Occupational Health Hazards and Health Status among Workers of Tapioca Flour Factory in Nakhon Ratchasima province ปัจจัยคุกคามสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

นิพาวรรณ์ แสงพรม
สุภาพร ชินสมพล
สุภาพร ชินสมพล
ปภาดา เมธีวรรณกุล

Abstract

This cross-sectional survey aimed to study the effect of occupational health hazards and health status among workers of tapioca flour factory in Nakhon Ratchasima Province. The population consisted of 174 workers in tapioca flour factory, Nakhon Ratchasima Province. The instruments used were questionnaires collecting the occupational health hazards and health status. Data were analyzed using descriptive statistics (percentage, mean, standard deviation) and Chi-square test. The results of the study revealed that the occupational health hazards were classified as moderate level (gif.latex?\mu= 1.60, gif.latex?\sigma = 0.53) and health status were categorized as the good level (gif.latex?\mu= 1.31, gif.latex?\sigma= 0.41). There were no relationship between physical hazards, chemical hazards and health status (gif.latex?X^{2} = 1.59, p-value= 0.750, gif.latex?X^{2}= 0.90, p-value= 0.258, respectively). Whereas, biological hazards, ergonomic hazards and social psychology hazards were related to health status at 0.05 statistically significant level ( gif.latex?X^{2}= 6.65, p-value= 0.010; gif.latex?X^{2}= 8.52, p-value= 0.040 และ gif.latex?X^{2}= 10.12, p-value= <0.001, respectively).

Article Details

Section
Research Article

References

National Institute for Occupational Safety and Health. “How to Prevent Musculo skeleton Disorders”. 1999. Available from: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2012-120/default.html

Department of Environmental Health and Safety. Awkward posture. Retrieved from; 2016.http://www.ehs.iastate.edu/cms/default.asp?ID=83&action=article

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง 2565-2567. Health Data Center [อินเทอร์เน็ต] 2564 [เข้าถึงเมื่อ 17 สิงหาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก https://www.krungsri.com/th/ research/industry/industry-outlook/agriculture/cassava/IO/io-cassava-21

สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน. ประเภทกิจการที่ลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน. Health Data Center [อินเทอร์เน็ต] 2564 [เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2564]. เข้าถึงได้จาก https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/5ebe42693bf 27ca624d2a14a89f99223

สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ผู้ประกอบการมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา. Health Data Center [อินเทอร์เน็ต] 2564 [เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2564]. เข้าถึงได้จากhttp://maps.dit.go.th/region/Report/rp_place_all.aspx?pid=18&poid=3&p=30 27/05/2564

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. รายงานสถานการณ์การ ดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของแรงงานนอกระบบ ปี 2563. Health Data Center [อินเทอร์เน็ต] 2563 [เข้าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/galleries3/202105/pdf/20210507_02.pdf

Rogers,B. Occupational and environmental health nursing concept and practice. Philadelphia: Saunders; 2003.

ธีรพงศ์ บริรักษา. ถอดบทเรียนวิกฤต PM 2.5 The Crisis Lessons from PM 2.5 Air Pollution. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2562; 13(3): 44-58.

กรมควบคุมมลพิษ. สรุปรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2545- พ.ศ.2556. Health Data Center [อินเทอร์เน็ต] 2563 [เข้าถึงเมื่อ 24 กันยายน 2563]. เข้าถึงได้จาก http://kb.psu.ac.th/psukb/ handle/2016/15724

ชาตรี เชิดนาม, วิภาดา พนากอบกิจ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวติของผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหม จังหวัดสุรินทร์. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพ 2564;14(2):280-289

ศิพิระ เชิดสงวน. สิ่งคุกคามสุขภาพในอาชีพพนักงานขับรถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 2560; 12(2): 120-132.

เรียงสอน สุวรรณ์, ภารดี นานาศิลป์, ธานี แก้วธรรมานุกูล. ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของคนงานในโรงงานเซรามิกขนาดใหญ่. พยาบาลสาร 2559; 43(4): 67-78.

พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช. โครงการระดับรายวันของฝุ่นในอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558

นทพร ชัยพิชิต. การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคผิวหนังอักเสบ. เชียงรายเวชสาร 2560; (2): 157.

National Institute for Occupational Safety and Health. “STRESS AT WORK (99-101) | NIOSH | CDC”. 2012. Available from: https://www.cdc.gov/niosh/docs/99-1/default.htm

ภูวณัฏฐ์ รอบคอบ, ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานเก็บขยะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุร. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 2562.

ชื่นกมล สุขดี, ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ และวันเพ็ญ ทรงคำ. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมปกป้อง สุขภาพของคนงานผลิตเครื่องเรือนไม้ในอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารสภาการพยาบาล 2555;25(3):121-139

สาวิลี คงสี, พยงค์ เทพอักษร, สาลี อินทร์เจริญ. การประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพและอาการระบบทางเดินหายใจของพนักงานโรงเลื่อยไม้ยางพารา ในจังหวัดตรัง. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2561;1(1):47-64

สุนิสา ชายเกลี้ยง, ธวัชชัย คำป้อง, วรวรรณ ภูชาดา. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านการสัมผัสปัจจัยการยศาสตร์ของแรงงานนอกระบบกลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 2560; 12(1): 99-111.

ศราวุฒิ แสงคำ, จำลอง อรุณเลิศ อารีย์. สิ่งคุกคามสุขภาพในพนักงานเก็บขนมูลฝอยและแนวทางการป้องกัน. ศรีนครินทร์เวชสาร 2562; 34(6): 649-657.

ศิริพรรณ ศิรสกุล. ภาวะสุขภาพพนักงานเก็บขยะ: กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2552.

พีรพงษ์ จันทราเทพ และสุนิสา ชายเกลี้ยง. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่ออาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในพนักงานเก็บขนขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2554; 4(2): 49-58.