การประเมินผลโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

Main Article Content

มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

Abstract

การดําเนินงานสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ เมื่อได้ดําเนินการไปตามแผนที่ได้วางไว้
แล้ว สิ่งสําคัญที่จะทําให้ผู้รับผิดชอบแผนหรือ
ผู้ปฏิบัติงานรู้ว่าสิ่งที่ได้ดําเนินการไปนั้นประสบ
ผลตามที่มุ่งหวังหรือไม่ มากน้อยเพียงใด นั้น
จะต้องมีการประเมินผลที่ดี มีรูปแบบ แนวทาง
และเครื่องมือประเมินที่ถูกต้องชัดเจน ซึ่งการ
ประเมินผลสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ เป็ น
กระบวนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เปรียบเทียบ และสรุปผลเกี่ยวกับผลงานการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจ การปรับปรุงการ
ดําเนินงาน รวมทั้งใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
วางแผนงานโครงการสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพในช่วงต่อๆไป ซึ่งกระบวนการประเมินผล
สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 3
ขั้นตอนสําคัญ คือ การกําหนดสิ่งที่จะประเมิน
ดัชนีและเกณฑ์การประเมิน การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงาน
โครงการ

Article Details

Section
Articles