กระบวนการสุขศึกษา กลยุทธ์แก้ไขปัญหาสขภาพ

Main Article Content

สมจิตติ์ สุพรรณทัสน์

Abstract

เป็ นที่ทราบกันดีในปัจจุบันว่า ปัญหา
สุขภาพของบุคคลส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง การดําเนินการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพจึงมุ่งเน้นการแก้ไขที่สาเหตุ
ของปัญหา หรือมุ่งที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ โดยใช้กระบวนการทางสุขศึกษาเป็ น
เครื่องมือที่สําคัญ การจัดบริการสุขศึกษา
(Health education) มิใช่การจัดบรรยาย หรือ
การสอนให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจ
เพียงอย่างเดียว แต่ การสุขศึกษา นั้นหมายถึง
การจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพให้กับบุคคล
เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องด้วยความ
สมัครใจ ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
สุขภาพนั้น ต้องมีการวางแผนที่เป็นระบบ ไม่ใช่
การเรียนแบบลองผิดลองถูก แต่ต้องมีปัจจัย
ต่างๆในการจัดการเรียนรู้ที่เป็ นระบบ มี
“ผู้สอน” หรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้ เช่น ผู้ทํา
หน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (facilitator) ผู้ชี้แนะ
ผู้ช่วยเหลือ

Article Details

Section
Articles