การพิมพ์เทคนิคการทำชิ้นหล่อแปลง : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

ธันยพร ภมรสุพรวิชิต

บทคัดย่อ

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ เป็นทางเลือกหนึ่งของการใส่ฟันทดแทนในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปบางส่วน และผู้ป่วยที่มีสันเหงือกว่างด้านท้ายเป็นแบบที่ 1 และ 2 ตามการจำแนกของเคนเนดี ฟันเทียมที่ใส่ทดแทนจะเป็นฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐาน ซึ่งมีฟันและเนื้อเยื่อเป็นสิ่งรองรับ ความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อบริเวณสันเหงือกด้านท้าย และฟัน ทำให้ฟันเทียมเกิดการเคลื่อนขยับ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณฟันหลัก และเนื้อเยื่อ รวมทั้งมีการละลายตัวของสันเหงือก จึงแนะนำให้ใช้การพิมพ์สันเหงือกในสภาพรับแรงได้ ด้วยเทคนิคการทำชิ้นหล่อแปลง เพื่อลดความแตกต่างของความยืดหยุ่นของสิ่งที่ให้การรองรับ ให้เกิดการกระจายแรงไปยังสิ่งรองรับอย่างเหมาะสม และเพิ่มเสถียรภาพให้กับฟันเทียม ผู้ป่วยรายนี้มาพบทันตแพทย์เนื่องจากเคี้ยวอาหารไม่สะดวก จากการตรวจในช่องปากพบสันเหงือกว่างในขากรรไกรบนและล่าง ระนาบสบฟันไม่กลมกลืนกัน ผู้ป่วยได้รับการบูรณะด้วยฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะบน และฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะล่าง  ร่วมกับการพิมพ์สันเหงือกในสภาพที่รับแรง ด้วยเทคนิคการทำชิ้นหล่อแปลง ภายหลังการรักษาผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันเทียมได้ดี สวยงาม ออกเสียงได้ชัดเจน และทานอาหารได้สะดวกมากขึ้น

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Phoenix RD, Cagna DR, DeFreest CF and Stewart KL. Stewart's clinical removable partial prosthodontics. Chicago: Quintessence Pub; 2008.
2. Carr AB, McGivney GP, Brown DT. McCracken’s removable partial prosthodontics. St Louis: Elsevier; 2005.
3. Applegate OC. The partial denture base. J Prosthet Dent. 1955;5:636-48.
4. Steffel VL. Relining removable partial dentures for fit and function. J Prosthet Dent.1954;4(4):496-509.
5. Lee RE. Mucostatics. Dent Clin North Am. 1973;24:81-97.
6. Leupold RJ, Kratochvil FJ. An altered-cast procedure to improve tissue support for removable partial dentures. J Prosthet Dent. 1965;15:672-8.
7. Holmes JB. Influence of impression procedures and occlusal loading on partial denture movement. J Prosthet Dent. 1965;15:474-81.
8. Vahidi F. Vertical displacement of distal extension ridges by different impression techniques. J Prosthet Dent. 1978;40:374-7.
9. Hindel GW. Load distribution in extension saddle partial dentures. J Prosthet Dent. 1952;2:92-100.
10. Frank RP, Brudvik JS and Noonan CJ. Clinical outcome of the altered cast impression procedure compared with use of a one-piece cast. J Prosthet Dent. 2004;91(5):468-76.