ปัจจัยภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก : การทบทวนวรรณกรรม

ผู้แต่ง

  • สิรภัทร โชคอำนวยสิทธิ์ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • สมเกียรติยศ วรเดช สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำสำคัญ:

ภาวะแทรกซ้อน, ภาวะแทรกซ้อนทางคลินิก, การเสียชีวิต, โรคไข้เลือดออก, การทบทวนวรรณกรรม

บทคัดย่อ

ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก และผู้ที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ในกรณีที่ขาดการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการได้รับการดูแลที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที บทความวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมปัจจัยภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก โดยทำการทบทวนบทความวิจัยจากฐานข้อมูลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น Pubmed, Scopus, Mathsciet, ERIC และ Web of Science
ซึ่งผลการทบทวนปัจจัยภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกกับการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนำเสนอด้วยแผนภูมิต้นไม้ (Forest Plot) โดยการกำหนดจากค่าอัตราส่วนความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยง (Odds Ratio; OR) และช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (95% Confidence Interval; 95%CI) ที่ได้จากการศึกษา จากการทบทวนบทความวิจัยดังกล่าวสามารถจำแนกปัจจัยภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกกับการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ได้แก่ การตกเลือด การรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด การมีน้ำในช่องท้อง ภาวะน้ำเกิน ภาวะมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ภาวะช็อกยาวนาน ภาวะพลาสมารั่วในช่องปอดและท้อง การติดเชื้อในตับ โรคสมองจากโรคตับ ภาวะตับวายเฉียบพลัน ตับโต ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ ภาวะไตวายเฉียบพลัน การติดเชื้อในโรงพยาบาล และภาวะการหายใจล้มเหลว

ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกควรเฝ้าระวังปัจจัยภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chaimay, B. (2019). Public Health Research Methods. (4th ed.). Songkhla: Numsin Advertisement. (in Thai)

Chin-Ming, C., Khee-Siang, C., Wen-Liang, Y., Kuo-Chen, C., Hui-Chun, C., Chiu-Yin, Y., et al. (2016). The Outcomes of Patients with Severe Dengue Admitted to Intensive Care Units. Medicine, 95, 1-5.

Cristina, G., Miyuru, C., Layani, C., Shirom, S. & Lakmini, W. (2015). Delayed Anxiety and Depressive Morbidity among Dengue Patients in a Multi‑Ethnic Urban Setting: First Report from Sri Lanka. Int J Ment Health Syst, 20, 1-7.

Department of Disease Control, Bureau of Epidemiology. (2019). Surveillance Database. Retrieved May 30, 2019 from https://apps.boe.moph.go.th/.

Frederico, A., Tiago, P., Cristina, H., Liliane, B., Daniela, P., Claudio, D., et al. (2015). Clinical Profiles and Factors Associated with Death in Adults with Dengue Admitted to Intensive Care Units Minas Gerais Brazil. Plos one, 10(1), 1-16.

Giselle, H, Eliane, D., & Elisabeth, C. (2013). Determinants of Mortality From Severe Dengue in Brazil: A Population-Based Case-Control Study. The American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 88(1), 670-676.

Health Intervention and Technology Assessment Program. (2017). Health Technology Assessment Database in Thailand Health Technology Assessment Program and Policy. Nonthaburi. (in Thai)

Ing-Kit, L., Chung-Hao, H., Wen-Chi, H., Yi-Chun, C., Ching-Yen, T., Chang, K., et al. (2018). Prognostic Factors in Adult Patients with Dengue: Developing Risk Scoring Models and Emphasizing Factors Associated with Death 7 Days After Illness Onset and 3 Days After Presentation. Journal of Clinical Medicine, 396(1), 15-30.

Jirakanjanakit, N., Sanohsomneing, T., Yoksan, S., & Bhamarapravati, N. (2014). The Micro-Focus Reduction Neutralization Test for Determining Dengue and Japanese Encephalitis Neutralizing Antibodies in Volunteers Vaccinated Against Dengue. Trans Roy Soc Trop Med Hyg, 91(1), 614-617.

Jujun, J., Herry, G., & Djatnika, S. (2007). Clinical Risk Factors for Dengue Shock Syndrome in Children. Paediatr Indones, 47(1), 7-11.

Kalayanarooj, S. (2011). Dengue Classification: Current WHO VS. The Newly Suggested Classification For Better Clinical Application?. Journal of Med Assoc Thailand, 94(3), 74-84.

Kalayanarooj, S., Vangveeravong, M., & Vatcharasaevee, V. (2014). Clinical Practices Guidelines of Dengue, Dengue Hemorrhagic Fever for Asian Economic Community. Bangkok Medical Publisher, 4(1), 607-611.

Kauara, C., Ahmed, M., Husain, S., Frederico, F., & Valdelaine, E. (2016). Dengue Related Deaths at Ibn-Sina Hospital- Al-Mukalla: Causes and Alarming Signals. Copyright IMedPub, 16(1), 1-7.

Kauara, C., Frederico, F., Valdelaine, E., & Mari, C. (2015). Factors Associated with Death From Dengue in the Atate of Minas Gerais, Brazil: Historical Cohort Study. Tropical Medicine and International Health, 20(1), 211-218.

Khun, S., & Manderson, L. (2007). Health Seeking and Access to Care For Children with Suspected Dengue in Cambodia: an Ethnographic Study. BMC Public Health, 7(1), 262-269.

