ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

  • โศรตรีย์ แพน้อย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • ชุลีพร หีตอักษร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • รุจิรดา เศาจวุฒิพงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้, ทักษะการแก้ปัญหา, การทำงานเป็นทีม, ความพึงพอใจ

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลองนี้เพื่อ1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียน 2) ศึกษาทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจ หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 129 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 2) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา แบบประเมินการทำงานเป็นทีม แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ Paired t-testผลวิจัยพบว่า

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังเรียน (M=9.35, SD=1.93) สูงกว่าก่อนเรียน (M=16.50, SD=1.25) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p<.001) ทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับดี (M=3.33, SD=0.41) การทำงานเป็นทีมของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (M=3.60, SD=0.44) ความพึงพอใจของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (M=4.72, SD=0.58)         

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีมได้

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Alavi, M., & Tiwana, A. (2002). Knowledge Integration in Virtual Teams: The Potential Role of KMS. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(12), 1029-1037.

Ates, O., & Eryilmaz, A. (2010). Factors Affecting Performance of Tutors During Problem-Based Learning Implementations. Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2325–2329.

Chumchai, P., Khumpeng, S., & Poysunnoen, Y. (2016). The Effectiveness of Occupational Health Teaching based on Problems-Based Learning Model on Achievement Outcome, Problem Solving Skill, Team Work Skill, and Satisfaction of Nursing Student, Boromrajonani College of Nursing, Phra Putthabat. Journal of Nursing and Education, 9(4), 60-73. (in Thai)

Dolmans, D. H., Grave, W., Wolfhagen, I. H., & Vleuten Vander, C. P. (2005). Problem‐Based Learning: Future Challenges for Educational Practice and Research. Journal of Medical Education, 39(7), 732-41.

Khemmanee, T. (2011). Teaching Science: Knowledge for Efficient Learning Process Management. (14th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)

Klomim, K. (2017). Problem Based Learning: A Course Design and Development for Curriculum For Teachers, Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University In the Royal Patronage, 11(2), 179-192. (in Thai)

Nuankaew, T., & Reerachat, J. (2018). Effect of Problem-Based Learning Management in Ethics and Professional Law Course to Learning Behavior And the Ability to Make Ethical Decisions of Nursing Students. Journal of Mahasarakham Hospital, 15(2), 57-68. (in Thai)

Office of the Education Council. (2018). Education in Thailand 2018. Bangkok: Office of the Education Council. (in Thai)

Panich, V. (2013). Teachers for Pupils Build Classrooms Back. Siam Commercial Foundation, S.R. Printing Mass Products Co., Ltd. (in Thai)

Phothong, P., Chansuwan, S., Khachat, S., & Sripho, S. (2018). The Problem-Based Teaching and Learning Model to Enhance the Ability to Solve Nursing Problems of Nursing Students. Journal of Health Science Research, 12(Special), 29-38. (in Thai)

Puttiwanit, N., Puttiwanit, S., Suwanraj, M., & Kaewmahakam, O. (2017). Effect of Problem-Based Learning on Intellectual Skills of Nursing Student in Nursing of Persons with Health Problems I Subject. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(1), 1-14. (in Thai)

Race, P., Brown, S., & Smith, B. (2005). 500 Tips on Assessment. (2th ed.). New York: Routedgefalmer.

Sangnimitchaikul, W. (2012). Student-Centered Learning: A case Study of Instructional Model in the Nursing Care of Children and Adolescents Course at the Faculty of Nursing, Thumasat University. Journal of Nursing and Education, 1(3), 2-14.

Savery, J. R. (2006). Overview of Problem-Based Learning: Definitions and Distinctions. Interdisciplinary. Journal of Problem-learning, 1(1), 8-20.

Schmidt, H. G., & Moust, J. H. C. (2000). Processes That Shape Small-Group Tutorial Learning: A Review of Research. Mastricht: Datawyse Publishing.

Srichairattanakull, J., & Saleekul, S. (2018). Application of Problem Based Learning Concept In Family and Community Nursing I: Designing of Family Health Care. Journal of Boromarajonani College of Nursing Bangkok, 34(3), 133-144. (in Thai)

Srisaaug, B. (2017). Primary Research. (7th) ed. Bangkok: Suriyasan. (in Thai)

Tongmuangtunyatep, K., Weerawattanodome, N., Carabutr, T., & Ampankan, S. (2018). The Effects of Using Problem- Based Learning for Caring on Maternal and Fetus with Health Problem Related with Pregnancy of 4th Level Nursing Students. Journal of Nursing and Education, 11(2), 87-97. (in Thai)

เผยแพร่แล้ว
2020-05-29