บทบาทพยาบาลและความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิก้าในสตรีมีครรภ์: การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ

ผู้แต่ง

  • พัชรินทร์ เงินทอง วิทยาลัยเชียงราย
  • เจิดนภา แสงสว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  • จงใจ จงอร่ามเรือง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
  • ลาวัลย์ สมบูรณ์ วิทยาลัยเชียงราย
  • เทียมศร ทองสวัสดิ์ วิทยาลัยเชียงราย

คำสำคัญ:

บทบาทพยาบาล, การป้องกัน, การติดเชื้อ, ไวรัสซิก้า, สตรีตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นบทบาทและความรู้ของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิก้าในสตรีตั้งครรภ์ ประชากร (Population) ในการศึกษาครั้งนี้คือรายงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับบทบาทพยาบาลหรือความรู้ที่มีในการป้องกันการติดเชื้อซิก้า วิธีการจัดกระทำ (Intervention) ได้แก่งานวิจัยที่มีการจัดกระทำในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิก้า การเปรียบเทียบ (Comparison) ได้แก่การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และผลลัพธ์ (Outcome) เป็นบทบาทหรือความรู้ของพยาบาลที่มีในการป้องกันการติดเชื้อซิก้า  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2563 ครอบคลุมฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ CINAHL, PubMed, Scopus ฐานข้อมูลในประเทศไทย ได้แก่ Thai Journal และ ThaiLis ทั้งหมด 1,770 เรื่อง งานวิจัยที่ตรงกับเกณฑ์การคัดเข้าจากข้อมูลฉบับเต็มจำนวน 232 เรื่อง และวรรณกรรมบทบาทและความรู้ของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิก้าในสตรีตั้งครรภ์ จำนวน 11 เรื่อง ผ่านการประเมินคุณภาพโดยใช้เครื่องมือจากสถาบันโจแอนนาบริกส์ ผลลัพธ์จากการทบทวนพบว่า

พยาบาลมีบทบาทสำคัญได้แก่ บทบาทในการให้ความรู้ บทบาทในการให้คำปรึกษา บทบาทในการป้องกันโรค บทบาทในการสร้างความร่วมมือ และบทบาทการเป็นผู้เรียนรู้ สำหรับความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสซิก้าในสตรีตั้งครรภ์ พยาบาลยังขาดความรู้โดยเฉพาะในด้านการติดต่อของโรคทางเพศสัมพันธ์ และต้องการการอบรมเพิ่มเติม ทั้งในเรื่องโรค การติดต่อ อาการของโรค ผลกระทบ และการป้องกันการติดเชื้อ

ควรนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมบทบาทของพยาบาล สำหรับด้านการศึกษาวิจัยควรมีงานวิจัยปฐมภูมิเพิ่มเติมในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมหรือแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อในสตรีตั้งครรภ์

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu-rish, E. Y., Elayeh, E. R., & Browning, M. J. (2019). Physicians’ Knowledge, Attitudes, and Practices Towards Zika Virus Infection in Jordan. Journal of Infection in Developing Countries, 13(7), 584-590.

Affini, A. M., Rocha, S. N., Silva, S. A., Leite, E. P., Terra, F. D., Godinho, M. L., et al. (2017). Conduct of Nurses about the Zika Virus in the Prenatal Consultation. Journal of Nursing, 11(12), 5231-5244.

Asokan, G. V., Nama, M., Salman, F., AlGhareeb, Z., Almoosawi, A., Hammam, R., et al. (2018). Appraisal of the Preparedness of Midwives and Nurses in Bahrain to Conduct early Screening for Zika Virus Infection in Pregnant Women. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 12(1), 7-13.

Besnard, M., Lastere, S., Teissier, A., Cao-Lormeau, V., & Musso, D. (2014). Evidence of Perinatal Transmission of Zika Virus, French Polynesia, December 2013 and February 2014. Eurosurveillance, 19(13), 1-4.

Bureau of Vector Born Disease. (2018). Annual Report. Retrieved from https://ddc.moph.go.th/uploads/ ckeditor/6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23/files/Zika%20Fever/2561/Zika%2031.pdf. (in Thai)

Centers for Disease Control and Preventiona [CDC]. (2019). Zika Virus: Symptoms. Retrieved from https://www.cdc.gov/zika/symptoms/symptoms.html

Chibueze, E. C., Tirado, V., Lopes, K. D., Balogun, O. O., Takemoto, Y., Swa, T., et al. (2017). Zika Virus Infection in Pregnant: a Systematic Review of Disease Course and Complications. Reproductive Health, 14(1), 28-32.

