การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่ระงับความรู้สึกทั่วไปเพื่อผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Main Article Content

Yuphin Boonpatham

บทคัดย่อ

ความเป็นมา : วิสัญญีพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการระงับความรู้สึกทั่วไป ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน


วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและศึกษาผลลัพธ์การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ระงับความรู้สึกทั่วไป เพื่อผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ระงับความรู้สึกทั่วไป เพื่อผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โดยแบ่งการวิจัยเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ 2) พัฒนาแนวปฏิบัติ 3) ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ และประเมินผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติเชิงอนุมานได้แก่ Independent  t-test, Dependent t-test, Rank-sum test และ Fisher exact probability test ตามความเหมาะสม กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05


ผลการศึกษา : แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ระงับความรู้สึกทั่วไปเพื่อผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ประกอบด้วย 1) การประเมินผู้ป่วยระยะก่อนระงับความรู้สึก 2) การเฝ้าระวังผู้ป่วยระยะระงับความรู้สึก และ 3) การพยาบาลผู้ป่วยระยะหลังระงับความรู้สึก ผลลัพธ์การใช้แนวปฏิบัติฯ พบว่า 1) ด้านผู้ให้บริการ เพิ่มคะแนนความรู้ (p<0.001) และคะแนนความสามารถในการระงับความรู้สึกของวิสัญญีพยาบาล (p<0.001) 2) ด้านผู้ใช้บริการ ลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนระงับความรู้สึก (p<0.001) 3) ด้านคุณภาพบริการ ลดการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำหลังระงับความรู้สึกก่อนส่ง ICU CVT (41.67% vs 0.00%, p=0.008) และเมื่อส่งถึง ICU CVT (84.00% vs 19.23%, p<0.001) ลดอุบัติการณ์อาการทรุดลงจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และทั้งสองกลุ่มเกิดภาวะ coagulopathy ไม่แตกต่างกัน รวมถึงไม่เกิดภาวะ AKI เช่นเดียวกัน


สรุปและข้อเสนอแนะ : แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ระงับความรู้สึกทั่วไปเพื่อผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถของวิสัญญีพยาบาล ลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและช่วยเพิ่มคุณภาพการบริการวิสัญญี ควรติดตามให้มีการใช้แนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Annual Report 2020.Nonthaburi; Division of non-communicable diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public Health; 2020.

Chareonjit L, Sarakshetrin A. Complications and health hehaviors among persons undergone Coronary Artery bypass grafting (CABG).The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health. (2019);6(1): 246 -59.

Ong LP, Nair SK. Surgery for coronary artery disease. Surgery (Oxford).2015;33(2):78-85.

Klaiudom S. Nursing care of coronary artery disease patients under general anesthesia for coronary artery bypass graft with and without heart-lung machine: 2 case study. Journal of Health Research and Innovation. (2021); 4(1): 40-53.

Silva TFD, Silva KRDC, Nepomuceno CM, Corrêa CSM, Godoy JPM, Santos ATLD, et al. Incidence of acute kidney injury post cardiac surgery: a comparison of the AKIN and KDIGO criteria. Braz J Anesthesiol. 2021;71(5):511-6.

Leballo G, Moutlana HJ, Muteba MK, Chakane PM. Factors associated with acute kidney injury and mortality during cardiac surgery. Cardiovasc J Afr. 2021;32(6):308-13.

Hoste EAJ, Kellum JA, Selby NM, Zarbock A, Palevsky PM, Bagshaw SM, et al. Global epidemiology and outcomes of acute kidney injury. Nat Rev Nephrol. 2018;14(10):607-25.

Wang Y, Bellomo R. Cardiac surgery-associated acute kidney injury: risk factors, pathophysiology and treatment. Nat Rev Nephrol. 2017;13(11):697-711.

Ramos KA, Dias CB. Acute Kidney Injury after Cardiac Surgery in Patients Without Chronic Kidney Disease. Braz J Cardiovasc Surg. 2018;33(5):454-461.

Yu PJ, Cassiere HA, Kohn N, Mattia A, Hartman AR. Impact of Postoperative hypothermia on outcomes in coronary artery bypass surgery patients. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2017;31(4):1257-61.

Ntinopoulos V, Papadopoulos N, Haeussler A, Odavic D, Fodor P, Dzemali O. Impact of postoperative hypothermia on outcomes after off-pump coronary artery bypass grafting. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2022;30(3):293-9.

Annual report 2019-2021. Chiangrai: Anesthesiology Department Chiangrai Prachanukroh hospital; 2021.

Report on the results of nursing supervision for the year 2021. Chiangrai: Anesthesiology Department Chiangrai Prachanukroh hospital; 2021.

A guide to the developmental, Implementation and evaluation of clinical practice guidelines [internet]. Canberra: National Health and Medical Research Council; 1990. [cited 2021 April 10]. Available from: http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/publications/synopses/cp30.pdf.

Nurse Anesthetist Club of Thailand and Nursing Office, Department of Medical Services, Ministry of Public Health. Duties and responsibilities and competency of nurse anesthetists. Bangkok: Sam Charoen Panich; 2006.

Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; AGREE II Instrument [Internet]. Institute for Research and Evaluation of Medical Technology Department of Medical Services, Ministry of Public Health; 2013. [Updated date –May; cited date - 2021 October 18]. Available from: https://www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2013/09/Thai-AGREE-II.pdf

Sirinan C, Rungruengwanich M, Wichitpawan A, Mokcharoenpong C. Anxiety assessment before receiving anesthesia using the HADS versus APAIS questionnaire. Anesthesiology Journal. 2000;26(3): 155-63.

Kunthonluxamee A, Pitimana-aree S, Laurujisawat P. Preoperative anxiety and information scale (APAIS); Thai version in adult Thai pre - operative patients. J Psychiatr Assoc Thailand. 2009;54(1):83-92.

JBI EBP Database Guide. Ovid Database Guide [Internet]. The Joanna Briggs Institute; 2014 [updated 2022 May 9; cited 2021 May 18]. Available from: https://ospguides.ovid.com/OSPguides/jbidb.htm

Thitibordin B, Siriphuvanun V. Clinical practice guideline development for nurse anesthetist taking care of patients who receive coronary artery bypass graft (CABG) surgery under general anesthesia in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. 2017;43(2): 144-156.

Puttaruk W. The effect of readiness pattern of care for patients undergoing general anesthesia on state anxiety in Srisangwornsukhothai Hospital Sukhothai province. Nursing journal. 2021;48(1), 269-80.

Cardiac Anesthesiology Made Ridiculously Simple / cardiac-anesthesiology-made-ridiculously-simple.pdf / PDF4PRO [Internet]. PDF4PRO. 2020 [cited 2021 May 18]. Available from: https://pdf4pro.com/view/cardiac-anesthesiology-made-ridiculously-simple-6c0853.html

The American Association of Nurse Anesthesiology. Standards for Nurse Anesthesia Practice [Internet]. 2019. [cited 2021 May 20]. Available from: https://www.aana.com/docs/default-source/practice-aana-com-web-documents-(all)/professional-practice-manual/standards-for-nurse-anesthesia-practice.pdf?sfvrsn=e00049b1_20

Anesthesia for cardiac surgery: General principles - UpToDate [Internet]. [cited 2021 May 20]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/anesthesia-for-cardiac-surgery-general-principles

Straarup TS, Hausenloy DJ, Rolighed Larsen JK. Cardiac troponins and volatile anaesthetics in coronary artery bypass graft surgery: a systematic review, meta-analysis and trial sequential analysis. Eur J Anaesthesiol. 2016;33(6):396-407.

Likhvantsev VV, Landoni G, Levikov DI, Grebenchikov OA, Skripkin YV, Cherpakov RA. Sevoflurane versus total intravenous anesthesia for isolated coronary artery bypass surgery with cardiopulmonary bypass: a randomized trial. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2016;30(5):1221-7.

The Health Care Accreditation Institute. Hospital standard and health service, The sixtieth anniversary celebrations of His Majesty’s accession to the throne. Nonthaburi: D One Book Company. (in Thai).

Finkelstein R, Rabino G, Mashiah T, Bar-El Y, Adler Z, Kertzman V, et al. Vancomycin versus cefazolin prophylaxis for cardiac surgery in the setting of a high prevalence of methicillin-resistant staphylococcal infections. J Thorac Cardiovasc Surg. 2002;123(2):326-32.

Luxford J, Bassin L. Anesthesia for Coronary Artery Bypass Graft (CABG). In: Aglio LS, Urman RD, editors. Anesthesiology [Internet]. Cham: Springer International Publishing; 2017 [cited 2021 May 18]. p. 73–85. Available from: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-50141-3_13

Arayawong T, Inthanu W, Leuluang W. Development of nursing practice guideline for prevention of hypothermia in patients with off pump coronary artery bypass grafting, Udonthani Hospital. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 22(2), 86-94.

Barkhordari K, Fakhre Yasseri AM, Yousefshahi F, Shafiee A. Risk factors for acute kidney injury in coronary artery bypass graft surgery patients based on the acute kidney Iijury network criteria. J Tehran Heart Cent. 2018;13(2):52-7.

Cheng DC, Karski J, Peniston C, Raveendran G, Asokumar B, Carroll J, et al. Early tracheal extubation after coronary artery bypass graft surgery reduces costs and improves resource use. A prospective, randomized, controlled trial. Anesthesiology. 1996;85(6):1300-10.

Durongkritthichai V, Wattanadechasakul N, Phipong R, Mongkolrungruang S. The clinical nursing practice guideline for patients with coronary artery bypass grafting: research synthesis for application. HCU Journal 2016.20 (39):143-56.

Wuttisakpisarn S, Chudjuajeen S, Taonoi K. Effects of high-fidelity simulation based learning for preparation of practice on knowledge, satisfaction, and self-confidence of nursing students. J Hlth Sci Res 2020; 14(2):70-81.

Puttaruk W. The effect of readiness pattern of care for patients undergoing general anesthesia on state anxiety in Srisangwornsukhothai Hospital Sukhothai province. Nursing journal. 2021;48(1): 269-80.

Traiyawong R, Petporkha N, Simadumrongchai V, Chareongparu S, Hemrungroj K. Effect of clinical nursing practice guideline to prevent ardiac surgery – associated cute kidney injury in patients undergoing open heart surgery. Journal of the Police Nurse. 2021;13(1):102-12.