Vol. 3 No. 1-2 (2015): January - June, July - December

					View Vol. 3 No. 1-2 (2015): January - June, July - December

วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 เนื้อหาสาระในฉบับ มีบทความวิจัยที่มี ความรู้และน่าสนใจเกี่ยวกับด้านวิชาการด้านยาเสพติดจำนวน 4เรื่อง ได้แก่ เรื่องแรกการศึกษานำร่อง ประสิทธิผลของการใช้หญ้าดอกขาว (Vernonia Cinerea (L) Less) ระยะเวลา 4 สัปดาห์ในการเลิกบุหรี่ เรื่องที่สอง ประสิทธิผลของการดำเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่องที่สาม ความพร้อมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตร่วมในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด และสถาบันธัญญารักษ์ เรื่องที่สี่ การบำบัดทางจิตสังคมเพื่อลดหรือหยุดการใช้สุราในผู้ติดสุราที่รักษา ในโรงพยาบาล : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ส ่งบทความทุกท ่านที่ให้การสนับสนุนและขอเชิญชวน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเสพติดเพื่อเผยแพร่ ผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสังคม โดยมีความคาดหวังว่าผลงานเหล่านี้จะได้รับ การพัฒนาต่อยอดไปเป็นองค์ความรู้ของประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติดในระดับ ชาติต่อไป

Published: 2021-04-07

Full Issue