ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรเขตสุขภาพที่ 1

Main Article Content

ชาญณรงค์ ชัยสุวรรณ

บทคัดย่อ

ความเป็นมา กลุ่มแรงงานภาคเกษตรกรรมเป็นกำลังแรงงานที่มีสัดส่วนสูงที่สุดของประเทศไทย ในการทำการเกษตรมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงและพื้นที่เสี่ยงต่ำจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในเขตสุขภาพที่ 1


วิธีการศึกษา การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ศึกษาอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561 เลือกพื้นที่และกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน เป็นเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง จำนวน 200 คน และเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ำ จำนวน 200 คน รวบรวมข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใช้แบบสอบถาม และวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด โดยใช้กระดาษทดสอบสำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส โดยใช้ Chi-Square test


ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ลักษณะการครอบครองที่ดิน (p=0.023) และระดับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (p<0.001) ส่วนเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ำมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือกลุ่มอายุ (p<0.001) และระดับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (p=0.001)  


สรุปผลและข้อเสนอแนะ  พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งในกลุ่มเกษตรกรทั้งที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องปลอดภัย จึงเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยดำเนินการในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความตระหนักถึงพิษของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยต่อไป

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

National Statistical Office. Informal labor survey 2017, Division of Forecasting Statistics. The Government Center in Honor of Bangkok; 2017.

Khunja W, Damrongsat A, Panta P, Dokphang D. Behavior of pesticide use and blood enzyme levels of upstream farmers: Case study of the Miao hill tribe in Phayao Province. Research Journal in Health Sciences. 2010;4(2);36-46.

Joujit S, Kwanhien W, Watthanasit U, Thiraratanasunthorn P, Yimthiang S, Mahabun C, et al. Comparison of knowledge, attitude and behavior of farmers Rice planting and the amount of pesticide residues in the environment at Nakhon Si Thammarat Province. Safety and Health Journal. 2017;10(37);10-20.

Volume and imports of agricultural hazardous substances in 2014-2018 [Internet]. Bangkok; Office of Agricultural Economics, Department of Agriculture; 2019 [updated November 14; cited 2021 July 29]. Available from: http://www.oae.go.th/view/1/Production factors/TH-TH.

Bureau of Occupational and Environmental Diseases. Annual Report 2018. Bangkok: Aksara Graphic and Design Publishing House; 2018.

Summary of results of surveillance, prevention and control of occupational diseases. In the upper north area. Chiang Mai: Office of Disease Prevention and Control Region 1; 2016.

Bureau of Occupational and Environmental Diseases. Handbook for organizing occupational health services for public health workers. Bangkok: Printing House of the Agricultural Cooperatives of Thailand; 2015.

Bunruang C, Phangprasit W, Bunruang S. Factors associated with blood stream choline esterase levels of farmers in Pong District, Phayao Province. Phayao: Phayao Provincial Public Health Office; 1995.

Kudthing W, Manop, Kanato M. Factors affecting knowledge, behavior, and health effects of farmers using pesticides in the areas of health promoting hospital, Suksamran subdistrict, Nadan subdistrict, Suwankhuha District, Nongbualamphu Province. Community Health Development Journal, Khon Kaen University, 2015;3(1):134-146.

Simla W, Boonrod T. Factors relating to pesticide prevention behavior of farmers at Laemtanot Sub-district, Khuankhun District, Phatthalung Province. Journal of Public Health. 2012;42(2):103-113.