อยากให้ลูกรักเป็น....คนดี

Main Article Content

อัญชลี วงศ์ทางสวัสดิ์

Abstract

บุคคลที่เป็นพ่อแม่ย่อมมีความปรารถนา
ที่จะทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอันเป็นที่รักของตน
อยากให้ลูกเป็ นคนฉลาด แข็งแรง มีความ
ประพฤติดี และประสบความสุขความสําเร็จใน
ชีวิต แต่คุณสมบัติเหล่านี้เราจะสร้างให้เกิดขึ้นได้
อย่างไร ยังไม่มีผู้ใดสามารถตอบคําถามนี้ได้อย่าง
แท้จริง แต่อย่างไรก็ตามเป็ นที่ทราบกันดีว่ามี
องค์ประกอบที่สําคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพล
อย่างมากต่อพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของเด็ก
นอกจากพันธุกรรมแล้ว ก็คือสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวอัน
ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว วัตถุเครื่องใช้ สภาพ
ความเป็นอยู่ เพื่อนบ้าน เป็นต้น

Article Details

Section
Articles