การพัฒนารูปแบบบริการเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่นจังหวัดเพชรบุรี

ผู้แต่ง

  • สุกัญญา ปวงนิยม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
  • นงณภัทร รุ่งเนย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

คำสำคัญ:

การตั้งครรภ์ซ้ำ, รูปแบบ, การบริการ, แม่วัยรุ่น, การคุมกำเนิดกึ่งถาวร

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการบริการเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่นจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนาบริการเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในแม่วัยรุ่น ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบฯ และตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และขั้นตอนที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบโดยทดลองใช้ในแม่วัยรุ่นครรภ์แรกที่มารับบริการฝากครรภ์ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย รูปแบบที่พัฒนาขึ้น  แบบประเมินระดับความพร้อมในการคุมกำเนิดระยะยาว (ค่าสัมประสิทธิ์ของเพียร์สันเท่ากับ .93) และแบบประเมินความพึงพอใจของแม่วัยรุ่นต่อบริการที่ได้รับ (ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .85) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย สถิติ Wilcoxon Signed-Rank test และวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

1. สถานการณ์การตั้งครรภ์ซ้ำของวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 18.9 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน เท่ากับ 44.3 คน

2. รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย กระบวนการหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 2) การให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ 3) การคงไว้ซึ่งการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ ติดตามประเมินผล และให้การปรึกษาจนครบ 2 ปีหลังคลอด

3. ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบฯ พบว่า 1) ความพร้อมในการคุมกำเนิดระยะยาวในแม่วัยรุ่นหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (z=4.81, p<.001) 2) ความพึงพอใจของแม่วัยรุ่นต่อบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดีมาก (M=4.55, SD=0.49) 3) ร้อยละของแม่วัยรุ่นที่คุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรหลังคลอดภายใน 3 เดือน เท่ากับร้อยละ 46.67 และ 4) ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำภายใน 2 ปีของแม่วัยรุ่นเท่ากับร้อยละ 10

การพัฒนาศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพในการให้การปรึกษา การเสริมการมีส่วนร่วมของสามีและครอบครัวในการกำหนดเป้าหมายชีวิตและการวางแผนครอบครัวที่ชัดเจน ช่วยให้แม่วัยรุ่นสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการคุมกำเนิดระยะยาวที่เหมาะสมได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agency for Clinical Innovation. (2013). Understanding the Process to Develop a Model of Care: An ACI Framework. Retrieved July 1, 2017, from https://www.aci.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/181935/HS13-034_Framework-DevelopMoC_D7.pdf

Albuquerque, A. P., Pitangui, A. C., Rodrigues, P. M., & Araújo, R. C. (2017). Prevalence of Rapid Repeat Pregnancy and Associated Factors in Adolescents in Caruaru, Pernambuco. Rev. Bras. Saúde Matern Infant, Recife, 17(2), 347-354. DOI:10.1590/1806-93042017000200008

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman

Best, J. W., & Kahn, J. V. (2006). Research in Education. (3rd ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Chunthawanich, S. (2010). Qualitative Research Methodology (17th ed). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Clarke, J. G., Gold, M. A., Simon, R. E., & Stein, L, A. R. (2012). Motivational Interviewing with Computer Assistance as an Intervention to Empower Women to Make Contraceptive Choices While Incarcerated: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial. Trials, 13(101), 1-8. doi: 10.1186/1745-6215-13-101

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Dallas, C. M. (2013). Rapid Repeat Pregnancy among Unmarried, African American Adolescent Parent Couples. West J Nurs Res, 35(2), 177-92.

Department of Health, Department of Mental Health & Department of Disease Control Ministry of Public Health. (2012). Standard of Comprehensive Youth Friendly Health Services and Self-Assessment Questionnaire. Bangkok: UNFPA. (in Thai)

Faul, F., Erdfelder E., Lang A. G., & Buchner, A. (2007). G* Power 3: A Flexible Statistical Power Analysis Program for the Social, Behavioral, and Biomedical Sciences. Behavior Research Methods 2007, 39(2), 175-91. Available at https://www.psychologie.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Mathematisch-Naturwissenschaftliche_Fakultaet/Psychologie/AAP/gpower/GPower31-BRM-Paper.pdf

Hair, F. J., Black, C. W., Babin, J. B., & Anderson, E. R. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed). New Jersey: Pearson Education.

