G., Linard, J. G., da Silva, J. A., da Costa, R. M. et al. (2019). Effect of a Multicomponent Intervention on Lifestyle Factors among Brazilian Adolescents from Low Human Development Index Areas: A Cluster-Randomized Controlled Trial. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(267). 1-12.

Flewelling, R. L., Grube, J. W., Paschall, M. J., Biglan, A., Kraft, A., Black, C., et al. (2013). Reducing Youth Access to Alcohol: Findings from a Community-Based Randomized Trial. American Journal of Community Psychology, 51(12), 264-277. doi:10.1007/s10464-012-9529-3

Foxcroft, D. R., & Tsertsvadze, A. (2012). Universal Alcohol Misuse Prevention Programs for Children and Adolescents: Cochrane Systematic Reviews. Perspectives in Public Health, 132(3), 128-134.

Foxcroft, D. R., Callen, H., Davies, E. L., & Okulicz-Kozaryn, K. (2016). Effectiveness of the Strengthening Families Program 10-14 in Poland: Cluster Randomized Controlled Trial. The European Journal of Public Health, 27(3), 494-500. doi:10.1093/eurpub/ckw195

Gonzales, N. A., Jensen, M., Tein, J. Y., Wong, J. J., Dumka, L. E., & Mauricio, A. M. (2018). Effect of Middle School Interventions on Alcohol Misuse and Abuse in Mexican American High School Adolescents: Five-Year Follow-up of a Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry, 75(5), 429-437.

Hawkins, J. D., Oesterle, S., Brown, E. C., Abbott, R. D., & Catalano, R. F. (2014). Youth Problem Behaviors 8 Years After Implementing the Communities That Care Prevention System: A Community Randomized Trial. JAMA Pediatric, 168(2), 122-129.

Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J. et al. (2019). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. (2nd Ed.). Chichester: John Wiley & Sons.

Jansen, S. C., Haveman-Nies, A., Bos-Oude, I., Izeboud, C., de Rover, C., & Veer, P. (2016). Effectiveness of a Dutch Community-Based Alcohol Intervention: Changes in Alcohol Use of Adolescents After 1 and 5 Years. Drug & Alcohol Dependence, 159, 125-132.

Komro, K. A., Livingston, M. D., Wagenaar, A. C., Kominsky, T. K., Pettigrew, D. W., & Garrett, B. A. (2017). Multilevel Prevention Trial of Alcohol Use Among American Indian and White High School Students in the Cherokee Nation. American Journal of Public Health, 107(3), 453-459.

Koning, I. M., Maric, M., MacKinnon, D., & Vollebergh, W. A. M. (2015). Effects of a Combined Pparent–Student Alcohol Prevention Program on Intermediate Factors and Adolescents’ Drinking Behavior: A Sequential Mediation Model. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(4), 719-727.

Kumsuk, S. (2020). Relationships between Emotional Quotient and Alcohol Consumption among Teenagers in Mueang Lampang. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 7(2), 167-178.

Malmberg, M., Kleinjan, M., Overbeek, G., Vermulst, A., Monshouwer, K., Lammers, J., et al. (2014). Effectiveness of The Healthy School and Drugs Prevention Program on Adolescents' Substance Use: A Randomized Clustered Trial. Addiction, 109(6), 1031-1040. doi:10.1111/add.12526

Marsiglia, F., Ayers, S., Baldwin-White, A., Booth, J., Marsiglia, F. F., & Ayers, S. L. (2016). Changing Latino Adolescents' Substance Use Norms and Behaviors: The Effects of Synchronized Youth and Parent Drug Use Prevention Interventions. Prevention Science, 17(1), 1-12.

McKay, M., Agus, A., Cole, J., Doherty, P., Foxcroft, D., Harvey, S., et al. (2018). Steps Towards Alcohol Misuse Prevention Program (STAMPP): A School-Based and Community-Based Cluster Randomized Controlled Trial. BMJ Open, 8(3), e019722. doi:10.1136/bmjopen-2017-019722

Müller-Oehring, E. M., Kwon, D., Nagel, B. J., Sullivan, E. V., Chu, W., Rohlfing, T., et al. (2018). Influences of Age, Sex, and Moderate Alcohol Drinking on the Intrinsic Functional Architecture of Adolescent Brains. Cerebral Cortex, 28(3), 1049–1063.

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). (2017). Underage Drinking: Increases the Risk of Alcohol Problems Later in Life. Retrieved March 6, 2020 from https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/underage-drinking

Riesch, S. K., Brown, R. L., Anderson, L. S., Wang, K., Canty-Mitchell, J., & Johnson, D. L. (2012). Strengthening Families Program (10-14): Effects on The Family Environment. Western Journal of Nursing Research, 34(3), 340–376.

Schinke, S. P., Schwinn, T. M., & Fang, L. (2010). Longitudinal Outcomes of An Alcohol Abuse Prevention for Urban Adolescents. Journal of Adolescence Health, 46(5), 451-457.

Skarstrand, E., Sundell, K., & Andreasson, S. (2014). Evaluation of a Swedish Version of The Strengthening Families Program. European Journal of Public Health, 24(4), 578-584.

Spoth, R., Redmond, C., Clair, S., Shin, C., Greenberg, M., & Feinberg, M. (2011). Preventing Substance Misuse Through Community-University Partnerships: Randomized Controlled Trial Outcomes 4½ Years Past Baseline. American Journal of Preventive Medicine, 40(4), 440–447.

Strom, H. K., Adolfsen, F., Handegard, B. H., Natvig, H., Eisemann, M., Martinussen, M., & Koposov, R. (2015). Preventing Alcohol Use with a Universal School-Based Intervention: Results from An Effectiveness Study. BMJ Public Health, 15(e337). doi:10.1186/s12889-015-1704-7

Thailand Country Office, World Health Organization (WHO). (2017). Thailand 2015 Global School-Based Student Health Survey. Retrieved January 29, 2020 from https://www.who.int/ncds/surveillance/Thailand-GSHS-2015Report.pdf?ua=1

Thadani, V., Huchting, K., & LaBrie, J. (2009). Alcohol-Related Information in Multi-Component Interventions and College Students' Drinking Behavior. Journal of Alcohol and Drug Education, 53(2), 31–51.

Toumbourou, J. W., Douglas Gregg, M. E., Shortt, A. L., Hutchinson, D. M., & Slaviero, T. M. (2013). Reduction of Adolescent Alcohol Use Through Family-School Intervention: A Randomized Trial. Journal of Adolescent Health, 53(6), 778-784.

World Health Organization [WHO]. Global Status Report on Alcohol and Health 2018. (2018). Retrieved January 25, 2020 from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-09-16