Vol. 2 No. 2 (2014): July - December

					View Vol. 2 No. 2 (2014): July - December

วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 2 กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานมาเพื่อตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เนื้อหาฉบับนี้มีบทความวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาสุขภาพจิตของผู้ป่วยสุราในสถาบันธัญญารักษ์ เรื่องที่สอง ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการติดตาม
ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดของคณะกรรมการดำเนินงานติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น และบทฟื้นวิชาเรื่อง FAST Model: The evolution of rehabilitation for substance abuse treatment in Thailand
กองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในเนื้อหาสาระของวารสารฉบับนี้ ซึ่งหลายท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวารสาร ทั้งในฐานะผู้เสนองานวิจัย บทความ และอื่นๆ และที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาคุณภาพของวารสาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะบรรณาธิการภายในและภายนอกจากสถาบันต่างๆ ที่ช่วยในการอ่านและเสนอการแก้ไขปรับปรุงต้นฉบับทุกเรื่อง
เพื่อกลั่นกรองบทความมีความสมบูรณ์มากที่สุด จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
ท้ายสุดนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้สนใจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนติดตามมาโดยตลอด พร้อมนี้ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

Published: 2021-04-19

Full Issue