ประสิทธิผลของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายสามสายพันธุ์ตามฤดูกาลในหญิงตั้งครรภ์: การศึกษาเชิงสังเกตแบบติดตามไปข้างหน้า 1 ปี ในจังหวัดนครพนม

Main Article Content

สุทธิชัย นักผูก
เกรียงไกร ประเสริฐ,
สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา
ชยันตร์ธร ์ ปทุมานนท์
สุทธินันท์ ชวาลชิติพร

บทคัดย่อ

ความสำคัญ หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ทารกแรกเกิดที่มารดาติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ช่วงตั้งครรภ์โดยเฉพาะในรายที่มารดามีอาการป่วยรุนแรงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น


วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงสังเกตแบบติดตามไปข้างหน้าในอาสามัคร 1,726 คน ในช่วง มิถุนายน 2561–พฤษภาคม 2562 เพื่อวัดประสิทธิผลของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายสามสายพันธุ์ตามฤดูกาล ในการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน (Acute respiratory illness; ARI) ที่มีผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ โดยเปรียบเทียบระหว่างหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับและไม่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดนครพนม กลุ่มละ 863 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย multivariable Poisson regression และควบคุมอิทธิพลของตัวแปรกวนโดยใช้ propensity score matching


ผลการศึกษา การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์สามารถป้องกันการเกิด ARI ที่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 65 (95% confidence interval [CI] 38%, 81%) ป้องกันปอดอักเสบได้ร้อยละ 81 (95% CI  43%, 94%)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถป้องกัน ARI ได้ร้อยละ 16 (95% CI -10%, 35%)  ป้องกันปอดอักเสบที่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 87 (95% CI -6%, 98%) ป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 26 (95% CI -6, 48%) และการคลอดก่อนกำหนดได้ร้อยละ 11 (95%CI -29%, 38%) แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ


สรุป หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถป้องกันโอกาสในการเกิดARI ที่มีผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ 3 ใน 5 คน  และมีผลดีทางคลินิกต่อผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

REFERENCES

Yuen CY, Tarrant M. A comprehensive review of influenza and influenza vaccination during pregnancy. J Perinat Neonatal Nurs. 2014;28(4):261-70.

Karlsson EA, Marcelin G, Webby RJ, Schultz-Cherry S. Review on the impact of pregnancy and obesity on influenza virus infection. Influenza Other Respir Viruses. 2012;6(6):449-60.

Nitsch-Osuch A, Woźniak Kosek A, Brydak LB. Vaccination against influenza in pregnant women - safety and effectiveness. Ginekol Pol. 2013;84(1):56-61.

Mighty HE. Acute respiratory failure in pregnancy. Clin Obstet Gynecol. 2010;53(2).

Chaw L, Kamigaki T, Burmaa A, Urtnasan C, Od I, Nyamaa G, et al. Burden of Influenza and respiratory syncytial virus infection in pregnant women and infants under 6 months in mongolia: a prospective cohort study. PLOS ONE. 2016;11(2):e0148421.

Archer BN, Cohen C, Naidoo D, Thomas J, Makunga C, Blumberg L, et al. Interim report on pandemic H1N1 influenza virus infections in South Africa, April to October 2009: epidemiology and factors associated with fatal cases. Euro Surveill. 2009;14(42):19369.

Jamieson DJ, Honein MA, Rasmussen SA, Williams JL, Swerdlow DL, Biggerstaff MS, et al. H1N1 2009 influenza virus infection during pregnancy in the USA. Lancet. 2009;374(9688):451-8.

Louie JK, Acosta M, Jamieson DJ, Honein MA. Severe 2009 H1N1 Influenza in pregnant and postpartum women in California. N Engl J Med. 2010;362(1):27-35.

Thongnoi P, Praphasiri P, Dawood FS, Lindblade KA. Maternal death from influenza in tropical Thailand. Lancet. 2017;389(10068):571-2.

Owusu JT, Prapasiri P, Ditsungnoen D, Leetongin G, Yoocharoen P, Rattanayot J, et al. Seasonal influenza vaccine coverage among high-risk populations in Thailand, 2010–2012. Vaccine. 2015;33(5):742-7.

Zaman K, Roy E, Arifeen SE, Rahman M, Raqib R, Wilson E, et al. Effectiveness of maternal influenza immunization in mothers and infants. N Engl J Med. 2008;359(15):1555-64.

Thompson MG, Li D-K, Shifflett P, Sokolow LZ, Ferber JR, Kurosky S, et al. Effectiveness of seasonal trivalent influenza vaccine for preventing influenza virus illness among pregnant women: a population-based case-control study during the 2010–2011 and 2011–2012 influenza seasons. Clin Infect Dis. 2013;58(4):449-57.

Richards JL, Hansen C, Bredfeldt C, Bednarczyk RA, Steinhoff MC, Adjaye-Gbewonyo D, et al. Neonatal outcomes after antenatal influenza immunization during the 2009 H1N1 influenza pandemic: impact on preterm birth, birth weight, and small for gestational age birth. Clin Infect Dis. 2013;56(9):1216-22.

Morken N-H, Gunnes N, Magnus P, Jacobsson B. Risk of spontaneous preterm delivery in a low-risk population: the impact of maternal febrile episodes, urinary tract infection, pneumonia and ear-nose-throat infections. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011;159(2):310-4.

Fell D, Savitz D, Kramer M, Gessner B, Katz M, Knight M, et al. Maternal influenza and birth outcomes: systematic review of comparative studies. BJOG. 2017;124(1):48-59.

World Health Organization. Vaccines against influenza. Weekly epidemiological record (WER)2012. p. 461-76.

Dean AG, Sullivan KM, Soe MM. Open source epidemiologic statistics for public health [Internet]. 2013; [updated 2013 Apr 6; cited 2017 Mar 18]. Available from: http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm.

Austin PC. An introduction to propensity score methods for reducing the effects of confounding in observational studies. Multivariate Behav Res. 2011;46(3):399-424.

Quach THT, Mallis NA, Cordero JF. Influenza vaccine efficacy and effectiveness in pregnant women: systematic review and meta-analysis. Matern Child Health J. 2020;24(2):229-40.

Hause A, Avadhanula V, Maccato M, Pinell P, Bond N, Santarcangelo P, et al. A cross-sectional surveillance study of acute respiratory illness (ARI) in pregnant women. Open Forum Infect Dis. 2017;4(Suppl 1):S573-S.

von Baum H, Schweiger B, Welte T, Marre R, Suttorp N, Pletz MW, et al. How deadly is seasonal influenza-associated pneumonia? The German competence network for community-acquired pneumonia. Eur Respir J. 2011;37(5):1151-7.

Nunes MC, Aqil AR, Omer SB, Madhi SA. The Effects of Influenza Vaccination during Pregnancy on Birth Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Perinatol. 2016 Sep;33(11):1104-14. doi: 10.1055/s-0036-1586101. Epub 2016 Sep 7. PMID: 27603545.

Olsen SJ, Mirza SA, Vonglokham P, Khanthamaly V, Chitry B, Pholsena V, et al. The effect of influenza vaccination on birth outcomes in a cohort of pregnant women in Lao PDR, 2014-2015. Clin Infect Dis. 2016;63(4):487-94.