สมรรถนะการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

  • อติญาณ์ ศรเกษตริน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
  • ดาราวรรณ รองเมือง วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
  • คมสัน แก้วระยะ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
  • ปวีณา สร้อยศรี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
  • อินธุอร ไชยสุข วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
คำสำคัญ: การใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุผล, สมรรถนะ, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และเปรียบเทียบระดับสมรรถนะในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จำแนกตามระดับชั้นปี และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 173 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนแต่ละชั้นปีและวิธีการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบทดสอบความรู้ สอบถามเจตคติ และทักษะการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ Bonferroni ผลการวิจัยพบว่า

1. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์มีสมรรถนะการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล มีความรู้อยู่ในระดับน้อยมากที่สุด ร้อยละ 64.16 มีทักษะการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลอยู่ในระดับปานกลาง (M=2.54, SD=0.47) และมีเจตคติในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลอยู่ในระดับสูง (M=3.89, SD=0.48)

2. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีระดับชั้นปีต่างกัน มีสมรรถนะการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p=0.002) และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่างกัน มีสมรรถนะการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p=0.024)

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Angkanavisan, K., Peungkiatpairote, P., Pangdee, N., Thongkumkoon, S., Wilaiwongsathien, K., Pienklintham, P. et al. (2012). Knowledge and Awareness on Rational use of Antibiotics among First Year Students of Mahidol University in the Academic Year 2011. Journal of Health Systems Research, 6(3), 374-381. (in Thai)

Aunruean, W., & Saensom, D. (2015). Behavior of KKU Students on Antibiotics Use in Sore Throat, Clean Wound and Acute Diarrhea. KKU Institutional Research, 3(3), 221-232. (in Thai)

Bunmusik, S., Chantra, R., & Heeaksorn, C. (2019). Knowledge Attitude and Behaviors in Rational Antibiotics Use of Nursing Students Southern College of Nursing and Public Health Network. Journal of Health Research and Innovation, 2(1), 25-36. (in Thai)

Chongtrakul, P. (2015). RDU Hospital: The Pathway to Rational Drug Use. Thai Journal of Pharmacol, 37(1), 48-61. (in Thai)

Kedsing, W. (1995). Mean and Interpretation. Research in Education Bulletin, 18(3), 8-11. (in Thai)

Kidpun, P., & Sitthiworanan, C. (2017). Opinions of Community Pharmacists in Bangkok on Channels and Conditions for Dispensing of Antibiotics for External Use. Thai Journal of Pharmacy Practice, 9(2), 338-351. (in Thai)

Porisutiwutiporn, S., & Hemchayat, M. (2014). Influencing Factors of Antibiotics Use Behavior of Clients in Khlung Hospital, Chanthaburi. The Journal of Prapokklao Hospital Clinic Medical Education Center, 31(2), 115-127. (in Thai)

Rational Use of Drug Subcommittee. (2017). Teacher’s Guide for Promoting Rational Drug Use. Nonthaburi: Food and Drug Administration, Ministry of Public Health, Thailand. (in Thai)

Sornkrasetrin, A., Rungnoei, N., Thongma, N., Klinchat, R., Rajataramya, B., & Nitirat, P. (2019). Factors Predicting the Rational Antibiotic Use among Nursing Students. The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima, 25(1), 43-59. (in Thai)

Subcommittee on the Evaluation of Rational Drug Use Curriculum in Nursing Science. (2019). Teacher’s Guide for Promoting Rational Drug Use for Bachelor of Nursing Science. Nonthaburi: Thai Nursing Council. (in Thai)

Sukpaibul, S., Apinandecha, C., & Chaisiri, K. (2016). Antibiotics Use Behavior of Patients in Srangsoke, Ban Mo District. Saraburi Province. Proceeding of the 3rd National Academic Research Conference ‎(pp. 409-416). Nakhon Ratchasima: Nakhon Ratchasima College. (in Thai)

Sumpradit, N., Hunnangkul, S., Prakongsai, P., Thamlikitkul, V. (2012). A Survey of the Antibiotic Control and Surveillance System and Measures in Promoting Rational Use of Antibiotics: Preliminary Results. Health Systems Research Institute Journal, 6, 361-373. (in Thai)

Waichompu, N., Niha, S., Sulaman, P., & Bunlap, P. (2018). Principles in Administrating High Alert Medication in Labor Room: Development of a Learning Model for Nursing Students Boromarajonani College of Nursing, Yala. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(1), 150-166. (in Thai)

Yanti, N., (2017). Factors Associated to Antibiotic Practice among Public Health Students in a University, PathumThani Province. Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science), 7(2), 57-66. (in Thai)

เผยแพร่แล้ว
2020-05-29