แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางเทคโนโลยี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ผู้แต่ง

  • ภาสกร คุ้มศิริ, วท.ม. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
  • ศุภวิชญ์ แสนเทพ, วท.บ. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
  • ธัญญาภรณ์ คำแก้ว, วท.ม. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
  • ธนาภรณ์ กองพล, วท.บ. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

คำสำคัญ:

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางเทคโนโลยี, การสาธารณสุขทางไกล, แนวทางการให้บริการผ่านเทคโนโลยี, ระบบบริการด้านจิตวิทยาทางไกล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาแนวทางสำหรับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ่านทางระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร

วิธีการ : ค้นคว้าในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ PubMed, Scopus, Google Scholar, ProQuest, ScienceDirect, Springer Link และ Web of Science โดยการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังภายในระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ถึง 2019 เป็นบทความที่เข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ่านสื่อเทคโนโลยี

ผล : มีวรรณกรรมที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจำนวน 17 ฉบับ ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและการจัดการข้อมูล (ร้อยละ 82.4)  ครึ่งหนึ่งให้ความสำคัญกับมาตรฐานการชี้แจงและการลงนามยินยอม (ร้อยละ 52.9) การประเมินและการปรึกษาหรือบำบัด มาตรฐานความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ขอบเขตการให้บริการและความรับผิดชอบ และหลักการความปลอดภัยของการให้บริการ (ร้อยละ 47.1) และบางส่วนให้ความสำคัญกับมาตรฐานการพัฒนาบริการ (ร้อยละ 41.2) การเข้าถึงความรวดเร็ว ความสะดวกสบายในการรับบริการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการแพทย์ (ร้อยละ 29.4) การจัดบริการ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย (ร้อยละ 23.5) การศึกษาและการวิจัย (ร้อยละ 17.6) และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5.9)

สรุป : ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นกรอบในการดำเนินการให้บริการปรึกษาผ่านเทคโนโลยี ใช้อ้างอิงในการดำเนินกิจกรรม การให้บริการตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติของแต่ละวิชาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ภาสกร คุ้มศิริ, วท.ม., สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

 

References

American Psychological Association. Guidelines for the practice of telepsychology. The American psychologist. 2013;68(9):791-800.

Joint Task Force for the Development of Telepsychology Guidelines for Psychologists. Guidelines for the practice of telepsychology. Am Psychol. 2013;68(9):791-800. doi:10.1037/a0035001.

Barak A, Hen L, Boniel-Nissim M, Shapira NA. A comprehensive review and a meta-analysis of the effectiveness of internet-based psychotherapeutic interventions. J Technol Hum Serv. 2008;26(2-4):109-60. doi:10.1080/15228830802094429.

ภาสกร คุ้มศิริ, ภานรินทร์ โพ้งจั่นนารากุล. แนวทางการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ่านเทคโนโลยี [Guidelines for uses of technology in psychological counseling]. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2563;15(1):48-60.

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต. สถิติให้บริการปรึกษา 1323 [Statistics of 1323 service]. กรุงเทพฯ: สถาบัน; 2564.

The Joanna Briggs Institute. Reviewers’ manual 2014 edition. Australia: Solito Fine Colour Printers; 2014.

AGREE Next Steps Consortium. The AGREE II instrument [Internet]. AGREE Next Steps Consortium; 2017 [cited 2019 Jul 25]. Available from: https://www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2017/12/AGREE-II-Users-Manual-and-23-item-Instrument-2009-Update-2017.pdf

National Health and Medical Research Council (NHMRC). NHMRC levels of evidence and grades for recommendations for developers of guidelines [Internet]. Canberra: NHMRC; 2009 [cited 2019 Jul 25]. Available from: https://www.nhmrc.gov.au/sites/default/files/images/NHMRC%20Levels%20and%20Grades%20(2009).pdf

Campos B. Telepsychology & telehealth: Counselling conducted in a technology environment. Counselling, Psychotherapy, and Health, 2009;5(1):26-59.

