Vol. 5 No. 1 (2017): January - December

					View Vol. 5 No. 1 (2017): January - December

 วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้ได้มีบทความวิจัยซึ่งมีเนื้อหา ความรู้ที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วย เรื่องแรกความพร้อมของบุคลากรด้านยาเสพติดสังกัดกรมการแพทย์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เรื่อง ที่สอง การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมผู้ป่วยสุราในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานีเรื่องที่สาม ความสัมพันธ์ของการรับรู้ทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก ยาเสพติด ในพื้นที่การค้าและการระบาด จังหวัดอุดรธานีและเรื่องที่สี่ ความคิดเห็นของผู้สูบบุหรี่ในวัย ทำงานที่มีต่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่

              กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ส่งบทความทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ติดตามมาโดยตลอดและขอ เชิญชวน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเสพติด เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสังคม โดยมีความคาดหวังว่าผลงานเหล่านี้จะ ได้รับการพัฒนาต่อยอดไปเป็นองค์ความรู้ของประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติด ในระดับชาติต่อไป

Published: 2021-04-01

Full Issue