Publication Ethics

มาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการตีพิมพ์ของ วารสารหัวหินเวชสาร

หน้าที่ของผู้นิพนธ์     

 1. ต้องรับรองว่าบทความที่ส่งมาตีพิมพ์นั้นเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์กับวารสารอื่น
 2. ต้องไม่ส่งบทความที่คัดลอกผลงานของผู้อื่น (plagiarism) มาตีพิมพ์
 3. ต้องแสดงหลักฐานการได้รับการรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 4. ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น ที่นำมาใช้ในผลงานของตัวเอง
 5. ต้องเขียนบทความวิจัย การอ้างอิงให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน “คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง”
 6. ผู้ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการดำเนินการวิจัย (Corresponding Author)
 7. ต้องระบุผู้สนับสนุนหรือแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัย (ถ้ามี)
 8. ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

หน้าที่ของผู้ประเมินบทความ                           

 1. รักษาความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูล ของบทความแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในระหว่างขั้นตอนการประเมินบทความ
 2. ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความ หากพบว่าตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์
 1. ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการทราบและปฏิเสธการประเมิน หากพบว่าไม่เชี่ยวชาญตรงกับเนื้อหาที่บรรณาธิการมอบหมาย
 2. ให้ข้อเสนอแนะหรือแนะนำผลงานวิจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องแต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง
 3. แจ้งบรรณาธิการ หากตรวจพบว่ามีการคัดลอกผลงาน (plagiarism)

หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ

 1. มีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความให้ตรงกับขอบเขตของวารสาร
 2. คัดเลือกผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับบทความ
 3. รักษาความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูล ของบทความแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในระหว่างขั้นตอนการประเมินบทความ
 4. ตรวจสอบยืนยันการไม่ตีพิมพ์ซ้ำหรือคัดลอกผลงาน
 5. หยุดกระบวนการประเมินทันทีเมื่อพบว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น