ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บทความที่ส่งต้องยังไม่เคยเผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ในวารสารใด (หากมีข้อสงสัยสามารถฝากคำถามได้ในข้อความถึงบรรณาธิการ)
 • ไฟล์บทความต้องอยู่ในรูปแบบ Microsoft Word
 • ในเอกสารอ้างอิงควรมีการให้รายการอ้างอิงแบบมี URLs
 • บทความอยู่ในรูปแบบระยะพิมพ์เดี่ยว (single-space) ขนาดแบบอักษร 14 พอยด์ ภาพวาด ภาพประกอบ และตารางทั้งหมด ให้แสดงในตำแหน่งที่ปรากฏในบทความ
 • รูปแบบบทความเป็นไปตามคำแนะนำที่กำหนด และการเขียนบรรณานุกรมตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง
 • กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้แต่งหลักไว้ใน "ข้อความถึงบรรณาธิการ" (Comment for the Editor) ทั้งนี้สำหรับในการประสานงานการดำเนินงานด้านบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

รายละเอียดสำหรับผู้เขียนในการส่งบทความ/รายงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ใน “วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล”

คำแนะนำสำหรับการส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo สำหรับผู้แต่ง

 

วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล เป็นวารสารของโรงพยาบาลหัวหิน ยินดีรับบทความวิชาการ ทางด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน โดยกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขต้นฉบับ และพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง มีหลักเกณฑ์และข้อแนะนำ ดังนี้

1.ประเภทบทความ

1.1 นิพนธ์ต้นฉบับ  (Original article) เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของผู้เขียน ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่น 

1.2 บทความปริทัศน์ (Review article) เป็นบทความเพื่อฟื้นฟูวิชาการที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยนำมาวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเปรียบเทียบ ให้เกิดความชัดแจ้ง 

1.3 รายงานผู้ป่วย (Case report) เป็นรายงานเกี่ยวกับโรคในผู้ป่วยที่น่าสนใจ เช่น โรคหรือกลุ่มอาการโรคใหม่ หรือพบไม่บ่อย  หรือการดำเนินโรคไม่ตรงรูปแบบ โดยรวบรวมการวินิจฉัย ประวัติ ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและอาการทางคลินิก วิเคราะห์ วิจารณ์หรือให้ข้อสังเกต 

1.4 ปกิณกะ (Miscellany) บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การศึกษาต่อเนื่อง บทความแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของมวลชน บทความที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ส่งเสริมจริยธรรม สร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข บทสัมภาษณ์ หรือเรื่องเล่าจากบุคลากรทางสาธารณสุข ความยาวไม่เกิน 5 หน้าพิมพ์

2. การเตรียมต้นฉบับ 

2.1 นิพนธ์ต้นฉบับ ความยาวไม่เกิน 15 หน้าพิมพ์

ชื่อเรื่อง ควรสั้นกะทัดรัด ให้ได้ใจความที่ครอบคลุม และตรงกับวัตถุประสงค์ และเนื้อเรื่อง ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

ชื่อผู้เขียน (เจ้าของบทความ) ให้มีชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด (Author & by-line) เขียน ชื่อ – นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีผู้นิพนธ์หลายคนให้เรียงชื่อตามลำดับความสำคัญที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้นโดยใช้เครื่องหมาย *, **, *** ทำเชิงอรรถท้ายหน้า (footnote) ระบุตำแหน่งทางวิชาการชื่อสถานที่ทำงาน หรือหน่วยงานของผู้เขียนที่เป็นปัจจุบัน ใช้อักษร Thai sarabun New การเว้นวรรคระหว่างคำ หรือประโยค 1 ตัวอักษร เนื้อหาส่งแบบคอลัมน์เดี่ยว

บทคัดย่อ (abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ (objective) วัสดุและวิธีการ (material and methods) ผลการวิจัย (result) สรุป (conclusion) และ คำสำคัญ (keywords) 2-5 คำ  ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ และเป็นร้อยแก้ว ไม่แบ่งเป็นข้อๆ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด 

