ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีวาร์คกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • อัจริยา วัชราวิวัฒน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • จิรภัค สุวรรณเจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • ปราชญาวตี ยมานันตุกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • พลอยพชร สุขพร้อม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

รูปแบบการเรียนรู้, VARK Model, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ ตามทฤษฎีวาร์ค กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ประจําปีการศึกษา 2561 จำนวน 226 คน ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีวาร์ค ผ่านการตรวจสอบความตรง จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านได้ค่า IOC อยู่ในช่วง 0.67-1.00 และหาความเที่ยงได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และการทดสอบไคร์สแคว์ ผลการวิจัยพบว่า

1. นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.81 มีการเรียนรู้ผ่านทางกายและความรู้สึก

2. วิธีการเรียนรู้ผ่านทางกายและความรู้สึกที่พบมากที่สุดคือ การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง คิดเป็นร้อยละ 47.34 รองลงมาคือวิธีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง คิดเป็นร้อยละ 28.57

3. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีวาร์ค กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเลือกใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับความถนัดของผู้เรียน และทันสมัยตามทักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพพยาบาลได้ในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bellanca, J. A., & Brandt, R. S. (2010). 21st Century Skills: Rethinking How Student Learn. US: Solution Tree.

Boontuan, W., Srisuda, N., & Gunlaya, N. (2016). Differences in Learning Preference of Nursing Students. Nonthaburi: Journal of Health Science Research, 10(1), 54-61. (in Thai)

Fleming, N. (2008). VARK Classification of Learning Styles. London: SEDA.

Fleming, N. D., & Mills, C. (2008). VARK a Guide to Learning Styles. Retrieved October 24, 2018, from: http://www.varklearn.com/Retrieved.

Janepanish Visudtibhan, P., Disorntatiwat, P. (2015). Learning Style Preference of Nursing Student at Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 25(1), 70-82. (in Thai)

Jansen, E. (2008). Brain-Based Learning: The New Paradigm of Teaching (2nd.) Thousand Oak, California: Corwin.

Jansook, N., Jansook, C., & Weerawatthanodom, N. (2017). A Study of VARK Learning Styles of First Year Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Chainat. Retrieved October 24, 2018, from: http://conference.nu.ac.th/nrc13/downloadPro.php?pID =199&file=199.pdf (in Thai)

Meehan-Andrews, T. A. (2009). Teaching Mode Efficiency and Learning Preferences of First Year Nursing Students. Nurse Education Today, 29, 24-32.

Panith, V. (2012). Ways to Create Learning for Students in the 21st Century. Bangkok: Sodsri-Saritwong Foundation.

Singweratham, N. (2019). The Development of an Instructional Model Based on Didactic Teaching by Using VARK Learning Styles on Analytical Thinking on Public Health Program in Community Health. The Southern College Network journal of Nursing and Public Health, 6(3), 27-40. (in Thai)

Srimala, S., & Wangruangsatid, (2015). Achievement and Satisfaction of Nursing Students Studying Newborn Nursing Care by Using VARK Learning Style. Journal of Health Science, 24(4), 751-758. (in Thai)

Tanwinit, A., & Sittiprapaporn, W. (2010). Learning Styles of Undergraduate Musical Students Attending Music College in Thailand. Retrieved Electronic. De LEEME (Lista European Electronica de Musical en la Education), 2(5), 149-163. (in Thai)

Thaewopia, S., Thongnarong, P., & Wichai, S. (2017). Learning Style of Nursing Student at of Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen. Journal of Nursing Health Care, 35(2), 225-235. (in Thai)

Turner, K., Leungratanamart, L., Niranrat, S., Jarnarerux, J., Wattanakul, B., & Reunreag, T. (2015). Twenty First Century Skills of Nursing Student of Boromarajonani College of Nursing, Chonburi. Journal of the Ministry of Public Health, 25(1), 178-193. (in Thai)

Unkoonrohid, P. (2000). Practice Philosophy Foundation of Educational Philosophy in a Democratic Society. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-07