Archives

 • January-June
  Vol. 7 No. 1 (2021)

             วารสารวิชาการเสพติด ฉบับนี้ได้มีบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มีเนื้อหา ความรู้ที่เป็นประโยชน์และรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งบทความวิชาการส่งมาเพื่อเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย เรื่องแรก ประสิทธิผลและความปลอดภัยการใช้สมุนไพรชารางจืดต่อการถอนพิษยาในผู้ป่วยเสพติดแอลกอฮอล์ในสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี   เรื่องที่สอง ผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยติดสารเสพติดที่มีความบกพร่องทางการรู้คิด เรื่องที่สาม บุคลิกลักษณะของผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีน และบทความเรื่อง  เกม : นวัตกรรมการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติด

            กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความและให้การสนับสนุน ติดตามมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

            ท้ายนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
  วิชาการเสพติดเพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสังคม  โดยมีความคาดหวังว่าผลงานเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาต่อยอดไปเป็นองค์ความรู้ของประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติดในระดับชาติต่อไป

 • Thai Journal of Addiction
  Vol. 6 No. 2 (2020)

 • January - June
  Vol. 6 No. 1 (2020)

  วารสารวิชาการเสพติด ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งบทความวิชาการส่งมาเพื่อเผยแพร่ วารสารได้มีกำหนดระยะเวลาในการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ เริ่มเดือนมกราคม – มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม เป็นต้นไป สำหรับฉบับนี้ มีบทความวิจัยซึ่งมีเนื้อหา ความรู้ที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วย เรื่องแรก การทบทวนการสั่งใช้ยาอัลปราโซแลมในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เรื่องที่สอง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่ระบบสมัครใจจังหวัดลำพูน เรื่องที่สาม แรงจูงใจของผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นต่อการคงอยู่ในระบบการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เรื่องที่สี่ อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ใช้สารเมทแอมเฟตามีนในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ และบทความ เรื่อง Acamprosate กับการบำบัดรักษาโรคติดสุรา

            กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ส่งบทความทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ติดตามมาโดยตลอดและขอเชิญชวน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเสพติด
  เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสังคม  โดยมีความคาดหวังว่าผลงานเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาต่อยอดไปเป็นองค์ความรู้ ของประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติดในระดับชาติต่อไป

 • January - December
  Vol. 5 No. 1 (2017)

   วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้ได้มีบทความวิจัยซึ่งมีเนื้อหา ความรู้ที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วย เรื่องแรกความพร้อมของบุคลากรด้านยาเสพติดสังกัดกรมการแพทย์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เรื่อง ที่สอง การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมผู้ป่วยสุราในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานีเรื่องที่สาม ความสัมพันธ์ของการรับรู้ทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก ยาเสพติด ในพื้นที่การค้าและการระบาด จังหวัดอุดรธานีและเรื่องที่สี่ ความคิดเห็นของผู้สูบบุหรี่ในวัย ทำงานที่มีต่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่

                กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ส่งบทความทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ติดตามมาโดยตลอดและขอ เชิญชวน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเสพติด เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสังคม โดยมีความคาดหวังว่าผลงานเหล่านี้จะ ได้รับการพัฒนาต่อยอดไปเป็นองค์ความรู้ของประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติด ในระดับชาติต่อไป

 • January - December
  Vol. 4 No. 1 (2016)

  วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้ เนื้อหาประกอบด้วย เรื่องแรก ของการบำบัดความคิดและพฤติกรรมเพื่อป้องกันการติดซ้ำของผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน

  เรื่องที่สอง ผลการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ เรื่องที่สามบริบทแวดล้อมและสถานการณ์ปัญหาสารเสพติดในกลุ่มนักเรียนอาชีวะภายใต้บริบทพื้นที่เสี่ยง สู่มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการระดับจังหวัด และบทความเรื่อง ปัญหายาเสพติดที่สะท้อนผ่านมุมมองสื่อสังคมออนไลน์

            กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ส่งบทความทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและขอเชิญชวน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเสพติดเพื่อเผย แพร่ผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสังคม  โดยมีความคาดหวังว่าผลงานเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาต่อยอดไปเป็นองค์ความรู้ ของประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติดในระดับชาติต่อไป

 • January - June, July - December
  Vol. 3 No. 1-2 (2015)

  วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 เนื้อหาสาระในฉบับ มีบทความวิจัยที่มี ความรู้และน่าสนใจเกี่ยวกับด้านวิชาการด้านยาเสพติดจำนวน 4เรื่อง ได้แก่ เรื่องแรกการศึกษานำร่อง ประสิทธิผลของการใช้หญ้าดอกขาว (Vernonia Cinerea (L) Less) ระยะเวลา 4 สัปดาห์ในการเลิกบุหรี่ เรื่องที่สอง ประสิทธิผลของการดำเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่องที่สาม ความพร้อมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตร่วมในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด และสถาบันธัญญารักษ์ เรื่องที่สี่ การบำบัดทางจิตสังคมเพื่อลดหรือหยุดการใช้สุราในผู้ติดสุราที่รักษา ในโรงพยาบาล : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ส ่งบทความทุกท ่านที่ให้การสนับสนุนและขอเชิญชวน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเสพติดเพื่อเผยแพร่ ผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสังคม โดยมีความคาดหวังว่าผลงานเหล่านี้จะได้รับ การพัฒนาต่อยอดไปเป็นองค์ความรู้ของประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติดในระดับ ชาติต่อไป

