วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก ฉบับนี้  เป็นฉบับที่ 2  ของปีที่  7  บทความทางวิชาการต่างๆที่มีคุณค่าของหลายๆท่านที่ได้รับการทบทวน ตีพิมพ์และเผยแพร่ ถือเป็นส่วนสำคัญของวารสาร กองบรรณาธิการยินดีรับผลงานวิชาการของทุกท่านเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความวิจัย 5 บทความ ได้แก่  1) การสอบสวนกรณีการเสียชีวิตจากการขาดอากาศในที่อับอากาศโรงงานผลิตยางสกริมเครพ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 13-16 สิงหาคม 2562 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุโขทัย 3) ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรณีศึกษา :  อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 4) ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในการกำกับการรับประทานยารักษาโรคเรื้อรังต่อพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ 5)รูปแบบการบริหารจัดการงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ของอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

กองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิจัยที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน ในการเสริมสร้างความรู้ และ ความเข้าใจ ตลอดจนได้ข้อค้นพบทางวิชาการใหม่ ๆ อำนวยประโยชน์ต่อท่านในการต่อยอดองค์ความรู้ โดยการดำเนินงานวิจัยสืบเนื่องของท่าน ต่อไป

กองบรรณาธิการ

Published: 2020-08-19