Vol. 4 No. 1 (2016): January - December

					View Vol. 4 No. 1 (2016): January - December

วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้ เนื้อหาประกอบด้วย เรื่องแรก ของการบำบัดความคิดและพฤติกรรมเพื่อป้องกันการติดซ้ำของผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน

เรื่องที่สอง ผลการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ เรื่องที่สามบริบทแวดล้อมและสถานการณ์ปัญหาสารเสพติดในกลุ่มนักเรียนอาชีวะภายใต้บริบทพื้นที่เสี่ยง สู่มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการระดับจังหวัด และบทความเรื่อง ปัญหายาเสพติดที่สะท้อนผ่านมุมมองสื่อสังคมออนไลน์

          กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ส่งบทความทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและขอเชิญชวน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเสพติดเพื่อเผย แพร่ผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสังคม  โดยมีความคาดหวังว่าผลงานเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาต่อยอดไปเป็นองค์ความรู้ ของประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติดในระดับชาติต่อไป

Published: 2021-04-05

Full Issue