ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บทความที่ส่งต้องยังไม่เคยเผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ในวารสารใด (หากมีข้อสงสัยสามารถฝากคำถามได้ในข้อความถึงบรรณาธิการ)
 • ไฟล์บทความต้องอยู่ในรูปแบบ Microsoft Word
 • ในเอกสารอ้างอิงใช้รูปแบบของ Vancouver
 • บทความอยู่ในรูปแบบระยะพิมพ์เดี่ยว (single-space) แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด16พอยด์ ภาพวาด ภาพประกอบ และตารางทั้งหมด ให้แสดงในตำแหน่งที่ปรากฏในบทความ
 • รูปแบบบทความเป็นไปตามคำแนะนำที่กำหนด และการเขียนบรรณานุกรมตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง
 • กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้แต่งหลักไว้ใน "ข้อความถึงบรรณาธิการ" (Comment for the Editor) ทั้งนี้สำหรับในการประสานงานการดำเนินงานด้านบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

รายละเอียดสำหรับผู้เขียนในการส่งบทความ/รายงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ใน “วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล”

คำแนะนำสำหรับการส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo สำหรับผู้แต่ง

            วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล เป็นวารสารของโรงพยาบาลหัวหิน ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์วารสาร ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม และ กันยายน – ธันวาคม เพื่อเผยแพร่ความรู้ผลงานวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ รวมถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและบุคลากรทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลหัวหิน และเป็นการส่งเสริมให้มีเวที ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข

            วารสารฯ ยินดีรับเรื่องทางวิชาการและสารคดีเกี่ยวกับแพทย์และสาธารณสุขที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน ผู้ประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ควรเตรียมต้นฉบับตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงพิมพ์ ซึ่งคำแนะนำนี้เป็นคำแนะนำที่ใช้กับวารสารทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดเขียนเอกสารอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ด้วย โดยกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขต้นฉบับ และพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง มีหลักเกณฑ์และข้อแนะนำ ดังนี้

1.ประเภทบทความ

วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ ดังนี้

1.1 นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)

          1.2 รายงานผู้ป่วย (Case Report)

          1.3 บทความฟื้นวิชา/ทบทวนวรรณกรรม (Review Article)

          1.4 ปกิณกะ (Miscellaneous)

         นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) เป็นรายงานผลการศึกษาค้นคว้า วิจัย การเขียนเป็นบทหรือตอนตามลำดับ ดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำสำคัญ บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่เกิน 15 หน้าพิมพ์

          รายงานผู้ป่วย (Case Report) เป็นการรายงานผู้ป่วยที่ไม่ธรรมดา หรือที่เป็นโรค หรือกลุ่มอาการโรคใหม่ที่ไม่เคยรายงานมาก่อนหรือพบไม่บ่อย และต้องมีหลักฐานชัดเจนอย่างครบถ้วย บางครั้งรวมถึงการบันทึกเวชกรรม (Clinical Note) ซึ่งเป็นบทความรายงานผู้ป่วยที่มีลักษณะเวชกรรม (Clinical Feature) และ/หรือการดำเนินโรค (Clinical course) ที่ไม่ตรงรูปแบบ ที่พบไม่บ่อย บทรายงานผู้ป่วย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ รายงานผู้ป่วย วิจารณ์ หรือข้อสังเกต สรุป และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่เกิน 15 หน้าพิมพ์

          บทความฟื้นวิชา/ทบทวนวรรณกรรม (Review Article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ควรเป็นบทความที่ให้ความรู้ใหม่ รวบรวมสิ่งตรวจพบใหม่หรือเรื่องที่น่าสนใจที่ผู้อ่านนำไปประยุกต์ได้ หรือเป็นบทวิเคราะห์สถานการณ์โรคต่างๆ ประกอบด้วย บทนำ วิธีการสืบค้นข้อมูล เนื้อหาที่ทบทวน บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่เกิน 15 หน้าพิมพ์

          ปกิณกะ (Miscellaneous) เป็นบทความอื่นๆ รายงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ หรือบทความที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในวงการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การศึกษาต่อเนื่อง จริยธรรมทางการแพทย์ บทสัมภาษณ์ หรือเรื่องเล่าจากแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ความยาวของเรื่องไม่เกิน 5 หน้าพิมพ์

2. การเตรียมต้นฉบับ 

          - ต้นฉบับ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Words for 2010 ขึ้นไป

          - พิมพ์ต้นฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 point single space โดยยังไม่ต้องจัดรูปแบบพิเศษใดๆ มาก่อน

          - ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 โดยรวมตารางและภาพทั้งหมดแล้ว โดยเว้นขอบบน 2 ซม. ขอบล่าง 1 ซม. ซ้าย-ขวา 1.5 ซม.