Luciano, P., Castelo, B., Dina, C., Susana, H., Kiliana, N., & Reinaldo, S. (2010). Clinical and Epidemiological Characterization of Dengue Hemorrhagic Fever Cases in Northeastern, Brazil. Revista Da Sociedade Brasileira De Medicina Tropical, 43(1), 355-358.

Luciano, P., Narayan, G., & Andrew, W. (2009). Diagnosis of Dengue: Strengths and Limitations of Current Techniques and Prospects for Future Improvements. Licensee InTech, 3(1), 56-73.

Muhammad, K., Jackson, T., Ashhad, U., Safia, A., & Manickam, R. (2014). Predictors of Hospital Stay and Mortality in Dengue Virus Infection-Experience from Aga Khan University Hospital Pakistan. BMC Research Notes, 473(1), 1-7.

Nguyen, T., Trong, L., Huan-yao, L., Lebich, L., Kao-jean, H., Chiou, F., et al. (2005). Association Between Sex Nutritional Status Severity of Dengue Hemorrhagic Fever and Immune Status in Infants with Dengue Hemorrhagic Fever. Am. J. Trop. Med. Hyg, 72(1), 370-374.

Rismala, D., Alan, R., & Damayanti, R. (2006). Clinical Features of Dengue Hemorrhagic Fever and Risk Factors of Shock Event. Paediatrica Indonesiana, 46(1), 144-148.

Rosemary, C., Daniel, B., Bernardino, C., Vanderson, S., Ricardo, A., Cristiano, F., Megumi, S., & Jose, B. (2016). Mortality Predictors in Patients with Severe Dengue, Brazil. PLOS ONE, 1884, 1-10.

Shigeki, H., Charnchudhi, C., Dusit, S., Indhira, K., Arino, Y., & Tadashi, S. (2008). Clinical Features and Differences between Child and Adult Dengue Infection in Rayong Province, Southeast Thailand. Southeast ASIAN J Trop Med Public Health, 39(1), 252-259.

Shi-Yu, H., Ing-Kit, L., Jien-Wei, L., Chia-Te, K., & Lin, W. (2015). Clinical Features of and Risk Factors for Rhabdomyolysis among Adult Patients with Dengue Virus Infection. The American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 92(1), 75-81.

Siripen, K., & Suchitra, N. (2005). Is dengue Severity Related to Nutritional Status?. Arch Pathol Lab Med, 36(1), 378-384.

Siripen, K., Wangerawong, K., & Warunee W. (2013). Guidelines for Diagnosis and Treatment of Dengue Hemorrhagic Fever HM the King's 80th Birthday Anniversary. (2th ed.). Queen Sirikit National Institute of Child Health, Department of Medical Services, and Ministry of Public Health. (in Thai)

Surasak, S., & Nathapol, S. (2014). Critical Appraisal for Health Research Articles. Naresuan Phayao Journal, 7(1), 286-297.

Tantawichien, T. (2007). Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever in Adolescents and Adults. Paediatrics and International Child Health, 32(10), 22-27.

Tauqeer, H., Amer, H., Azmi, S., Azreen, S., & Yusra, H. (2017) Determinants of Mortality and Prolonged Hospital Stay among Dengue Patients Attending Tertiary Care Hospital: A Cross-Sectional Retrospective Analysis. BMJ Open, 1136, 1-12.

Thisyakorn, U., & Thisyakorn, C. (2014) Dengue Hemorrhagic Fever. In: Dupont HL, Steffen R, eds. Textbook of Travel Medicine and Health. B.C. Decker Inc, 52(3), 312-314.

Tiago, R., Antonio, G., Cedric, J., Catherine, A., Rochea, M., Adrian, R., et al. (2015). Nonlinear and Delayed Impacts of Climate on Dengue Risk in Barbados: A Modelling Study. Plos Medicine, 10(1), 1-24.

Tiawilai, A. (2013). Degue during Infancy. Thai J Pedriatr, 52(1), 56-60. (in Thai)

Vijay, G., Tribhuvan, P., Ravindra, M., Aaradhna, S., Meetu, G., Pradeep, K., et al. (2011). Risk Factors of Dengue Shock Syndrome in Children. Journal of Tropical Pediatrics, 57(1), 451-456.

Voranush, C., Yanee, H., & Yong, P. (2009). Liver Function Test Results and Outcomes in Children with Acute Liver Failure Due to Dengue Infection. Southeast ASIAN J Trop Med Public Health, 40(1), 47-53.

World health Organization. (2012). Handbook for Clinical Management of Dengue. Geneva: WHO, p.1-10.

Yamada, K., Takasaki, T., Nawa, M., Kurane, I. & Yamada, K. (2012). Virus Isolation as One of The Diagnostic Methods for Dengue Virus Infection. Journal Clin Virol, 24(3), 203-209.

Yuan-Liang, W., Chee-Peng, H., Narwani, H., Ariza, Z., Pik Pin, G., & Wee-Kooi, C. (2016). A Two-Year Review on Epidemiology and Clinical Characteristics of Dengue Deaths in Malaysia, 2013-2014. PLOS Neglected Tropical Diseases, 1371, 1-16.

Yuwadee, K. (2016). Comparison of Clinical Features of Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever in Pediatric Patients in Phatthalung Hospital. Medical Journal, 30(1), 139-147. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-04