Research :“Perching the Vessleof Hua Hin Model for blood donation.”

Authors

  • ประกายพรรณ จินดา กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลหัวหิน
  • รุ่งอรุณ มงคลศิริโรจน์ หน่วยงานไตเทียม โรงพยาบาลหัวหิน
  • สายทอง วงศ์คำ โรงพยาบาลหัวหิน
  • หทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท
  • ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Keywords:

Perching technique, Blood donation, Hua Hin Model

Abstract

The purposeof this research were to 1) develop of guidelines for blood donation in Hua Hin model 2) evaluateof guidelines for blood donation in Hua Hin modeldeveloped by mean of Research and Development (R&D)approach which composed of1. Painless while perching a needle - during donation – takeoff a needle 2. to perching a needle by determining the proper position to be able to perching a needle once one bag was drilled.Blood donors wanted to donate but can’tfind the vessel can successes perching blood once.Evaluation of Technical under the ethics of nursing . According to the conceptual framework and the achievement of a solution Symptom Management Model appears as Humphreys, J., et. al., in Smith, M.J. and Liehr, P.R. (eds., 2008) ของ UCSF School of Nursing (School of Nursing University of California, San Francisco). Implemented the model in the nurse team of blood donation 2-6 person in 28 groups.Selected the clients who had donated blood at least two times withshaped obese and can’t touch a vessel with 114 person.Studying these model in 22 dialysis for Reliability. Selected Data by Indepth Interveiw, Focus group, Logging Data analysis And the record level of pain (Numerical Rating Scale), analysis of quantitative data.Using statistic, percentage, average, mean.Qualitative data by content analysis.The findings revealed that: The development of model has 2 guideline: 1) While perching a needle, reduce pain during such service, while drilling for vein cut by placing the needle at an angle of 45 degrees to the skin - the blood flow into the bag to stick plaster is 1 inch from the bulb syringe to a needle - pull the needle out slowly by gently pulling the cable of blood bag. 2) To perching a needle by determining the proper position to be able to perching a needle once one bag was drilled at the lower center of the crook of 1.5 cm, an angle of 5 – 15 degree to the skin depth of no more than half, the length of the needle (needle length 1.5 cm). The Quality of model: 1) Client pain while perching a needle - during donation – takeoff a Needle = 0.5-1-1 2) Perching a needle once one bag and did not affect the nerves have 91.2%. To test the reliability of innovation in Dialysis unit = 90.9%. Satisfaction of the model.Including increasing the number of times a year, from 1 time to 2 – 4 times, almost all the new growth. The participants were joined by the 100% commissions and voluntary. The organizations is to increase the yield from 6.18 to 10.33 Unit. Productivity increased 67.15%

References

กระดานข่าวผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ 20, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์. spsnc.net:บทความจาก
วารสารเภสัชทุง; 2552.

กฤตศธร องค์ติลานนท์. เอกสารประกอบการสอนเรื่องการรับบริจาคโลหิต; 2554.

สุปาณี เสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช, การพยาบาลพื้นฐานแนวคิดและการปฏิบัติ.กรุงเทพฯ:บริษัทจุดทองจากัด; 2547. หน้า 406.

“ Numerical rating Scale”www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21621130สืบค้นเมื่อ 22 ธค.2554.

“ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหา และ Symptom Management Model appears as Humphreys, J., et. al., in Smith, M.J. and
Liehr, P.R. (eds., 2008) ของ UCSF School of Nursing (School of Nursing University of California, San
Francisco)”https://nursing.ucsf.edu/researchcenter-symptom-management

โครงการสวัสดิการวิชาการ. สถาบันพระบรมราชชนก,กายวิภาคศาสตร์. กรุงเทพฯ:บริษัทประชุมช่าง จากัด;2545.หน้า 306.

“แรงเสียดทาน”www.seafco.co.th. สืบค้นเมื่อ 22 ธค.2554

ช่วง ชมทิตชงค์และคณะ,หนังสือเรียนสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฟิสิกส์ เล่ม 1.ฟิสิกส์ ม. 4 – 5 - 6 บริษัทไฮแอทพับลิชชิ่ง จากัด;2544.

เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก, “การสมดุลของแรง” 2547. www.loeitech.ac.thสืบค้นเมื่อ 22 ธค.2554

ชนัตถ์ รัตนสุมาวงศ์,“สมการสมดุลสถิต ” 2554. http: / / www. sorakamkmutnb.com/subject/chapter2.pdfสืบค้นเมื่อ 22 ธค.2554

แอนด์ อีเดอร์ และคณะ, งานบริจาคโลหิต. กรุงวอชิงตัน: สหรัฐอเมริกา.2549. https://www.oknation.net/blog.eduzones.co
m/azakikung/17183สืบค้นเมื่อ 10 ตค.2554

ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ และชาคริต เย็นที่, การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกาลังสูญเสียในการส่งกาลังด้วยเฟืองตรง: การประเมินกาลังสูญเสียจากแบบจาลองและการจัดสร้างชุดทดลอง, การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, อุบลราชธานี (ตุลาคม 2010)

เซอร์ไอแซกนิวตัน, “แรงเสียดทานและ การสมดุล” 1726. https://th.wikipedia.org/wiki/ไอแซก_นิวตัน สืบค้นเมื่อ 10 ตค.2554

ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม. การพัฒนางาน ประจาสู่การวิจัย เอกสารประกอบการสอนในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ ; 7 -8 ธันวาคม 2556; โรงพยาบาลหัวหิน; 2556

Downloads

Published

2019-02-28

How to Cite

จินดา ป., มงคลศิริโรจน์ ร., วงศ์คำ ส., บุษยพรรณพงศ์ ห., & จันทร์เพิ่ม ผ. (2019). Research :“Perching the Vessleof Hua Hin Model for blood donation.”. Hua Hin Medical Journal, 1(1), 13–28. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175012

Issue

Section

Case report