บทความ ปัญหายาเสพติดที่สะท้อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์

Authors

  • Prachern Reugarun Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment

Abstract

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมของข้อมูลข่าวสาร (Information Society) และการพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อสาร โดยสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถทำให้บุคคลบนโลกนี้มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ อีกทั้งการสื่อสารก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ข้อมูลข่าวสารถูกนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปสู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือระบบนิ้วสัมผัส มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น เป็นเหตุทำให้ข้อมูลข่าวสารมีการขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความคิด ความเจริญงอกงามทางปัญญา สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.Thai PBS. ถกปรับแก้ปัญหายาเสพติด แนะดึงผู้เสพเข้าระบบบำบัดมากกว่าลงโทษคุมขัง
[สืบค้น 19 สิงหาคม 2559]. เข้าถึงได้จาก http://news.thaipbs.or.th/content/255011.
2. คมชัดลึก. ยังไม่ถอด'กัญชา'จากบัญชียาเสพติด. [สืบค้น 4 ก.ย.2559].
เข้าถึงได้จาก http://www.komchadluek.net/news/edu-health/240832.
3. ผู้จัดการออนไลน์. อย.เตรียมเสนอแก้ กม.ให้ใช้กระท่อมทางการแพทย์. [สืบค้น 26 ตุลาคม 2559].
เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?
NewsID=9590000107255
4. MThai News. วอนหยุดแชร์! “ไว ด้วยสตรอว์เบอร์รี” ไม่ใช่ยาเสพติดตัวใหม่.
[สืบค้น 26 พ.ย. 2559] เข้าถึงได้จาก http://news.mthai.com/general-news/535121.html.
5. สถาบันธัญญารักษ์. Tramadol ภัยร้ายใกล้ตัว. [สืบค้น 30 ธ.ค. 2559]. เข้าถึงได้จาก
http://www.thanyarak.go.th/thai/index.php?option=com_content&task=
view&id=2398&Itemid=1

Downloads

Published

2016-04-01

Issue

Section

General Article