Vol. 2 No. 1 (2014): January - June

					View Vol. 2 No. 1 (2014): January - June

วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 2 อย่างภาคภูมิ กองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจ เป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติด และเป็นเรื่อง ที่น่ายินดีที่นักวิชาการได้ให้ความสำคัญในการศึกษา วิจัย ด้านยาเสพติดมากขึ้น ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ สำหรับการบำบัดรักษาการดูแลผู้ป่วยและการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ฉบับนี้มีบทความวิชาการมาจากหลายด้าน มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 3 เรื่อง นิพนธ์ต้นฉบับเรื่องแรก การเปรียบเทียบประสิทธิผลของหญ้าดอกขาว (Vernonia Cinerea (L) Less) กับ bupropion ในการบำบัดผู้ติดบุหรี่ เรื่องที่สอง คุณลักษณะ และอาชีพของผู้ใช้สารเสพติด เรื่องที่สาม การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น : การประเมินผล และบทฟื้นวิชา เรื่อง กระท่อม : ยาเสพติดจริงหรือ กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณ หน่วยงานที่ส่งผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ และหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของท่านในโอกาสต่อไป

Published: 2021-04-08

Full Issue