Konchaiw, N., Nirattharadorn, M., Buaboon, N., & Sanguanklin, N. (2018). Effects of a Self-Efficacy Promotion Program and Husband Participation on the Repeated Pregnancy Prevention Behaviors among Adolescent mothers. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19(supplement), 326-335. (in Thai)

Krippendorff, K. (2013). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 3rd Edition. LA: SAGE Publication.

Lewis, D. A., Martins, S. L., & Gilliam, M. L. (2012). Partner Roles in Contraceptive Use: What do Adolescent Mothers Say? J Pediatr Adolesc Gynecol, 25(6), 396-400.

Lewis L. N., Doherty D. A., Hickey, M., & Skinner, S. R. (2010). Predictors of Sexual Intercourse and Rapid-Repeat Pregnancy among Teenage Mothers: an Australian Prospective Longitudinal Study. Med J Aust, 193(6), 338-42.

Maravilla, J. C. (2016). The Role of Community Health Workers in Preventing Adolescent Repeated Pregnancies and Births. Journal of Adolescent Health, 59, 378-90.

Miller, W, R., & Rollnick, S. (1995). What is Motivational Interviewing? Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23, 325-34.

Ministry of Public Health. (2014). Standard of Youth Friendly Health Services (Integrated Version) and Self-Assessment Questionnaire. Bangkok: UNFPA. (in Thai)

Norton, M., Chandra-Mouli, V., & Lane, C. (2017). Interventions for Preventing Unintended, Rapid Repeat Pregnancy among Adolescents: A Review of the Evidence and Lessons from High-Quality Evaluations. Global Health: Science and Practice, 5(4), 547-570.

Petersen, R., Albright, J., Garrett, J. M., & Curtis, K. M. (2007). Pregnancy and STD Prevention Counseling Using an Adaptation of Motivational Interviewing: a Randomized Controlled Trial. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 39(1), 21-28.

Phetchaburi Provincial Public Health Office. (2016). Summary of Public Health Supervision. Phetchaburi: Phetchaburi Provincial Public Health Office.

Phetchaburi Provincial Public Health Office. (2017). Summary of Public Health Supervision. Phetchaburi: Phetchaburi Provincial Public Health Office.

Rollnick, S., Mason, P., & Butler, C. (1999). Health Behavior Change: A Guide for Practitioners. Edinburgh: Churchill Livingstone.

Shah, M., Prajapati, S., & Sheneeshkumar, V. (2012). Adolescent Pregnancy: Problems and Consequences. AngdoAledicine, 9(3), 176-80.

Srisathidnarakoon, B. (2553). The Methodology in Nursing Research 5th edition. Bangkok: U & I Intemedia. (in Thai)

Srivilai, K. (2016). Repeated Pregnancy among Adolescents: A Case Study in a Community Hospital, Southern Thailand. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(3), 142-152. (in Thai)

The Bureau of Reproductive Health, Ministry of Public Health. (2017). Reproductive Situation in Teenage. Retrieved Aug 30, 2018, from http://rh.anamai.moph.go.th/download /all_file/brochure/FinalAW.pdf (in Thai)

UNICEF. (2015). Situation Analysis of Teenage Pregnancy in Thailand. UNICEF, Bangkok.

UNFPA. (2015). Girlhood, Not Motherhood: Preventing Adolescent Pregnancy. New York: UNFPA.

WHO. (2012). Making Health Services Adolescent Friendly: Developing National Quality Standards for Adolescent Friendly Health Services. Geneva: WHO.

WHO. (2014). Adolescent Pregnancy. Retrieved December 19, 2020, from https://www.who.int/ news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-25