เนื้อเรื่องประกอบด้วย

บทนำ (Introduction) ประกอบด้วยเหตุผล ความสำคัญของปัญหา และ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัสดุและวิธีการ (Materials and Method) อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูลวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือในการวิจัย ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หรือใช้หลักสถิติมาประยุกต์

ผล/ผลการวิจัย (results)  อธิบายสิ่งที่ได้พบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ พร้อมแปลความหมาย ของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ แล้วพยายามสรุปเปรียบเทียบ กับสมมติฐานที่วางไว้

วิจารณ์ (discussion) อภิปรายผลว่าเป็นไป ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด และอ้างอิงถึงทฤษฎี หรือผลการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบ

สรุป (Conclusion)

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ถ้ามี)

บรรณานุกรม

1. ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของบรรณานุกรม การอ้างอิงเอกสาร ใช้ระบบ Vancouver

2. การอ้างอิงเอกสารใด ให้ใช้เครื่องหมายเชิงอรรถเป็นหมายเลข โดยใช้หมายเลข 1 สำหรับบรรณานุกรมอันดับแรกและเรียงต่อไปตามลำดับ ถ้าต้องการอ้างอิงซ้ำๆ ให้ใช้หมายเลขเดิม

ตาราง (Tables)

รูป และคำบรรยาย (Figures and Figure Legends) ไม่ควรเขียนคำบรรยายบนรูป

 

2.1 บทความปริทัศน์ (Review article)  ความยาวไม่เกิน 10 หน้าพิมพ์ ประกอบด้วย

บทนำ (Introduction)

เนื้อเรื่อง (Text)

สรุป (Summary)

บรรณานุกรม

2.3 รายงานผู้ป่วย(Case report)ความยาวไม่เกิน 10 หน้าพิมพ์ ประกอบด้วย

บทคัดย่อ (abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ (keywords) 2-5 คำ

เนื้อเรื่อง (Text)

สรุป (Summary)

บรรณานุกรม

3. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

3.1 การอ้างอิงวารสาร

รูปแบบมีดังนี้

ลำดับที่ ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์; ปีที่: หน้าแรก-หน้าสุดท้าย 

วารสารภาษาอังกฤษ

 ใช้ชื่อนามสกุลขึ้นก่อน ตามด้วยอักษรย่อของชื่อ ใช้ชื่อวารสารเป็นชื่อย่อตามระบบ Index Medicus 

วารสารภาษาไทย

ชื่อผู้แต่งให้ใช้ชื่อเต็ม ตามด้วยนามสกุล และใช้ชื่อวารสารเป็นตัวเต็ม ในกรณีที่ผู้แต่งมีไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) แต่ถ้ามี 7 คนหรือมากกว่านั้น ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรก แล้วเติม et al. (วารสารภาษาอังกฤษ) หรือ และคณะ (วารสารภาษาไทย) 

ตัวอย่าง

 1. Muangsapaya W, Winichagoon P, Fucharoen S, Pootrakul P, Wasi P.Improved Technique for detecting intraerythrocytic inclusion bodies in thalassemia trait. Med Assoc Thai 1985; 68:43-45
 2. กติกา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, วิษิษย์ศักดิ์ สุขสะอาด, กนกวรรณ แสนไชยสุริยา และคณะ. การตรวจกรอง ฮีโมโกลบินอี โดยวิธีการตรวจกรองด้วยดีซีไอพีในกลุ่มประชากรที่ไม่มีภาวะซีด. วารสารเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด 2536; 51:39-43

3.2 การอ้างอิงหนังสือหรือตำรา

รูปแบบมีดังนี้ 

รูปแบบอ้างหนังสือหรือตำราผู้แต่งเขียนทั้งเล่ม

ลำดับที่. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์

 1. Richard EB, Victon CV. Nelson Textbook of Pediatrics. 12th ed. hiladelphia:W.B. Saunders; 1987
 2. ศิริกุล อิศรานุรักษ์ และคณะ.รายงานการวิจัยเรื่องพัฒนาการของเด็ก การส่งเสริมพัฒนาของ เด็ก โดย   ครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2534.