 • July - December
  Vol. 2 No. 2 (2014)

  วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 2 กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานมาเพื่อตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เนื้อหาฉบับนี้มีบทความวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาสุขภาพจิตของผู้ป่วยสุราในสถาบันธัญญารักษ์ เรื่องที่สอง ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการติดตาม
  ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดของคณะกรรมการดำเนินงานติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น และบทฟื้นวิชาเรื่อง FAST Model: The evolution of rehabilitation for substance abuse treatment in Thailand
  กองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในเนื้อหาสาระของวารสารฉบับนี้ ซึ่งหลายท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวารสาร ทั้งในฐานะผู้เสนองานวิจัย บทความ และอื่นๆ และที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาคุณภาพของวารสาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะบรรณาธิการภายในและภายนอกจากสถาบันต่างๆ ที่ช่วยในการอ่านและเสนอการแก้ไขปรับปรุงต้นฉบับทุกเรื่อง
  เพื่อกลั่นกรองบทความมีความสมบูรณ์มากที่สุด จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
  ท้ายสุดนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้สนใจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนติดตามมาโดยตลอด พร้อมนี้ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

 • January - June
  Vol. 2 No. 1 (2014)

  วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 2 อย่างภาคภูมิ กองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจ เป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติด และเป็นเรื่อง ที่น่ายินดีที่นักวิชาการได้ให้ความสำคัญในการศึกษา วิจัย ด้านยาเสพติดมากขึ้น ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ สำหรับการบำบัดรักษาการดูแลผู้ป่วยและการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ฉบับนี้มีบทความวิชาการมาจากหลายด้าน มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 3 เรื่อง นิพนธ์ต้นฉบับเรื่องแรก การเปรียบเทียบประสิทธิผลของหญ้าดอกขาว (Vernonia Cinerea (L) Less) กับ bupropion ในการบำบัดผู้ติดบุหรี่ เรื่องที่สอง คุณลักษณะ และอาชีพของผู้ใช้สารเสพติด เรื่องที่สาม การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น : การประเมินผล และบทฟื้นวิชา เรื่อง กระท่อม : ยาเสพติดจริงหรือ กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณ หน่วยงานที่ส่งผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ และหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่านในโอกาสต่อไป

 • September - December
  Vol. 1 No. 1 (2013)

  วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้ นับเป็นวารสารวิชาการเสพติดฉบับแรกของประเทศไทย
  ที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติที่ทำงานด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดมาเกือบทั้งชีวิต ด้วยจิตพิสุทธิ์ต่อการพัฒนางานวิชาการด้านยาเสพติด และตั้งมั่นว่าจะพัฒนาวิชาการด้านนี้ให้ทัดหน้าเทียมตางานวิชาการด้านอื่นๆ ในวงการสาธารณสุขไทย แม้ว่าจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากเพียงใดก็ตาม แต่ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์นี้เองจึงเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดการผลิตและรวบรวมผลงานวิชาการที่บ่มเพาะจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบจนได้ผลงานวิชาการที่หลากหลายและทรงคุณค่า

                  ทั้งนี้ภายในเล่มมีบทความวิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นผลงานวิชาการจากผู้ปฏิบัติที่ดำเนินการวิจัยด้วยความมานะอดทน สร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเพื่อสรุป และต่อยอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การทำงานสู่เวทีวิชาการ ซึ่งหากท่านผู้อ่านสนใจจะนำแนวคิดวิธีการและผลสรุปจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทในพื้นที่ของท่านก็จะยังประโยชน์แก่ผู้ใช้ยา และสารเสพติดสืบไป

                  ผมในฐานะบรรณาธิการวารสารการเสพติดขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดี ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  กองบรรณาธิการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดวารสารฉบับนี้ขึ้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่ในทุกตารางนิ้วของวารสารฉบับนี้ และฉบับต่อๆ ไปจะเป็นเวทีวิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเรา “ผู้ปฏิบัติกับนักวิชาการด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด”

                  ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านนำผลงานวิชาการดีๆ มาเผยแพร่ ส่งต่ออาวุธทางปัญญาให้กับผู้ร่วมวิชาชีพ เพื่อขยายขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยคุณความดีของวารสารฉบับนี้จะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่จะก่อให้เกิดพลังสติปัญญา พลังกายและพลังใจให้ประเทศชาติสามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน