ผลการคัดกรองภาวะโลหิตจางและการรักษาด้วยยาน้ำธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6-12 เดือน ที่เข้ารับบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลน่าน

Main Article Content

สิริพร วงศ์วัชรไพบูลย์

บทคัดย่อ

ความเป็นมา : ภาวะโลหิตจางเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข สาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะโลหิตจางในเด็กเกิดจากการขาดธาตุเหล็กโดยเฉพาะในเด็กกลุ่มอายุ 6-12 เดือน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และความสามารถในการเรียนรู้ลดลง  การป้องกันและการรักษาภาวะนี้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เด็กให้เจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ


วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจาง ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ผลการรักษาภาวะโลหิตจางด้วยยาน้ำธาตุเหล็ก และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะโลหิตจางและภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลน่าน


วิธีการศึกษา : การศึกษาย้อนหลังเชิงวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยนอกเด็กอายุ 6-12 เดือนที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี ตั้งแต่มกราคม ถึง ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางโดยการตรวจความเข้มข้นเลือด (Hematocrit; Hct)


ผลการศึกษา : จากการคัดกรองเด็ก 187 ราย พบค่าเฉลี่ยความเข้มข้นเลือด 34.01+2.91%  พบภาวะโลหิตจาง 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.9 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 79.6 มีภาวะโลหิตจางชนิดรุนแรงเล็กน้อย พบภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กร้อยละ 11.76 จากการคัดกรองทั้งหมด  การให้ยาน้ำธาตุเหล็กเพื่อการรักษาสามารถเพิ่มระดับ Hct ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเฉลี่ย 2.2+3.0 % (95%CI 1.33-3.05; p-value <0.001) โดยมีผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาน้ำธาตุเหล็กร้อยละ 40.7 ของเด็กที่มีภาวะโลหิตจางทั้งหมด  ปัจจัยด้านผู้เลี้ยงดู และชนิดของนมที่ใช้ในช่วงอายุ 6 เดือนแรกไม่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโลหิตจางและโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 


สรุปและข้อเสนอแนะ :    ความชุกของภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6-12 เดือนในโรงพยาบาลน่านพบร้อยละ 28.9 การให้ยาน้ำธาตุเหล็กเสริมเพื่อการรักษาสามารถเพิ่มระดับความเข้มข้นเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงควรมีการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กทุกรายเพื่อจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Sills R. Iron-Deficiency Anemia. In: Kliegman RM, Stanton BF, St.Geme III JW, Schor NF, Behrman RE, editors. Nelson textbook of pediatrics. 20th ed. Philadelphia, PA Elsevier Saunders; 2016. p. 2323-6.

Bureau of Nutrition, Department of Health, Ministry of Public Health. Guidelines for control and prevention of iron deficiency anemia. Nonthaburi; 2015.

4th report − the world nutrition situation: nutrition throughout the life cycle [internet]. 2000:[144 p.]. Available from: https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/rwns4.pdf.

World Health Organization. The world health report 2002: reducing risks, promoting healthy life. Geneva; 2002.

Wharton BA. Iron defi ciency.In:Lilleyman J, Hann I, Blanchette, editors. Pediatric hematology .2nd ed. London: Churchill Livingstone; 1999:127-44.

Sungthong R, Mo-suwan L, Chongsuvivatwong V. Effects of haemoglobin and serum ferritin on cognitive function in school children. Asia Pac J Clin Nutr. 2002;11(2):117-22.

Bruner AB, Joffe A, Duggan AK, Casella JF, Brandt J. Randomised study of cognitive effects of iron supplementation in non-anaemic iron-deficient adolescent girls. Lancet. 1996;348(9033):992-6.

Idjradinata P, Pollitt E. Reversal of developmental delays in iron-deficient anaemic infants treated with iron. Lancet. 1993;341(8836):1-4.

Siu AL. Screening for iron deficiency anemia in young children: USPSTF recommendation statement. Pediatrics. 2015;136(4):746-52.

Kunara Hanapruk S, Sridama V, Jandeeying V, Singalaranija S, ed. Screening for anemia and iron supplementation in Thai children. Guidelines of health supervision in Thai population. Bangkok: INS Print; 2000:65-6.

Kunara Hanapruk S, Sridama V, Jandeeying V, Singalaranija S, edtors. Screening for anemia and iron supplementation in Thai children. Guidelines of health supervision in Thai population. Bangkok: INS Print; 2000.

Torcharus K, Lumkul R. Guidelines for diagnosis and management of anemia [Internet]. n.d. [cited 2020 February 2]:[17 p.]. Available from: http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20161208102855.pdf

Iron deficiency anemia: recommended guidelines for the prevention, detection, and management among US children and women of childbearing age. Woteki CE, Earl R, editors. Washington, D.C.: National Academy Press; 1993.

World Health Organization. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Geneva;2011.

Duangpetsang J. Anemia in children aged 6-12 month in well child clinic at Kaengkhro hospital. Chaiyaphum medical journal. 2017;37(2):31-9.

Mongkolporn V. Anemia: situation and results of treatment guideline, health promoting hospital, Nakhon Ratchasima. Regional Health Promotion Center 5 Journal. 2013;7(15):18-35.

Autthawee B., Phongphetdit B. Control and prevention of iron deficiency anemia in children aged 6-12 months. Nursing Journal of the Ministry of Public Health. 2020;30(1): 82-93.

Sukkayanudit N. Prevalence and risk factors for iron deficiency anemia among children aged 6-12 months in Thatoom hospital, Surin province. Ubon Medical Journal. 2018;1(1):10-20.

Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005; WHO Global Database of anaemia. De Benoist B, Cogswell M, Egli I, McLean E, editors. Geneva: World Health Organization; 2008.