About the Journal

หัวหินเวชสาร (ชื่อเดิม วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล) เป็นวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการคุณภาพสูง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาด้านสาธารณสุขตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข

ขอบเขตการตีพิมพ์ เปิดโอกาสให้มีการตีพิมพ์ นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ รายงานผู้ป่วย หรือบทความปกิณกะ ที่ได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการวารสาร เนื้อหา ครอบคลุมความรู้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งการศึกษา การวิจัย และการประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรค รวมถึงระบบบริการสุขภาพ 

พิจารณาตีพิมพ์บทความ 4 รูปแบบ ได้แก่ 

 1. บทความต้นฉบับ (Original article)
 2. บทความปริทัศน์ (Review article)
 3. รายงานผู้ป่วย (Case report)
 4. บทความปกิณกะ (Miscellany article) ที่ได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการวารสาร

กำหนดการตีพิมพ์ (Publication Frequency) ปีละ 3 ฉบับ

 • ฉบับที่ 1   มกราคม – เมษายน
 • ฉบับที่ 2   พฤษภาคม – สิงหาคม
 • ฉบับที่ 3   กันยายน – ธันวาคม

นโยบายการพิจารณาบทความ (Peer Review Policy) ทุกบทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) อย่างน้อย 2 ท่าน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการแบบปกปิด 2 ทาง (double- blind) ก่อนลงพิมพ์ในวารสารหัวหินเวชสาร

ขั้นตอนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

 1. ผู้นิพนธ์ส่งบทความด้วยตนเองผ่านระบบ Submission ของวารสารหัวหินเวชสาร
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบทความ ตามรูปแบบที่วารสารกำหนด รวมถึงความถูกต้องของการเขียนบรรณานุกรม (Vancouver Style) และแจ้งผู้นิพนธ์ให้แก้ไขหรือตอบรับเพื่อให้ชำระค่าธรรมเนียม (ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน)
 3. ผู้นิพนธ์ชำระค่าธรรมเนียม
 4. บรรณาธิการคัดกรองบทความ และส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน พิจารณา
 5. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความแล้ว บรรณาธิการรวบรวมไฟล์ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและส่งต่อให้ผู้นิพนธ์แก้ไขตามคำแนะนำ
 6. ผู้นิพนธ์แก้ไขบทความเรียบร้อยแล้ว บรรณาธิการพิจารณารับตีพิมพ์หรือให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือส่งไฟล์บทความที่แก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

การแก้ไขบทความจะยุติเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และบรรณาธิการ มีความเห็นตรงกันว่าให้ตีพิมพ์ได้ หรือตรวจสอบพบว่าผู้นิพนธ์ผิดจริยธรรมการตีพิมพ์ (มีการคัดลอกบทความ/บทความเคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน/บทความอยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น)

 1. กรณีบรรณาธิการพิจารณารับตีพิมพ์ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเล่มวารสารและส่งกลับให้ผู้นิพนธ์ตรวจสอบต้นฉบับขั้นสุดท้ายก่อนออนไลน์เล่มวารสาร

ระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขบทความ กองบรรณาธิการจะพิจารณายกเลิกบทความ กรณีผู้นิพนธ์ไม่มีการดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือบรรณาธิการแนะนำภายในระยะเวลา 30 วัน (นับจากวันที่บรรณาธิการแจ้ง) 

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

สำนักพิมพ์ หน่วยงานสนับสนุนวารสาร (Publisher and Sources of Support)