ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค: การจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติทางการพยาบาล

ผู้แต่ง

  • มาลี คำคง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  • ยุวนิดา อารมรมย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  • สุระพร ปุ้ยเจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

คำสำคัญ:

ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค, การจัดการเรียนรู้ทางการพยาบาล, การฝึกภาคปฏิบัติ

บทคัดย่อ

ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค เป็นแนวคิดที่ใช้ในหลายวงการที่เน้นความสำคัญเรื่องความปลอดภัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทการบริการสุขภาพ ที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มคุณภาพของทักษะทางเทคนิค รวมถึงทำให้ทัศนคติของผู้เรียนต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยดีขึ้น ประกอบด้วยกระบวนการคิด การตัดสินใจ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การตระหนักรู้ในสถานการณ์ และการจัดการภัยคุกคาม และความผิดพลาด (Threat & Error Management: TEM Model) หรือเป็นทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะรอบด้านของบุคคลที่ใช้ร่วมกับความรู้และทักษะทางเทคนิค การจัดการศึกษาทางการพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติทางการพยาบาล มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค ดังนี้ 1) สร้างการตระหนักรู้ในสถานการณ์หรือการรับรู้สถานการณ์ โดยเพิ่มการรับรู้ของประสาทสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างเพียงพอ และผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย และแตกต่างกัน 2) ฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้เทคนิคการสื่อสารที่เป็นสากล และมีประสิทธิภาพ และกระบวนการสุนทรียะสนทนา 3) พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม 4) เสริมสร้างความกล้าแสดงออกหรือการโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ 5) พัฒนาทักษะภาวะผู้นำ และ 6) หล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม  

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boonmak, P., & Boonmak, S. (2015). Medical Simulation the Way to Improve Patient Care. Srinagarind Medicine Journal, 25(Suppl), 80-85. (in Thai)

Cant, R. P., & Cooper, S. J. (2010). Simulation-Based Learning in Nurse Education: Systematic Review. Journal of Advanced Nursing, 66(1), 3-15.

Chumpeeruang, S., Wattanatorn, A., Hingkanont, P., & Keawurai, W. (2013). Development of Curriculum to Enhance Desirable Characteristics Through Dialogue for Nursing Students. Journal of Education Naresuan University, 15(3), 9-15. (in Thai)

Endsley, M. (1995). Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems. Human Factors Journal, 37(1), 32-64.

Flin, R., & Marran, N. (2004). Identifying and Training Non-Technical Skill for Teams in Acute Medicine. Journal of Medical Ethics, 13(1), 80-84.

Gordon, M., Box, H., Farrell, M., & Stewrt, A. (2015). Non-Technical Skill Learning in Healthcare Through Simulation Education: Integrating the SECTORS Learning Model and Complexity Theory. BritishMedical Journals, 1(2), 67-70.

Hagemann, V., Herbstreit, F., Kehren, C., Chittamadathil, J., Wolfertz, S., Dirkmann, D., Kluge, A., & Peters, J. (2017). Does Teaching Non-Technical Skill to Medical Students Improve Those Skills and Simulated Patient Outcome? International Journal of Medical Education, 29(8), 101-113.

Health Care Accreditation Institute. (2008). Patient Safety Goal: SIMPLE. Nonthaburi: Pauramutha-Karn-Pim-co-ltd.html (in Thai)

Health Care Accreditation Institute. (Public Organization). (2015). WHO Patient Safety Curriculum Guide: Multidisciplinary Code. (Thai). Nonthaburi: D-ONE BOOKS. (in Thai)

Health Care Accreditation Institute. (Public Organization). (2016). HA update 2016. Nonthaburi: D-ONE BOOKS. (in Thai)

Health Care Accreditation Institute. (Public Organization). (2018). Hospital and Health Care Standard 4 thedtion. Nonthaburi: D-ONE BOOKS; 2018. (in Thai)

Homden, A. (2016). The Essential Skill of Analytical Thinking. Retrieved from http://consiliume ducation.com/itm/.

Khemmani, T. (2011). Analysis, Synthesis, Creative and Critical Thinking Skills: Integration in Teaching-Learning Plan. The Journal of the Royal institute of Thailand, 36(2), 188-204. (in Thai)

Kumkong, M. (2019). Patient Safety: A Guidelineto Nursing Practicum. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(1), 216-228. (in Thai)

Kumkong, M., Chotibun, P. & Singsri, T. (2020). Registered Nurses Competencies in Caring Patents with Quality and Safety. EAU HREITAGE JOURNAL Social Science and Humanity, 10(2), (in Thai)

Kunsiripunyo, J. (2015). The Development of Criterion One Valuation Register Nurses Competencies. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(2), 123-130. (in Thai)

Labson, M. (2013). SBAR-a Powerful Tool to Help Improve Communication. Retrieved from https://www.jointcommission.org/blogs/blogger.aspx?BloggerId=385

Lerdbunapong, T. (2015). Simulation Based Medical Education. Siriraj Med Bul, 8(1), 39-46. (in Thai)

Lewis, R., Strachan, A., & Smith, M. M. (2012). Is High Fidelity Simulation the Most Effective Method for the Development of Non-Technical Skill in Nursing? A Review of the Current Evidence. The Open Nursing Journal, 27(6), 82-89.

Office of the Higher Education Commission. (2018). Long Term Plan of Higher Education 2018-2037 A.D. Retrieved from http://www.mua.go.th/users/bpp/main/download/ plan/plan20yrs.pdf (in Thai)

PoNgern, W. (2013). Using of Dialogue to Develop Question Abilities for Bachelor Degree students in the Department of Elementary Education, Faculty of Education Silpakorn University. Silpakorn Educational Research Journal, 5(1), 21-33. (in Thai)

Pornsumritchok, J., Minanon, R., & Kemthad, C. (2017). The Effect of Leadership Development on Leadership of Nursing Students in Nursing Administration Practicum, Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai. Journal of Phrapokklao Nursing College, 28(2), 55-66. (in Thai)

Raksamani, K. (2015). Teaching Non-Technical Skill in Anesthesiology. Thai Journal of Anesthesiology, 41(1), 47-52. (in Thai)

Raksamani, K., & Jirativanont, T. (2018). Non-Technical Skill for Care of Patient in One Day Surgery. Retrieved from http://203.157.39.44/uploads/E000007/ (in Thai)

Saengaram, G. (2016). Create Eh! To No Harm Culture. Retrieved from http://www1.si. mahidol.ac.th/km/ (in Thai)

Somcharoen, N. (2015). Patient Safety Curriculum Guide Multi-Professional (WHO): Learning Integration for the 21st Century Bachelor’s Degree Nursing Curriculum. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 16(3), 2-7. (in Thai)

Somkhaoyai, S. (2014). Centered Learning and Teaching. Retrieved from https://www. gotoknow.org/ (in Thai)

Sritragool, R. (2016). Assertiveness in the Workplace. Retrieved from file:///C:/Users/malee/ Downloads/Assertiveness_in_the_Workplace.pdf (in Thai)

Theprugsa, S. (2016). Threat & Error Management: TEM. Retrieved from https://www.facebook. com/THAIPILOTS/posts (in Thai)

Youngson, G. G. (2011). Teaching and Assessing Non-Technical Skills. The Surgeon, 9(1). S35-S37.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-05-29