Department of Disease. (2016). Hanbook of Zika Virus Infection for Professional Health. Bangkok: Veterans Organization Publishing.

Dogan, A. C., Wayne, S., Bauer, S., Ogunyemi, D., Kulkharni, S. K., Maulik, et al. (2017). The Zika Virus and Pregnant: Evidence, Management, and Prevention. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 30(4), 386-396.

Duarte, G. (2016). Challenges of Zika Virus Infection in Pregnant Women. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia/RBGO Gynecology and Obstetrics, 38(6), 263-265.

Joanna Briggs Institute. (2019). Joanna Briggs Institute Reviewer Manual 2019. Retrieved from https://wiki.joannabriggs.org/display/MANUAL/JBI+Reviewer%27s+Manual

Lguiniz- Romero, R., & Guerra- Reyes, L. (2020). On the Front Line: Health Professional and System Preparedness for Zika Virus in Peru. International Journal of Gynnecology and Obstetrics, 148(Suppl.2), 45-54.

Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P., et al. (2009). The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration. J Clin Epidemiol, 62, e1-34.

Lins Bentes, C. M., Nascimento Bentes, M., Godlnho Bertoncello, K. C., de Andrade, S. R., Azevedo Lima, V. L., & De Lourdes de Souza, M. (2019). Nursing Care Actions to Prevent and Control the Zika Virus: A Review. Journal of Nursing and Health Sciences, 5(2), 30-42.

Maharajan M. K., Ranjan, A., Chu, J. F. Foo, W. L., Chai, Z. X., Lau, E., et al. (2016). Zika Virus Infection: Current Concerns and Perspectives. Clinical Reviews in Allergy & Immunology, 51(3), 383-394. doi: 10.1007/s12016-016-8554-7.

McNeill, C., Shreve, M. D., Jarrett, A., & Perry, C. (2016). Zika: What Providers Need to Know. The Journal of Nurse Practitioners, 12(6), 359-366.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PloS Medicine, 6(7), e1000097.

Moor, K. S. (2016). Assessing Nurse Practitioner Knowledge of Zika Virus. The Journal for Nurse Practitioners, 12(10), 697-704.

Moos, M-K. (2016). Zika Virus: What Every Nurse Should Know [PDF]. Retrieved from https://www.marchofdimes.org/nursing/modnemedia/othermedia/articles/wm05_Zika_article_English_FINAL.pdf

Olson, C. K., Iwamoto, M., Perkins, K. M., Polan, K. M., Hageman, J., Meaney- Delman, D., et al. (2016). Preventing Transmission of Zika Virus in Labor and Delivery Setting Through Implementation of Standard Precautions-United States, 2016. Retrieved from http://www.cdc.gov/zika/geo/active-countries.html

Pornpatkul, W. (2017). Zika Virus Infection and Situations in Nonthaburi Province. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, 7(2), 244-250.

Rajiah, K., Maharajan, M. K., Yin, P. Y., Yee, Y. W., Lin, W. W., & Kean, C. H. (2019). Zika Outbreak Emergency Preparedness and Response of Malayaian Private Healthcare Professionals: Are they Ready? Microorganism, 7, 87. doi: 10.3390/microorganisms7030087

Salge, A. K. M, Castral, T. C, Sousa, M. C, Souza, R. R. G, Minamisava, R., & Souza, S. M. B. (2016). Zika Virus Infection During Pregnant and Microcephaly in Newborns: an Integrative Literature Review. Revista Eletronica de Enfermagem, 18, e1137. doi: 10.5216/ree.v18.39888.

The Royal College of Pediatricians of Thailand and Pediatric Society of Thailand. (2017). Guidance for the Evaluation and Management of Infants with Possible Congenital Zika Virus Infection. Retrieved from http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20170724141150.pdf. (in Thai)

Turienzo, C. F., & Brown, M. (2016). What Should Midwives Know about Zika Virus Infection? British Journal of Midwifery, 24(10), 694-700.

Wauter, Y., Poopattayakorn, A., & Chotibun, P. (2018). Zika Virus Disease and Pregnancy: Role of Community Health Nurse in the Disease Prevention. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(2), 312-321. (in Thai)

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The Integrative Review: Updated Methodology. Journal of Advanced Nursing, 52(5), 546-553.

Wilson, A., & Nguyen, T. N. M. (2017). The Zika Virus Epidemic: Public Health Roles for Nurses. The Online Journal of Issues in Nursing, 22(1). doi: 10.3912/OJIN.Vol22No01Man04

World Health Organization [WHO]. (2018). Zika Virus. Retrieved from http://www.who.int/news-room/fact-sheet/detail/Zika- virus

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-04