ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อคะแนนความปวด และความพึงพอใจ ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่ง

ผู้แต่ง

  • ศุภรดา มั่นยืน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
  • วรวุฒิ แสงทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
  • อรอนงค์ เพชรงาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

คำสำคัญ:

การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า, ความปวด, ความพึงพอใจหลังได้รับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่ง

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองนี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งที่ได้รับยาแก้ปวดตามปกติ และกลุ่มที่ได้รับยาแก้ปวดร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งที่ได้รับยาแก้ปวดร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าคัดเลือกจากประชากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวน 60 ราย ทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายแบ่งเป็นกลุ่มทดลองเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งที่ได้รับยาแก้ปวดร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า 30 ราย และกลุ่มควบคุมเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งที่ได้รับยาแก้ปวดตามปกติ 30 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Repeated Measures ANOVA และ Independent t-test ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งกลุ่มที่ได้รับยาแก้ปวดร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และกลุ่มที่ได้รับยาแก้ปวด คะแนนความปวดลดลงทั้งสองกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

2. เมื่อเปรียบเทียบความต่างคะแนนความปวดระหว่างกลุ่มผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่ง กลุ่มที่ได้รับยาแก้ปวดร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และกลุ่มที่ได้รับยาแก้ปวด พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

3. ผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งที่ได้รับยาแก้ปวดร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ามีความพึงพอใจหลังการนวด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 จากคะแนน 5

ดังนั้น การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเป็นการช่วยส่งเสริมการไหลเวียนเลือด สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยและพยาบาล และความพึงพอใจผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cassieleth, B. (2008). Integrative Medicine Service, Memorial Sloan-Kettering Cancercenter. Integrating Oncology: Incorporating Complementary Medicine into Conventional Center Care, 6, 67-78.

Chanlawong, B., Kanchanawetra, C., Buddhawong, S., & Khaokhokkruat, R. (2017). The Effectiveness of Pain-Relieving Program with Relaxation Techniques on Pain Level in Post Appendectomy Patients who Got Pain and Asked for Pain Killer Drug at 2-4 Hoursbefore Prescription Schedule, Debaratana Nakhon Rat Chasima Hospita Ratchasima. JOURNAL KORAT, 3(1), 97-108. (in Thai)

Damrongrucktham, C., Kimpee, S., Toskukao, T., & Asdornwised, U. (2009). Effects of Hand Reflexology on Level of Pain in Abdominal Surgery Patients. J NursSci, 27(2), 49–58. (in Thai)

Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. (7th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Kumkaew, J., Phattanarudee, S., & Areepium, N. (2015). Postoperative Pain Management in Adult Abdominal Surgical Patients in General Surgical Department, Nopparat Rajathanee Hospital. Thammasat Medical Journal, 15(1), 80-90. (in Thai)

Leaungsomnapa, Y., & Ngamkam, S. (2013). Attention to pain. The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center, 30(1), 83-93. (in Thai)

Likert, R. (1967). “The Method of Constructing and Attitude Scale”. In Reading in Fishbeic, M (Ed.), Attitude Theory and Measurement. New York: Wiley & Son.

Melzack, R., & wall, P. D. (1996). Pain Mechanisms: A New Theory. Pain Foru, 5(1), 3-11.

McCaffery, M., & Beebe, A. (1993). Pain: Clinical Manual for Nursing Practice. Baltimore: Mosby Company.

National Statistic Office Thailand. (2019). Health status: Cause of Illness. National Statistic Office Thailand Retrieved November 5, 2019 fromhttp://statbbi.nso.go.th/ staticreport/page/sector/th/05.aspx (in Thai)

Nimsuwan, K. (2018). Development of a Mixed Massage Program by Integrating the Royal Thai and Chinese Acupressure Techniques for Relieving Stress and Increasing the Sleep Quality of People with Primary Insomnia. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Doctoral degree in Research and Statistics in Cognitive Sciences, Burapha University. (in Thai)

Pengkaew, S. (2015). Effects of Foot Reflexology on Abdominal Distention and Postoperative Recovery in Elderly Patients with Abdominal Surgery. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Master Degree in Nursing Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. (in Thai)

Pukahuta, P. (2018). The Effectiveness of Hand Reflexology on Level of Pain intensity in Abdominal Surgical Patients.The third Ratchathani University National Conference 25 May 2018. Ubonratchathani, Ratchathani University, 500-508. (in Thai)

Report the Patient Data of Surgery Ward Surin Hospital. (2017). Statistics the Patient Data of Surgery Ward Surin Hospital. Surin, Surin Hospital. (in Thai)

Songtong, A. (2019). Pain Management for Cancer Patient. Chulalongkorn. Hospital Retrieved November 5, 2019 from http://www.chulacancer.net/uploads/articles_attc/1488849016 (in Thai)

Sritan, S. (2017). Effect of Foot Reflexology Massage with Breathing Exercise on Level Pain in Postoperative Abdominal Surgery Patients. Journal of the Police Nurse, 9(1), 37-46. (in Thai)

Sunthornsirisap, S., & Sanasuttipun, W. (2012). Effect of Distraction Using Digital Game on Pain in Children Post Appendectomy 24 Hours. J NursSci, 30(4), 72-79. (in Thai)

Tiran, D., & Chummun, H. (2005). The Physiological Basis of Reflexology and its Use as a Potential Diagnostic Tool. Complementary Therapies in Clinical Practice, 11(1), 58-64.

Uppanisakorn, S., Songwathana, P., & Saesia, W. (2010). Effects of Foot Reflexology and Intermittent Pneumatic Calf Compression on Femoral Venous Blood Flow Velocity in Critically Ill Patients.Thai Journal of Nursing Council 2010, 25(2), 28-38. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-09-15