ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ในเขตชุมชนชนบท จังหวัดนครราชสีมา

  • กชกร ฉายากุล Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
  • ภรณ์ทิพย์ ผลกระโทก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
คำสำคัญ: พลังสุขภาพจิต, ผู้สูงอายุ, โรคเรื้อรัง

บทคัดย่อ

การวิจัยภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ในเขตชุมชนชนบท จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 135 คน เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิงที่เป็นโรคเบาหวาน และ/หรือโรคความดันโลหิตสูง ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินการรับรู้ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว แบบประเมินการรับรู้ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน และแบบประเมินพลังสุขภาพจิต ได้ค่าความเชื่อมั่นแอลฟาเท่ากับ .80, .82 และ .80 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน และไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า

กลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่มีอายุ เพศ รายได้ ภาวะแทรกซ้อน สถานภาพสมรส การรับรู้ความรุนแรงของโรค และการมีผู้ดูแล ไม่มีความสัมพันธ์กับพลังสุขภาพจิต ในขณะที่การรับรู้ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว และการรับรู้ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับพลังสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังควรมีการส่งเสริมความสามารถในทำกิจวัตรประจำวัน และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในครอบครัว

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Chaosuansreecharoen, K. R., Chaosuansreecharoen, P., & Khongsanit, S. (2019). Predicting Factors of Resilience among the Elderly Residents of Nursing Home in Southern Thailand. Journal of Mental Health of Thailand, 27(2), 65-79. (in Thai)

Chen, H. M., & Chen, C. M. (2017). Factors Associated with Quality of Life Among Older Adults with Chronic Disease in Taiwan. International Journal of Gerontology, 11, 12-15.

Chunsorn, N., Kangchai, W., & Rattanajarana, S. (2018). Predictive Factors of Resilience among Elderly with Diabetes. Journal of Nursing and Health Sciences, 12(2), 12-14. (in Thai)

Department of Mental Health. (2011). Activities Guide: The Promotion for Resilience Quotient in Community. Nontaburi: Ministry of Public Health, Thailand. (in Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). Situation of The Thai Elderly 2016. Retrieved November 23, 2018 from http://thaitgri.org/. (in Thai)

Gadudom, P., Apinyalungkon, K., Janjaroen, K., & wae, N. (2018). Family Roles to Increase Quality of Life of Older Persons in a Changing Situation. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(3), 300-310. (in Thai)

Gerino, E., Rolle, L., Sechi, C., & Brustia, P. (2017) Loneliness, Resilience, Mental Health, and Quality of Life in Old Age: A Structural Equation Model. Frontiers in Psychol, 8 (Article 2003), 1-12.

Grotberg, E. (1995). A Guide to Promoting Resilience in Children: Strengthening the Human Spirit. Bernard Van Leer Foundation. Retrieved from May 10, 2017, http://www.bibalex.org/Search4Dev/files/283337/115519.pdf.

Hopman, W. M., Harrison, M. B., Coo, H., Friedberg, E., Buchanan, M., & VanDenKerkhof, E. G. (2009). Associations Between Chronic Disease. Age and Physical and Mental Health Status, Chronic Diseases in Canada, 29(2), 108-116.

Jumneansuk, A., Detboon, P., Mingmai, K., Phophak, S., Sanurak Phoha, S., & Phanitcharoen, S. (2017). Quality of Life among Elderly Who are Living with Chronic Diseases, Srichomphu District, Khom Khan Province. Ratchaphruek Journal, 15(2), 16-26. (in Thai)

Klinwichit, S., Klinwichit, W., Incha, P., & Klinwichit, P. (2015). Mental Health Evaluation of the Elderly with Chronic Illness in Community: Saensuk Municipality, Chon Buri, Thailand, Burapha Journal of Medicine, 2(1), 21-33. (in Thai)

Lakomy, M., & Kafkova, M. P. (2017). Resilience a Factor of Longevity and Gender Difference in its Effects. Czech Sociological Review, 53(3), 369-392.

Losoi, H., Turunen, S., Waljas, M., Helminen, M., Ohman, J., Julkunen, J., & Rosti-Otajarvi, E. (2013). Psychometric Properties of the Finnish Version of the Resilience Scale and its Short Version. Psychology, Community & Health, 2(1), 1–10, doi:10.5964/pch.v2i1.40. Retrieved November 9 2018 from https://pch.psychopen.eu › article

Lundman, B., strandberg, G., Eisemann, M., Gustafson, Y., & Brulin, C. (2007). Psychometric Properties of the Swedish Version of the Resilience Scale. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 21(2), 229-237.

McCarthy, G., & Fitzpatrick, J. J. (2016). “Resilience. In Garcia-Dia, J.m. & O’Flaherty, D.” Nursing Concept Analysis: Applications to Research and Practice. (pp. 237-248). New York: Springer Publishing Company.

Nygren, B., Alex, L., Jonsen, E., Gustafson, Y., Norberg, A., & Lundman, B. (2005). Resilience, Sense of Coherence, Purpose in Life and Self-transcendence in Relation to Perceived Physical and Mental Health among the Oldest Old. Aging & Mental Health, 9(4), 354–362.

Parayat, C., Kangchai, W., & Somanusorn, S. (2016) Predictive Factors of Resilience among Elderly. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 24(2), 97-106. (in Thai)

Sasuad, K. (2017). Factors Affecting The Quality of Life of The Elderly in The Eastern Province. NRRU Community Research Journal, 11(2), 21-38. (In Thai)

Seemoungngam, W. (2018). Factors Associated with The Quality on Life of The Elderly with Chronic Disease in Moo 10 Community of Rai Noi Sub-District, Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani Province. RTUNC 2018: The 3rd National Conference. Ubonratchathani, Thailand. Retrieved November 1, 2019 from http://jes.rtu.ac.th/ rtunc2018. (in Thai)

Sihapark, S., Chuengsatiansup, K., & Tengrang, K. (2013) Impact and Burden of Long-Term Care for The Elderly in Thai Culture: Research Report. Nontaburi: Ministry of Public Health, Thailand. (in Thai)

Silapasuwan, P. (2013). Data Analysis and Summary of Preventive Surveillance Operations and Non-Communicable Diseases Relevant Agencies at The National Level in 2008-2112. Retrieved November 23, 2018 from thaincd.com › file › download › knowledge › NCD-ebook211013. (in Thai)

Thammikboworn, S., Krishanajuda, S., & Srisuphan, P. (2018). Isan Culture and Elderly Health Care. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. (in Thai)

Turner, J., & Kelly, B. (2000). Emotional Dimensions of Chronic Disease. West J Med, 17(2), 124-128.

United Nations. (2017). World Population Ageing 2017 Highlights. New York: United Nations.

Wagnild, G., & Young, H. M. (1993). Development and Psychometric Evaluation of the Resilience Scale. Journal of Nursing Measurement, 1(2), 165-178.

Wiersma, W., & G. Jurs, S. (2009). Research Method in Education an Introduction. (9th ed). Massachusetts: Pearson.

เผยแพร่แล้ว
2020-05-18