                    - เรียงลำดับเนื้อหา ดังนี้

 1. ชื่อเรื่อง (Title) ประกอบด้วย

          1.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้นกะทัดรัด ได้ใจความที่ครอบคลุมและตรงวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          1.2 ชื่อผู้เขียน ระบุชื่อผู้เขียนหรือทีมวิจัยทุกคน และระบุชื่อผู้รับผิดชอบที่ติดต่อได้ ให้เป็นชื่อแรกเสมอ (corresponding author) ใส่ e-mail address และที่อยู่ที่ติดต่อได้ และต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 1. บทคัดย่อ (Abstract)

          ปรากฏก่อนเนื้อเรื่อง เป็นการย่อเนื้อหา เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ระบุตัวเลขทางสถิติที่สำคัญ ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์และเป็นร้อยแก้ว มีส่วนประกอบคือ วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการศึกษา ผลการศึกษา และวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิง บทคัดย่อต้องเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 1. คำสำคัญ หรือคำหลัก (Key words)

          สำหรับทำดัชนีเรื่อง (Subject Index) 3-5 คำ ระบุคำทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ที่ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา

 1. เนื้อเรื่อง

          4.1 ภาษาที่ใช้ ให้ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษทั้งเรื่อง

          4.2 บทความภาษาไทย ควรหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษให้มากที่สุด ยกเว้นในกรณีจำเป็นเท่านั้น ศัพท์แพทย์ ถ้ามีคำแปลเป็นภาษาไทยหรือใช้ศัพท์ภาษาไทยแพร่หลายแล้วให้ใช้ภาษาไทย คำแปลศัพท์โปรดดูในพจนานุกรมศัพท์แพทย์ของราชบัณฑิตยสถาน ถ้าไม่มีคำแปลในพจนานุกรมให้ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษได้ หรือถ้าจะใช้ศัพท์ภาษาไทยที่ไม่มีพจนานุกรมหรือไม่แน่ใจว่าผู้อ่านทั่วไปจะเข้าใจให้ใช้วงเล็บภาษาอังกฤษในครั้งแรกที่ใช้

          4.3 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ปนในเนื้อเรื่องภาษาไทยให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะซึ่งขั้นต้นด้วยอักษรใหญ่ ไม่ขึ้นต้นประโยคด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ และหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นกริยา

          4.4 คำย่อ ให้เขียนคำเต็มไว้ในการใช้ครั้งแรกพร้อมทั้งใส่คำย่อไว้ในวงเล็บ แล้วครั้งต่อๆ ไปให้ใช้คำย่อนั้นได้ในเนื้อเรี่อง

          4.5 การเรียงลำดับเนื้อเรื่อง

          4.5.1 บทนำ (Introduction) คำอธิบายความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่ทำการวิจัยค้นคว้าของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

          4.5.2 วัตถุประสงค์ (Objective) ของการวิจัยที่เฉพาะเจาะจง

          4.5.3 วัสดุและวิธีการศึกษา (Methods) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือช่วยในการวิจัย ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือใช้หลักสถิติมาประยุกต์ ระบุสถาบันที่รับรองจริยธรรมการวิจัย

          4.5.4 ผลการศึกษา (Results) อธิบายสิ่งที่ได้พบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานและข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์

          4.5.5 วิจารณ์ (Discussion) ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับผลการวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด และควรอ้างอิงถึงทฤษฎีหรือการดำเนินงานของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

          4.5.6 สรุป (Conclusion) ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับผลการวิจัย ให้ตรงประเด็น และข้อเสนอแนะที่อาจนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือให้ข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้สำหรับการวิจัยต่อไป

          4.5.7 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เฉพาะการช่วยเหลือที่สำคัญโดยตรง เช่น ทุนวิจัย ผู้สนับสนุนข้อมูลวิชาการ (ถ้ามี)

