Vol. 7 No. 1 (2021): January-June

					View Vol. 7 No. 1 (2021): January-June

           วารสารวิชาการเสพติด ฉบับนี้ได้มีบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มีเนื้อหา ความรู้ที่เป็นประโยชน์และรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งบทความวิชาการส่งมาเพื่อเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย เรื่องแรก ประสิทธิผลและความปลอดภัยการใช้สมุนไพรชารางจืดต่อการถอนพิษยาในผู้ป่วยเสพติดแอลกอฮอล์ในสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี   เรื่องที่สอง ผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยติดสารเสพติดที่มีความบกพร่องทางการรู้คิด เรื่องที่สาม บุคลิกลักษณะของผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีน และบทความเรื่อง  เกม : นวัตกรรมการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติด

          กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความและให้การสนับสนุน ติดตามมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

          ท้ายนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการเสพติดเพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสังคม  โดยมีความคาดหวังว่าผลงานเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาต่อยอดไปเป็นองค์ความรู้ของประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติดในระดับชาติต่อไป

Published: 2022-10-18

Full Issue