คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

Main Article Content

dao weiangkham

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่มีปัจจัยแตกต่างกันได้แก่เพศอายุรายได้ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส ชนิดของโรคมะเร็ง และระยะของโรคกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2560โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งจำนวน 92 รายรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยและแบบวัดคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเป็นเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย26 ตัวชี้วัด (World Health Organization Quality of Life assessment instrument : WHOQOL-BREF-THAI) ข้อมูลได้รับการวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ Independent t-test และ One way ANOVA


             ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean=79.61, S.D=9.83) ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งได้แก่ปัจจัยด้านอายุระดับการศึกษา รายได้และระยะของโรคที่แตกต่างกันส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยามีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนปัจจัยด้านเพศ สถานภาพสมรส ชนิดของโรคมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดูแลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่มีความแตกต่างกัน ในด้านปัจจัยต่างๆให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Chaiwanitsiri P. Statistic of cancer in Thai people; 2017 (cited 2017 September 10). Available from https://www.healthyhitech.net.
2. National cancer institute. Ministry of Public health. Hospital-based cancer registry annual report 2016. Bangkok: Pornsup Printing; 2016.
3. Kuyken W. The WHOQOL group. The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Soc Sci Med. 1995; 41: 1403-9.
4. Maninat S, Jitpunya C. Factors related to quality of life in patients with hepatobiliary carcinoma : A systematic Review of literature. Princess of Narathiwas university Journal. 2014; 6(2): 24-35.
5. Somjaivong B, Thanasilp S, Preechawong S, Sloan R. The influence of symptoms, Social support, uncertainty, and coping on health-related quality of life among
cholangiocarcinoma patients in northeast Thailand. Cancer Nursing. 2011; 34: 434-42.
6. Sema U,& Ayten D.Z. Factors affecting the quality of life of cancer patients undergoing chemotherapy: A questionnaire study. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing. 2015; 2 (1): 17-25.
7. Paoin T, Rungwang Y, Teaskul R. Quality of Life among the Breast Cancer Patients Receiving Modified Radical Mastectomy (MRM) and Chemotherapy. Journal of health science. 2010; 4(1): 28-37.
8. Panphadung S , Nilmanut K, Kitrungrote L. Spiritual Well-Being of Family Caregivers of Hospitalized Patients with Advanced Gynecological Cancer. Proceeding of the 4th Research of Thai community development Hatyai conference. 2013 May 10, Hatyai; 2013.
9. Yamane T. Statistics: An Introductory Analysis (3rded.). New York: Harper and Row; 1973.
10. Mahatnirunkul S, Tantipipatwatanakul R, Pumpisanchai W, Wongsuwan K, Pornmanajirungkul R. Comparison Quality of life of WHO 100 indicators and 26 indicators. Chiangmai: Suanprung Hospital. Mental department, Ministry of Public health; 1997.
11. Jaroenwech C, Sindhu S, Ameporn Ratinthorn A. Factors Affecting The Quality of Life Among Early Stage Cervical Cancer Patients After Treatment. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2017; 18 (Suplement): 232-8.
12. Thongsai P, Suksakorn P, Narasong P. Quality of Life in the Patients with Breast Cancer. Siriraj Nursing Journal. 2008; 2(2): 24-34.
13. Saleha S. B, Shakeel A, Shunmaila E, Shazia R, Rashid R,& Ibrahim M. (2010). An Assessment of Quality of Life in Breast Cancer Patients Using EORTC QLQ C30 Br23 Questionnaire. Cited 2017 May 6 Available from: http://journals.sbmu.ac.ir/index.php/cp/article/view/2983/2674.
14. Shun S.C, Chen C-H., Sheu J-C, Liang J-D, Yang J-C, &Lai Y-H. Quality of life and its associated factor in patients with hepatocellular carcinoma receiving one course of Trans arterial Chemoembolization Treatment: A longitudinal study. The Oncologist. 2012; 17 : 732-39.