เกี่ยวกับวารสาร

วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล มีความหลากหลายของเนื้อหาที่ครอบคุลมสภาพการพัฒนาด้านบริการสุขภาพ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของบุคลากรด้านสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลหัวหินและเครือข่าย ตามทันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เน้นการพัฒนาโรงพยาบาลหัวหินสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ พัฒนาระบบการให้บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพทุกด้าน พัฒนาการให้บริการสุขภาพสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อสังคม

วัตถุประสงค์ (Objective)

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความฟื้นฟูวิชาการ รายงานผู้ป่วย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการด้านสหวิชาการทางสาธารณสุข ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ของสหสาขาวิชาชีพ
  2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการด้านสหสาขาวิทยาการทางสาธารณสุข สำหรับบุคลากรและนักวิชาการ
  3. เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการตามมาตรฐานสากล

กำหนดการตีพิมพ์ (Publication Frequency)

ปีละ 3 ฉบับ

       ฉบับที่ 1   มกราคม – เมษายน

       ฉบับที่ 2   พฤษภาคม – สิงหาคม

       ฉบับที่ 3   กันยายน – ธันวาคม

นโยบายการพิจารณาบทความ (Peer Review Policy)

ทุกบทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) อย่างน้อย 2 ท่าน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แบบ double- blind ก่อนลงพิมพ์ในวารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล

ขั้นตอนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

เมื่อบรรณาธิการรับเรื่อง ส่งให้เจ้าหน้าที่เทคนิค ปริ้นท์บทความลงทะเบียนใส่แฟ้มนำเสนอบรรณาธิการ – บรรณาธิการคัดกรองเนื้อหา – ส่งให้เจ้าหน้าที่เทคนิคดำเนินการพิมพ์แบบประเมินเพื่อมอบ Peer Reviewer แต่ละท่านจำนวน 2-3 ท่าน (ท่านที่ต้องใช้เอกสารให้ใส่ซองปิดผนึกพร้อมแบบประเมินและใบสำคัญรับเงินส่งตรงให้ Peer Reviewer ส่วนท่านที่ส่งทางอีเมล์ได้ ให้เจ้าหน้าที่เทคนิคพิมพ์แบบประเมินและใบสำคัญรับเงินส่งมาให้บรรณาธิการ – บรรณาธิการส่งไฟล์ทั้งสามอย่างได้แก่ เนื้อหาบทความฯ แบบประเมิน และใบสำคัญรับเงินให้ Peer Reviewer – Peer Reviewer ส่งงานที่ตรวจสอบเนื้อหาแล้วให้บรรณาธิการ (ใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน) – เมื่อรับงานคืนมาจาก Peer Reviewer ครบ 2-3 ท่านแล้ว เจ้าหน้าที่เทคนิคสแกนเนื้อหาที่มีข้อเสนอแนะจาก Peer Reviewer ทุกท่านทั้งในเนื้อหาและแบบประเมินโดยไม่ให้เห็นชื่อของ Peer Reviewer ส่งให้บรรณาธิการ – บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องและส่งไฟล์ให้นักวิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะ – เมื่อนักวิจัยส่งงานที่แก้ไขแล้วกลับมาบรรณาธิการส่งให้เจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการแก้ไข ถ้าไม่ครบบรรณาธิการขอรับทราบเหตุผลจากนักวิจัย – บรรณาธิการส่งไฟล์ที่แก้ไขแล้วให้ Peer Reviewer ทุกท่านพิจารณาโดยการแก้ไขจะยุติเมื่อ Peer Reviewer มีความเห็นตรงกันไม่น้อยกว่า 2 ท่านให้ตีพิมพ์ได้ จึงยุติการ Peer Review

บทความที่รับตีพิมพ์ (Type of articles)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

สำนักพิมพ์ หน่วยงานสนับสนุนวารสาร (Publisher and Sources of Support)