กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค: การจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติทางการพยาบาล Download Download PDF