การศึกษา viral shedding ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังฟอกเลือดที่ติดเชื้อ COVID-19 และปัจจัยที่ส่งผลต่อ viral shedding ในวันที่ 14 ของการตรวจพบเชื้อ

Main Article Content

รจิตา หาญตะล่อม
เพ็ญนภา นพศรี

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลปากช่องนานา เป็นสถานที่แยกฟอกเลือดผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ติดเชื้อCOVID-19  และผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID-19  ด้วยข้อจำกัดที่มีเตียงฟอกเลือดเพียง 5 เตียง เกณฑ์ในการส่งผู้ป่วยกลับไปฟอกที่ศูนย์ไตเทียมเดิม จึงใช้ผล real time polymerase chain reaction (RT-PCR) จาก nasopharynx ที่ค่า Cycle threshold (Ct)  ≥ 30 หรือไม่พบเชื้อ ในวันที่ 14 หลัง antigen test kits (ATK) หรือ RT-PCR ของCOVID-19 พบเชื้อในวันแรก


วัตถุประสงค์: เพื่อหาข้อสรุปว่าวันที่ 14 ของการพบเชื้อ ปลอดภัยในการส่งผู้ป่วยไปฟอกเลือดที่เดิมได้ โดยไม่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำใช่หรือไม่ และมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ผู้ป่วยยังมีเชื้อ (viral shedding) มากในวันที่14


วิธีการศึกษา: fundamental prognostic research และ prognostic factor research แบบ cohort design รวบรวมข้อมูลแบบ retrospective ในผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่มาฟอกเลือดที่ศูนย์ไตเทียมนี้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 ถึง 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 58 ราย  ค่าviral shedding จากค่า Ct  วันแรก และวันที่ 14 โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 1. กลุ่ม viral shedding ที่ 14 วันมาก (Ct E-gene <30 )และ 2. กลุ่ม Viral sheddingที่ 14 วัน น้อย (Ct  E-gene ≥30 และ ไม่พบเชื้อ) เปรียบเทียบด้วย t-test, exact probability test


ผลการศึกษา: วันที่ 14 ผู้ป่วยกลุ่ม viral shedding น้อย มีร้อยละ 81 ของผู้ป่วยติดเชื้อ โดยทั้ง 2 กลุ่มมีข้อมูลพื้นฐาน  chest X-ray (CXR ) เป็น pneumonia แรกรับ ค่า Ct  E-gene   C-reactive protein (CRP) complete blood count (CBC ) แรกรับ และ การรักษาด้วย steroid ไม่ต่างกัน แต่กลุ่มviral shedding ที่ 14 วันมาก มีผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยไม่ได้ vaccine  ผู้ป่วยที่ได้รับ oxygen therapy  และ ผู้ป่วยที่พบเชื้อแรกรับในปริมาณน้อย ( Ct E gene แรกรับ >30) เป็นจำนวนมากกว่ากลุ่ม viral sheddingที่ 14 วันน้อย อย่างมีนัยสำคัญ (p=0.024, p=0.013 p=0.034 และ 0.020  ตามลำดับ)


สรุปผล และข้อเสนอแนะ: การส่งผู้ป่วยไตฟอกเลือดที่ติดเชื้อ COVID-19 กลับสู่ที่เดิมในวันที่ 14 หลังการตรวจพบเชื้อ อาจส่ง RT-PCR ซ้ำในผู้ป่วยที่สูงอายุ ไม่ได้ฉีด vaccine ผู้ป่วยที่ต้องใช้ oxygen therapy  และ ผู้ป่วยที่พบเชื้อแรกรับในปริมาณน้อย ( Ct E gene แรกรับ> 30) เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจตรวจพบเชื้อในปริมาณสูงที่ 14 วัน

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Jonny, Violetta L, Kartasasmita AS, Amirullah Roesli RM, Rita C. Pharmacological treatment options for coronavirus disease-19 in renal patients. Int J Nephrol. 2021;2021:4078713

Clinical practice guideline for diagnosis, caring and infectious control of COVID-19 [Internet]. Nonthaburi: Department of Medical Services, Ministry of Public Health; 2022 [updated July 12; cited 2022 September 12]. Available from: https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25650712140709PM_CPG_COVID-19_v.24.1.n_20220711.pdf.

