ทีมบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการที่ปรึกษา

ดร.พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน

พญ.ศีระษา แซ่เนี้ยว

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นพ.ณัฐ รัตนโกสัย

รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ

พญ.อภิรดี โชติกิตติพงศ์

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

พว.สิริมา แสงสุวรรณ

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

อาจารย์นิตยา จันทร์เรือง มหาผล

บรรณาธิการวารสารสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

นางมยุรี จงศิริ

กองบรรณาธิการวารสารสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุนัย จันทร์ฉาย

บรรณาธิการวารสารแพทย์เขต 4-5 โรงพยาบาลนครปฐม

นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์

อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน

 

บรรณาธิการ

พญ.อภิรดี โชติกิตติพงศ์ 

โรงพยาบาลหัวหิน

พว.ประกายพรรณ จินดา

โรงพยาบาลหัวหิน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นายจิรพัฒน์ อ่อนเกตุพล

โรงพยาบาลหัวหิน

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดร.ผกาวรรณ จันทร์เพิ่ม

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ภญ.สุธารส ปริญญาปุณโณ

โรงพยาบาลหัวหิน

ภญ.วันดี สำเร็จ

โรงพยาบาลหัวหิน

นกภ.วันเพ็ญ เหลืองนฤทัย

โรงพยาบาลหัวหิน

มล.เพ็ญประไพ หอยทอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขัน

นายศุภชัย ศราภัยวานิช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวนงเยาว์ นวลพรหม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พว.จาริณี ศรีประเสริฐ

โรงพยาบาลหัวหิน

กองบรรณาธิการผู้จัดการ

นายจิรพัฒน์ อ่อนเกตุพล

โรงพยาบาลหัวหิน

นางสาวเพียงพิศ เฟื่องฟู

โรงพยาบาลหัวหิน
 

นางสาวทิพากร แสวงศรี

โรงพยาบาลหัวหิน

นางสาววันวิสา ชูศิริ

โรงพยาบาลหัวหิน