          4.5.8 เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบของ Vancouver

 1. การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citation) ให้ใส่ตัวเลขตามลำดับการอ้างอิงหลังชื่อผู้เขียน (กรณีการอ้างอิงเน้นผู้เขียน) หรือหลังข้อความที่อ้างอิง (กรณีการอ้างอิงเน้นที่เนื้อหา) และใช้เลขเดิมในกรณีมีการอ้างอิงซ้ำทุกครั้ง ส่วนเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม จัดเรียงตัวเลขตามลำดับของการอ้างอิงในเนื้อหา
 2. การอ้างอิงท้ายบทความ (References) เป็นการนำรายการอ้างอิงในเนื้อหามารวบรวมไว้ในส่วนท้ายของผลงาน โดยจัดเรียงตัวเลขตามลำดับ 1, 2, 3, 4, 5,…… สอดคล้องกับลำดับตัวเลขของการอ้างอิงในเนื้อหา

          หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเขียนเอกสารอ้างอิง

 1. ชื่อผู้เขียน (Author)

          1.1 ผู้เขียนชาวต่างประเทศ หรือ คนไทยที่เขียนเอกสารภาษาอังกฤษให้ใช้นามสกุลขึ้นต้น ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้น และอักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี)

          1.2 ใส่ชื่อผู้เขียนได้ไม่เกิน 6 คน ระหว่างชื่อผู้เขียนแต่ละคนใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น และ เว้น1 ตัวอักษร กรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า  6 คน ให้ใช้ผู้เขียน 6 คนแรก หลังชื่อผู้เขียนคนที่ 6 ต่อด้วยเครื่องหมาย จุลภาค (,) เว้น 1 ตัวอักษรแล้วตามด้วย “และคนอื่นๆ” หรือตามด้วย “et al” สำหรับผู้เขียนภาษาต่างประเทศ 

          1.3 ผู้เขียนที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงาน องค์กร บริษัท สถาบัน มหาวิทยาลัย เป็นต้น ให้ใส่ชื่อหน่วยงานใหญ่ ตามด้วยหน่วยงานรอง ตามลำดับ ระหว่างชื่อหน่วยงานตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และเว้น 1 ตัวอักษร

 1. ชื่อเรื่อง (Title) เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อบทหนึ่งในหนังสือ ชื่อบทความวารสาร

          2.1 กรณีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรก นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะเช่น ชื่อคน ชื่อสารเคมี ชื่อประเทศ ชื่อเมือง เป็นต้น ให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่

          2.2 กรณีที่มีชื่อเรื่องย่อ ให้ใช้เครื่องหมายทวิภาค (:) ตามหลังชื่อเรื่องหลัก และเว้น 1 ตัวอักษร เช่น หลักการพยาบาล: แนวคิดและข้อปฏิบัติ. Ocular disease: mechanisms and management. Statin-induced myopathy: a review and update.

รูปแบบการอ้างอิงเอกสารประเภทต่างๆ (เครื่องหมาย P หมายถึง เว้น 1 ตัวอักษร)

 1. บทความวารสาร (Journal Article) มี 2 รูปแบบ ดังนี้

                    1.1 สำหรับวารสารที่มีเลขหน้าต่อเนื่องกันทุกฉบับในปีที่ (volume) เดียวกัน

          รูปแบบ : ชื่อผู้เขียน.Pชื่อบทความ.Pชื่อย่อวารสารPปีพิมพ์;ปีที่:เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

                    1.2 สำหรับวารสารที่มีเลขหน้าไม่ต่อเนื่องกัน มีการขึ้นหน้าใหม่ทุกฉบับในปีที่ (volume) เดียวกัน ให้ใส่ฉบับที่ ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (..) ตามหลังปีที่

          รูปแบบ : ชื่อผู้เขียน.Pชื่อบทความ.Pชื่อย่อวารสาร.Pปีพิมพ์;ปีที่(ฉบับที่):เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

 1. บทความวารสารที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต (Journal Article on the Internet)

รูปแบบ : ชื่อผู้เขียน.Pชื่อบทความ.Pชื่อย่อวารสารP[อินเทอร์เน็ต].PปีP[เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี];Pปีที่:เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.Pเข้าถึงได้จาก:Phttp://        

 1. บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E- Journal)

รูปแบบ : ชื่อผู้เขียน.Pชื่อบทความ.Pชื่อย่อวารสารP[อินเทอร์เน็ต].PปีP[เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี];Pปีที่:เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.Pเข้าถึงได้จาก:Phttp://

          หมายเหตุ หลัง URL http:// ไม่ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.)