รูปแบบอ้างบทหนึ่งในหนังสือหรือตำรา

ลำดับที่. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ใน : ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

 1. Wood WG. Hemoglobin Analysis. in : Weatheral DJ, ed. The halassemias. New York : Churchill Livingstone; 1983 p. 31-53
 1. สุขิต เผ่าสวัสดิ์.ระบาดวิทยาของเด็กตายคลอด.ใน : สุขิต เผ่าสวัสดิ์, บรรณาธิการ. เด็กตายคลอด. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531. หน้า 1-32

3.3 สามารถ download เอกสารการเขียนบรรณานุกรมแบบ Vancouver

ได้ที่ https://library.pmk.ac.th หรือ library.md.chula.ac.th

4. การส่งต้นฉบับ

4.1 ส่งต้นฉบับ electronic file ในรูปแบบ word for windows ทางเว็บไซด์ หัวหินสุขใจไกลกังวล https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk 

4.2 และส่ง electronic file ในรูปแบบ PDF พร้อมรูปถ่ายเจ้าของบทความ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ระบุ สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ทาง e-mail: huahinhos63journal@gmail.com 

4.3 เมื่อกองบรรณาธิการรับบทความแล้วจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความอย่างน้อย 2 ท่าน และจะติดต่อผู้นิพนธ์เพื่อแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะภายใน 7-15 วัน เพื่อให้ผู้นิพนธ์แก้ไขและส่งกลับมาภายใน 7-15 วัน

4.4 ต้นฉบับที่ส่งมาจะไม่ส่งคืนให้ผู้นิพนธ์ไม่ว่ากรณีใดๆ

การตีพิมพ์บทความในวารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล มีค่าบริการต่อ 1 บทความ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยไม่เป็นการประกันว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์

การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 489-0-20943-3 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลหัวหิน (เงินบริจาค) 

 5. การรับเรื่องต้นฉบับ

5.1 เรื่องที่รับไว้ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ

5.2 เรื่องที่ไม่ได้รับพิจารณาลงพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืน

ความรับผิดชอบ

บทความที่ลงพิมพ์ใน วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล ถือว่า เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน คณะบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย ผู้เขียนต้องรับผิดชอบ ต่อบทความของตนเอง คณะบรรณาธิการมีสิทธิ์จะแก้ไขข้อความ ให้ถูกต้องตามหลักภาษา และความเหมาะสมได้ ผลงานทุกเรื่องได้รับการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนลงตีพิมพ์ในวารสาร

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของผู้เขียน ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่น 

บทความปริทัศน์

เป็นบทความเพื่อฟื้นฟูวิชาการที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยนำมาวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเปรียบเทียบ ให้เกิดความชัดแจ้ง 

รายงานผู้ป่วย

เป็นรายงานเกี่ยวกับโรคในผู้ป่วยที่น่าสนใจ เช่น โรคหรือกลุ่มอาการโรคใหม่ หรือพบไม่บ่อย  หรือการดำเนินโรคไม่ตรงรูปแบบ โดยรวบรวมการวินิจฉัย ประวัติ ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและอาการทางคลินิก วิเคราะห์ วิจารณ์หรือให้ข้อสังเกต

ปกิณกะ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การศึกษาต่อเนื่อง บทความแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของมวลชน บทความที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ส่งเสริมจริยธรรม สร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข บทสัมภาษณ์ หรือเรื่องเล่าจากบุคลากรทางสาธารณสุข ความยาวไม่เกิน 5 หน้าพิมพ์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่กรอกลงในเว็บไซต์วารสารนี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารในระบบ ThaiJo นี้เท่านั้น และจะไม่นำไปได้ในวัตถุประสงค์อื่นหรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น