Vol. 6 No. 1 (2020): January - June

					View Vol. 6 No. 1 (2020): January - June

วารสารวิชาการเสพติด ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งบทความวิชาการส่งมาเพื่อเผยแพร่ วารสารได้มีกำหนดระยะเวลาในการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ เริ่มเดือนมกราคม – มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม เป็นต้นไป สำหรับฉบับนี้ มีบทความวิจัยซึ่งมีเนื้อหา ความรู้ที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วย เรื่องแรก การทบทวนการสั่งใช้ยาอัลปราโซแลมในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เรื่องที่สอง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่ระบบสมัครใจจังหวัดลำพูน เรื่องที่สาม แรงจูงใจของผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นต่อการคงอยู่ในระบบการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เรื่องที่สี่ อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ใช้สารเมทแอมเฟตามีนในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ และบทความ เรื่อง Acamprosate กับการบำบัดรักษาโรคติดสุรา

          กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ส่งบทความทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ติดตามมาโดยตลอดและขอเชิญชวน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเสพติด
เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสังคม  โดยมีความคาดหวังว่าผลงานเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาต่อยอดไปเป็นองค์ความรู้ ของประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติดในระดับชาติต่อไป

Published: 2021-03-24

Full Issue