Vol. 1 No. 1 (2013): September - December

					View Vol. 1 No. 1 (2013): September - December

วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้ นับเป็นวารสารวิชาการเสพติดฉบับแรกของประเทศไทย
ที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติที่ทำงานด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดมาเกือบทั้งชีวิต ด้วยจิตพิสุทธิ์ต่อการพัฒนางานวิชาการด้านยาเสพติด และตั้งมั่นว่าจะพัฒนาวิชาการด้านนี้ให้ทัดหน้าเทียมตางานวิชาการด้านอื่นๆ ในวงการสาธารณสุขไทย แม้ว่าจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากเพียงใดก็ตาม แต่ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์นี้เองจึงเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดการผลิตและรวบรวมผลงานวิชาการที่บ่มเพาะจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบจนได้ผลงานวิชาการที่หลากหลายและทรงคุณค่า

                ทั้งนี้ภายในเล่มมีบทความวิจัยที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นผลงานวิชาการจากผู้ปฏิบัติที่ดำเนินการวิจัยด้วยความมานะอดทน สร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจเพื่อสรุป และต่อยอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การทำงานสู่เวทีวิชาการ ซึ่งหากท่านผู้อ่านสนใจจะนำแนวคิดวิธีการและผลสรุปจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทในพื้นที่ของท่านก็จะยังประโยชน์แก่ผู้ใช้ยา และสารเสพติดสืบไป

                ผมในฐานะบรรณาธิการวารสารการเสพติดขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดี ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
กองบรรณาธิการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดวารสารฉบับนี้ขึ้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่ในทุกตารางนิ้วของวารสารฉบับนี้ และฉบับต่อๆ ไปจะเป็นเวทีวิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเรา “ผู้ปฏิบัติกับนักวิชาการด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด”

                ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านนำผลงานวิชาการดีๆ มาเผยแพร่ ส่งต่ออาวุธทางปัญญาให้กับผู้ร่วมวิชาชีพ เพื่อขยายขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยคุณความดีของวารสารฉบับนี้จะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่จะก่อให้เกิดพลังสติปัญญา พลังกายและพลังใจให้ประเทศชาติสามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

Published: 2021-04-19

Full Issue