การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลแผนคำของบลงทุนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

Main Article Content

Sayamraj Foojaroenkallaya

บทคัดย่อ

ความเป็นมา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายมีบทบาทหนึ่งในการรวบรวมแผนคำของบลงทุนของหน่วยงานในสังกัดที่ผ่านมาพบปัญหาแผนคำของบลงทุนขาดความสมบูรณ์ ส่งไม่ตรงเวลา รายการคำขอขาด
ความถูกต้อง โดยรายการหมวดสิ่งก่อสร้างพบว่ามีความถูกต้องเพียงร้อยละ 2.17 และหมวดครุภัณฑ์ร้อยละ 4.46 เท่านั้น นอกจากนั้นยังมีปัญหาการสูญหายของหลักฐานประกอบรายงานทุก ๆ ปี


วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ใช้ข้อมูล (2) พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลแผนคำของบลงทุนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ (3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ


วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ใช้ทั้งกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ความต้องการต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศในกลุ่มหัวหน้างานแผนงานและผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ จำนวน         36 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาจัดทำระบบสารสนเทศตามกระบวนการ (system development life cycle : SDLC) และใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลแผนคำของบลงทุนในกลุ่มผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ จำนวน 70 คน ด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าดัชนีความตรงด้านเนื้อหา เท่ากับ 0.82 การทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาครอนบาค ได้ค่าเท่ากับ 0.92 คน แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการศึกษา : พบว่า ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีความต้องการให้ระบบช่วยจัดเก็บข้อมูลสำคัญใน 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับคำของบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้าง 3 หมวด (ข้อมูลทั่วไป หลักการและเหตุผล และการแนบหลักฐานเอกสาร) และ ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับคำของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ (ข้อมูลทั่วไป
และการแนบหลักฐานประกอบรายการ) และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลแผนคำขอ
งบลงทุน ทำให้ได้เครื่องมือที่มาช่วยจัดการฐานข้อมูลแผนคำของบลงทุน โดยตัวโปรแกรมประกอบด้วย
การจัดการฐานข้อมูล และการจัดเก็บเอกสารประกอบรายการ ซึ่งมี 5 หน่วยย่อยโปรแกรม (module) คือ หน้าต่างจอหลัก หน้าต่างการจัดการข้อมูลคำขอสิ่งก่อสร้าง หน้าต่างการจัดการคำขอครุภัณฑ์ หน้าต่างการเรียงลำดับความสำคัญ และหน้าต่างรายงาน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ
ที่พัฒนาขึ้นพบว่า ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.38±0.32) โดยเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายด้าน พบว่าผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีระดับความพึงพอใจระดับมากในทุก ๆ ด้าน


สรุปและข้อเสนอแนะ : ระบบสารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลแผนคำของบลงทุนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานในระดับมาก ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้มีการใช้โปรแกรมดังกล่าวอย่างแพร่หลายในภาพรวมจังหวัดต่อไป

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Chiang Rai Provincial Public Health Office. The situation of the original investment plan data management problem. Chiang Rai: Public Health Strategic Development Work Group Chiang Rai Provincial Public Health Office; 2020.

Sangsiri M. SQL is a standard language for managing databases. [internet]. 2019 [cited 2021 April 5] Available from: https://www.scimath.org/article-technology/item/9079-sql

Udomthanatira K. System development life cycle (SDLC) [internet]. 2020 [cited 2020 March 15]. Available from: https://dol.dip.go.th/th/category/2019-02-08-08-57-30/2019-03-15-11-06-29.

Sachar T. Statistical research and analysis with SPSS. 9th ed. Bangkok: Business R&D; 2008.

Dennis A, Wixom BH, Roth RM. Systems analysis and design. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons; 2006.

Bangkok Bank. Get to know Thailand 4.0 in a simple, easy-to-understand manner, read in one pass, and can be told. [internet]. 2016 [cited 2021 Dec 27]. Available from: https://www.bangkokbanksme.com/en/15124.

Yoophu A, Samransub W, Dissap S. Development format and monitoring, reporting (PA) online. Journal of Professional Routine to Research. 2018;5:46-53.

Klongnoi B, Srisumethachai W. Analysis and design information system in dentistry. Journal of Health Education.2017.40;(1):147-64.

Sriwisathiyakun K, Dhamanitayakul C. Enhancing digital literacy with an intelligent conversational agent for senior citizens in Thailand. Education and Information Technologies. 2022;27:6251-71.