 1. บทความวารสารที่มีหมายเลข Digital Object Identifier (DOI)

รูปแบบ : ชื่อผู้เขีน.Pชื่อบทความ.Pชื่อย่อวารสารPปี;ปีที่:เลขหน้า(ที่มีe กำกับ). Pdoi:Pxxxxxxxxxxx.Pหมายเลขประจำเอกสารในฐานข้อมูล PubMed (PubMed PMID):Pxxxxxxxx.

 1. หนังสือ (Book)

รูปแบบ : ชื่อผู้เขียน.Pชื่อหนังสือ.Pเล่ม.Pครั้งที่พิมพ์.Pเมืองที่พิมพ์:Pสำนักพิมพ์;Pปีพิมพ์.

 1. บทหนึ่งในหนังสือ (Chapter in book) เป็นการอ้างอิงบางบทในหนังสือเล่มนั้น โดยมีผู้เขียนแต่ละบท และมีชื่อบรรณาธิการ (editor) อยู่ที่หน้าปกหนังสือ

รูปแบบ : ชื่อผู้เขียนในบท(Author).Pชื่อบท(Title of a chapter).Pใน (In):Pชื่อบรรณาธิการ,Pบรรณาธิการ(editor(s)).Pชื่อหนังสือ(Title of book).Pครั้งที่พิมพ์(Edition).Pเมืองที่พิมพ์

(Place):Pสำนักพิมพ์(Publisher);Pปีพิมพ์ (Year).Pหน้า(p.)Pเลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

รูปแบบ : ชื่อผู้เขียน.Pชื่อหนังสือ[อินเทอร์เน็ต].Pครั้งที่พิมพ์.Pเมืองที่พิมพ์:Pสำนักพิมพ์;Pปีพิมพ์P[เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี].Pเข้าถึงได้จาก:Phttp://

 1. บทหนึ่งในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Chapter in e-book) เป็นการอ้างอิงบางบทในหนังสือเล่มนั้นโดยมีผู้เขียนแต่ละบท และมีชื่อบรรณาธิการ (editor) อยู่ที่หน้าปกหนังสือ

รูปแบบ : ชื่อผู้เขียนในบท.Pชื่อบท.Pใน(In):Pชื่อบรรณาธิการ,Pบรรณาธิการ(editor(s)).Pชื่อหนังสือ[อินเทอร์เน็ต].Pครั้งที่พิมพ์.Pเมืองที่พิมพ์:Pสำนักพิมพ์;Pปีพิมพ์P[เข้าถึงเมื่อวัน เดือน ปี].Pเข้าถึงได้จาก:Phttp://

 1. แผ่นพับ (Brochure)

รูปแบบ : ชื่อผู้จัดทำ.Pชื่อเรื่องP[แผ่นพับ].Pเมืองที่พิมพ์:Pผู้จัดพิมพ์หรือหน่วยงาน;Pปีพิมพ์.

 1. วิทยานิพนธ์ (Thesis / Dissertation)

รูปแบบ : ชื่อผู้เขียน.Pชื่อวิทยานิพนธ์P[วิทยานิพนธ์].Pเมืองที่พิมพ์:Pชื่อมหาวิทยาลัย;Pปีพิมพ์.

 1. เอกสารที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ / การอบรมวิชาการ / สัมมนาวิชาการ (Conference Paper)

รูปแบบ : ชื่อผู้เขียน.Pชื่อเรื่อง.Pใน(In):Pชื่อบรรณาธิการ,Pบรรณาธิการ(editor(s)).Pชื่อการประชุม;Pวัน เดือน ปีที่ ประชุม;Pสถานที่จัดประชุม.Pเมืองที่พิมพ์:Pสำนักพิมพ์;Pปีพิมพ์.Pหน้าPเลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

 1. เอกสารจากอินเทอร์เน็ต (Monograph on the Internet)

รูปแบบ : ชื่อผู้จัดทำหรือชื่อหน่วยงาน.Pชื่อเรื่องP[อินเทอร์เน็ต].Pเมือง:Pชื่อหน่วยงาน;Pปีที่เผยแพร่P[เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน ปี].Pเข้าถึงได้จาก:Phttp://

           4.5.9 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ

          ตาราง เน้นการจัดระเบียบของคำพูด ตัวเลข และเครื่องหมายต่างๆ บรรจุลงในคอลัมน์ เพื่อแสดงข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล แนวทางการจัดทำตาราง มีดังนี้