El Karoui K, De Vriese AS. COVID-19 in dialysis: clinical impact, immune response, prevention, and treatment. Kidney Int.

;101(5):883-94.

Sethuraman N, Jeremiah SS, Ryo A. Interpreting diagnostic tests for SARS-CoV-2. JAMA. 2020;323(22):2249-51.

Hiroi S, Kubota-Koketsu R, Sasaki T, Morikawa S, Motomura K, Nakayama EE, et al. Infectivity assay for detection of SARS-CoV-2 in samples from patients with COVID-19. J Med Virol. 2021;93(10):5917-23.

Suwatanapongched T, Nitiwarangkul C, Sukkasem W, Phongkitkarun S. Rama Co-RADS: categorical assessment scheme of chest radiographic findings for diagnosing pneumonia in patients with confirmed COVID-19. Rama Med J 2021; 44(2): 50-62.

Alfano G, Ferrari A, Magistroni R, Fontana F, Cappelli G, Basile C. The frail world of haemodialysis patients in the COVID-19 pandemic era: a systematic scoping review. J Nephrol. 2021;34(5):1387-1403.

Center for COVID-19 Situation Administration (CSSA), Ministry of Public Health. Thailand. Coronavirus Disease 2019, May 30,2022 [internet]2022[cited 2022 Sept 13]. Avialble from : URL: https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/300565.pdf .(in Thai)

Kooman JP, van der Sande FM. COVID-19 in ESRD and acute kidney injury. Blood Purif. 2021;50(4-5):610-20.

Samrah SM, Al-Mistarehi AH, Kewan T, Al-Khatib SM, Ibnian AM, Samrah RS, et al. Viral clearance course of COVID-19 outbreaks. J Multidiscip Healthc. 2021;14:555-65.

Kissler SM, Fauver JR, Mack C, Tai CG, Breban MI, Watkins AE, et al. Viral dynamics of SARS-CoV-2 variants in vaccinated and unvaccinated persons. N Engl J Med. 2021;385(26):2489-91.

Liu Y, Yan LM, Wan L, Xiang TX, Le A, Liu JM, et al. Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19. Lancet Infect Dis. 2020 20(6):656-7.

Li J, Liao X, Zhou Y, Wang L, Yang H, Zhang W, et al. Association between glucocorticoids treatment and viral clearance delay in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis. 2021;21(1):1063.

De Vriese AS, Reynders M. IgG antibody response to SARS-CoV-2 infection and Viral RNA persistence in patients on maintenance hemodialysis. Am J Kidney Dis. 2020;76(3):440-1.

Qirjazi E, Kaunda J, Andersen T, Peterson J, Iwaasa K, MacRae J, et al. SARS-CoV-2 shedding in dialysis patients with COVID-19. Kidney Int Rep. 2021;6(11):2897-9.

Bardossy AC, Korhonen L, Schatzman S, Gable P, Herzig C, Brown NE, et al. Clinical course of SARS-CoV-2iInfection in adults with ESKD receiving outpatient hemodialysis. Kidney360. 2021;2(12): 1917–27.

Waudby-West R, Parcell BJ, Palmer CNA, Bell S, Chalmers JD, Siddiqui MK. The association between SARS-CoV-2 RT-PCR cycle threshold and mortality in a community cohort. Eur Respir J. 2021;58(1):2100360.

Shah VP, Farah WH, Hill JC, Hassett LC, Binnicker MJ, Yao JD, et al. Association between SARS-CoV-2 cycle threshold values and clinical outcomes in patients with COVID-19: a Systematic review and meta-analysis. Open Forum Infect Dis. 2021;8(9):ofab453.