การทำฟันเทียมเดี่ยวล่างร่วมกับฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติก แบบซ้อนทับบน: รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

วรวนิต วุฒิภัทรวงษ์

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 63 ปี มาพบทันตแพทย์ด้วยอาการสำคัญ คือ สูญเสียฟันล่างทั้งหมด และมีฟันบนเหลือน้อย เคี้ยวอาหารลำบาก ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง พบแพทย์และทานยาเป็นประจำสม่ำเสมอ ปฏิเสธประวัติแพ้ยา จากการตรวจทางคลินิกพบว่า สูญเสียฟันล่างทั้งหมด และมีฟันบนเหลือ 9 ซี่ ซึ่งมีลักษณะสึกเกือบทั้งหมด แต่ไม่มีอาการปวดและเสียวฟัน โดยฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ในขากรรไกรบนไม่มีพยาธิสภาพรอบปลายรากฟัน ไม่พบการบาดเจ็บของข้อต่อขากรรไกร จึงวางแผนทำฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติกทับฟันธรรมชาติเดิมในขากรรไกรบนสบกับฟันเทียมเดี่ยวล่าง เมื่อทำการรักษาเสร็จสิ้นและติดตามผลการรักษาหลังจากใส่ 1 เดือน 3 เดือน และ 1 ปี เพื่อประเมินประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและการดูแลรักษาฟันเทียมของผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยสามารถใช้งานได้ดี สามารถปรับตัวเข้ากับฟันเทียมได้ โดยฟันเทียมสามารถต้านทานการหลุดในแนวดิ่งและมีการติดอยู่ที่ดี ไม่พบแผลกดทับบนเนื้อเยื่อใต้ฐานฟันเทียม ผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันเทียมในการบดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น โดยเริ่มจากรับประทานอาหารอ่อนหรือกรอบตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เคี้ยวช้าๆ และเคี้ยวด้วยฟันหลังทั้งสองข้างพร้อมกันจะทำให้กระจายแรงไปยังสันเหงือกทั้งสองข้าง ฟันเทียมจึงไม่กระดกทำให้รับประทานอาหารง่ายขึ้นสามารถพูดออกเสียงได้ชัดเจน ตลอดจนสามารถดูแลทำความสะอาดฟันเทียมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในส่วนของสภาวะปริทันต์ของฟันธรรมชาติบนที่เหลืออยู่พบว่ายังอยู่ในสภาพดี ไม่มีพยาธิสภาพรอบปลายรากฟัน และไม่พบการบาดเจ็บของข้อต่อขากรรไกรหลังจากใช้งานฟันเทียม

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Chaoklaiwong B. Single denture. Chiangmai: Faculty of Dentistry , Chaingmai university;2008. (in Thai)

The academy of Prosthodontics. Glossary of prosthodontic terms. 6th ed. J Prosthet Dent. 1994; 71(1):41-112.

Chaoklaiwong B. single denture with removable partial denture. Chiangmai: Faculty of Dentistry , Chaingmai university;2008. (in Thai)

Schwartz IS, Morrow RM. Overdentures. Principles and procedures. Dent Clin North Am 1996;40(1):169-94.

Silverman MM. Accurate measurement of vertical dimension by phonetics and the speaking centric space: Part two. Dent Dig 1951;57(7):308-11.

Namano S. Insertion of complete denture. Bangkok: Chulalongkorn university; 1994. (in Thai)

Dental innovation foundation under royal patronage Doh. 3 Visit Complete Denture. Bangkok: Dental innovation foundation under royal patronage; 2018. (in Thai)

Boucher CO. Swenson's complete dentures. 5th ed. St Louis: Mosby; 1964.

Rao S, Chowdhary R, Mahoorkar S. A systematic review of impression technique for conventional complete denture. J Indian Prosthodont Soc .2010;10(2):105-11.

Shannon IL. Chemical preventive dentistry for overdenture patients. St Louis: Mosby; 1980.