          - ไม่ควรเสนอตารางเป็นภาพถ่ายหรือไม่ควรเป็นไฟล์ประเภท .jpg .TIFF .pdf .gif

          - ชื่อตารางให้เรียงเลขที่ตามลำดับเนื้อหาของบทความ มีคำอธิบายสั้นๆ แต่ได้สาระครบถ้วนของเนื้อหาตาราง

          - หัวคอลัมน์ อธิบายข้อมูลในคอลัมน์สั้นๆ หรือย่อๆ และอธิบายรายละเอียดในเชิงอรรถ (footnote) ใต้ตาราง

          - แถว (row) เป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับคอลัมน์หัวแถว (row heading) ใช้ตัวเข้มจะทำให้เด่นขึ้น เพราะอาจสับสนกับเลขกำกับของเอกสารอ้างอิง ให้ใช้เครื่องหมายตามลำดับนี้

          - บทความหนึ่งเรื่องควรมีตารางไม่เกิน 3 – 5 ตาราง ถ้าผู้นิพนธ์มีข้อมูลมาก ให้เลือกเฉพาะข้อมูลที่สำคัญนำเสนอเป็นตารางในบทความ

          ภาพและแผนภูมิ ต้องคมชัด เป็นภาพขาวดำ

3. เงื่อนไขการรับตีพิมพ์

         1บทความที่ส่งมาให้กองบรรณาธิการพิจารณา จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาของการรอพิจารณาจากวารสารอื่น

         2.  บทความที่ส่งมาให้กองบรรณาธิการพิจารณา จะต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยแล้วเท่านั้น

4. การอ่านประเมินต้นฉบับ

          ต้นฉบับจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และส่งผลการอ่านประเมินคืนผู้เขียนเพื่อเพิ่มเติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี

5. ลิขสิทธิ์

          ห้ามนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์เว้นว่าได้รับอนุญาตจากทางวารสารฯ

6. ความรับผิดชอบ

          เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

7. การส่งบทความให้บรรณาธิการ

         7.1  ผู้เขียนส่งไฟล์ต้นฉบับตามรูปแบบ ในรูปแบบ .doc, .docx เท่านั้น เป็น electronic file ในรูปแบบ word for windows ทางเว็บไซต์ หัวหินสุขใจไกลกังวล https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk

          7.2  ผู้เขียนส่งไฟล์ทาง e-mail : ethichhh63@gmail.com

                           7.2.1 ต้นฉบับบทความในรูปแบบ PDF

                           7.2.2 ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย

                           7.2.3  รูปถ่ายเจ้าของบทความ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

                           7.2.4  ระบุ สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

         หมายเหตุ การส่งไฟล์ ให้ใช้ชื่อผู้ติดต่อเป็นชื่อของผู้เขียนหลัก

8. ค่าธรรมเนียมในการลงพิมพ์วารสาร

การตีพิมพ์บทความในวารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล มีค่าธรรมเนียมต่อ 1 บทความ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยไม่เป็นการประกันว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์

การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 722-0-58528-4 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลหัวหิน (เงินบริจาค) 

 ผู้ประสานงานกองบรรณาธิการ

นางสาวทิพากร แสวงศรี

เบอร์โทรศัพท์ 032-523000 ต่อ 8908

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของผู้เขียน ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่น 

บทความปริทัศน์

เป็นบทความเพื่อฟื้นฟูวิชาการที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยนำมาวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเปรียบเทียบ ให้เกิดความชัดแจ้ง 

รายงานผู้ป่วย

เป็นรายงานเกี่ยวกับโรคในผู้ป่วยที่น่าสนใจ เช่น โรคหรือกลุ่มอาการโรคใหม่ หรือพบไม่บ่อย  หรือการดำเนินโรคไม่ตรงรูปแบบ โดยรวบรวมการวินิจฉัย ประวัติ ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและอาการทางคลินิก วิเคราะห์ วิจารณ์หรือให้ข้อสังเกต

ปกิณกะ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การศึกษาต่อเนื่อง บทความแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของมวลชน บทความที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ส่งเสริมจริยธรรม สร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข บทสัมภาษณ์ หรือเรื่องเล่าจากบุคลากรทางสาธารณสุข ความยาวไม่เกิน 5 หน้าพิมพ์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่กรอกลงในเว็บไซต์วารสารนี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารในระบบ ThaiJo นี้เท่านั้น และจะไม่นำไปได้ในวัตถุประสงค์อื่นหรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น