Nelson EL, Bui T. Rural telepsychology services for children and adolescents. J Clin Psychol. 2010;66(5):490-501. doi:10.1002/jclp.20682.

Barros-Bailey M, Saunders JL. Ethics and the use of technology in rehabilitation counseling. Rehabil Couns Bull. 2010;53(4):255-9. doi:10.1177/0034355210368867.

Lau PL, Jaladin RAM, Abdullah HS. Understanding the two sides of online counseling and their ethical and legal ramifications. Procedia Soc Behav Sci. 2013;103:1243-51. doi:10.1016/j.sbspro.2013.10.453.

Ahmed K, Cosgrove E, Craig T. Considerations in the provision of mental health helpline services for minority ethnic groups: a systematic review. World Cult Psychiatry Res Rev. 2014;9(3):89-98.

Drum KB, Littleton HL. Therapeutic boundaries in telepsychology: unique issues and best practice recommendations. Prof Psychol Res Pr. 2014;45(5):309-15. doi:10.1037/a0036127.

Kramer GM, Kinn JT, Mishkind MC. Legal, regulatory, and risk management issues in the use of technology to deliver mental health care. Cogn Behav Pract. 2015;22(3):258-68. doi:10.1016/j.cbpra.2014.04.008.

Gamble N, Boyle C, Morris ZA. Ethical practice in telepsychology. Aust Psychol. 2015;50(4):292-8. doi:10.1111/ap.12133.

Kotsopoulou A, Melis A, Koutsompou VI, Karasarlidou C. E-therapy: the ethics behind the process. Procedia Comput Sci. 2015;65:492-9. doi:10.1016/j.procs.2015.09.120.

Fleming TM, de Beurs D, Khazaal Y, Gaggioli A, Riva G, Botella C, et al. Maximizing the impact of e-therapy and serious gaming: time for a paradigm shift. Front Psychiatry. 2016;7:65. doi:10.3389/fpsyt.2016.00065.

Ardi Z, Putra MRM, Ifdil I. Ethics and legal issues in online counseling services: counseling principles analysis. Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling. 2017;3(2):15-22.

Chaet D, Clearfield R, Sabin JE, Skimming K. Ethical practice in telehealth and telemedicine. J Gen Intern Med. 2017;32(10):1136-40. doi:10.1007/s11606-017-4082-2.

El-Miedany Y. Telehealth and telemedicine: how the digital era is changing standard health care. Smart Homecare Technol Telehealth. 2017;4:43-51. doi:10.2147/SHTT.S116009.

Cosgrove V, Gliddon E, Berk L, Grimm D, Lauder S, Dodd S, et al. Online ethics: where will the interface of mental health and the internet lead us?. Int J Bipolar Disord. 2017;5(1):26. doi:10.1186/s40345-017-0095-3.

Evans DJ. Some guidelines for telepsychology in South Africa. S Afr J Psychol. 2018;48(2):166-70. doi:10.1177/0081246318757943.

Stoll J, Müller JA, Trachsel M. Ethical issues in online psychotherapy: a narrative review. Front Psychiatry. 2020;10:993. doi:10.3389/fpsyt.2019.00993.

บุษกร เชี่ยวจินดากานต์. เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา [Qualitative case study research techniques]. วารสารศิลปะศาสตร์ปริทัศน์. 2561;13(25):103-18.

แววดาว พรมเสน. การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ [Qualitative research and quantitative research]. วารสาร มทร. อีสาน. 2554;4(1):95-102.

British Association for Counselling and Psychotherapy. Ethical framework for the counselling professions. Lutterworth: Steers McGillan Eves; 2018.

National Board of Certified Counselors. National board of certified counselors code of ethics. North Carolina: N.P.; 2016.

Meyer GJ, Finn SE, Eyde LD, Kay GG, Moreland KL, Dies RR, et al. Psychological testing and psychological assessment. A review of evidence and issues. Am Psychol. 2001;56(2):128-65.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-17