ติดต่อ

โรงพยาบาลหัวหิน 30/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110

ผู้รับผิดชอบหลัก

แพทย์หญิงอภิรดี โชติกิติพงศ์ และ นางประกายพรรณ จินดา
บรรณาธิการ
โรงพยาบาลหัวหิน
เบอร์โทรศัพท์ +663 2523000 ต่อ 8908

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายจิรพัฒน์ อ่อนเกตุพล และ นางสาวทิพากร แสวงศรี
เบอร์โทรศัพท์ +66 3252 3000 ext 8908